رویکرد ترکیبی نوین بر پایه تحلیل پوششی داده‌های DFM با خروجی نامطلوب و تحلیل خوشه‌ای جهت ارزیابی توسعه پایدار کشورها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

تحلیل کارایی کشورها در زمینه توسعه پایدار با توجه ویژه به انتشار گازهای گلخانه‌ای، می‌تواند کمک شایانی به سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌ای و جهانی نماید. پژوهش حاضر با ارائه یک مدل DFM با خروجی‌های نامطلوب به ارزیابی عملکرد کشور ایران و 38 کشور OECD می‌پردازد. مقایسه تغییرات میزان افزایش در خروجی‌ و کاهش در ورودی‌های جهت کارا شدن واحدهای تصمیم‌گیری در مدل‌های DFM و CCR از اهداف این پژوهش است .بر اساس بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش نهاده‌های نیروی کار شاغل، کل مصرف انرژی اولیه و تشکیل سرمایه ناخالص به‌عنوان ورودی، نهاده تولید ناخالص داخلی (GDP) به‌عنوان خروجی مطلوب و نهاده مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌استثنای LULUCF به‌عنوان خروجی نامطلوب درنظرگرفته شده‌است. در نهایت نتایج نشان داد که کشورهای ناکارا جهت رسیدن به مرز کارا باید بیشترین تغییر را در نهاده ورودی کل مصرف انرژی اولیه و کمترین تغییر را در نهاده خروجی مطلوب (GDP) ایجاد کنند لذا توجه به مدیریت مصرف انرژی و پرداختن به آن می‌تواند در کارا شدن کشورهای ناکارا و دارای عملکرد ضعیف در پایداری زیست‌محیطی، نظیر ایران مؤثرتر باشد همچنین تحلیل‌ها نشان داد که در ایران جهت بهبود وضعیت پایداری، سیاست‌گذاران باید بیشترین توجه خود را معطوف به کاهش مصرف انرژی، افزایش سطح بهره‌وری نیروی کار، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و در نهایت بهبود بهره‌وری سرمایه‌گذاری و GDP ‌نمایند. بر مبنای روش تحقیق اشاره‌شده، به مقایسه دو شیوه مدل‌سازی ارزیابی کارایی کشورها در زمینه توسعه پایدار پرداخته‌شده است و مزیت‌های مدل DFM نسبت به CCR مورد تحلیل قرار گرفته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Hybrid Approach Based on Data Envelopment Analysis of DFM with Undesirable Output and Cluster Analysis to Evaluate the Sustainable Development of Countries

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zamzam 1
  • habib zare ahmadabadi 2
  • alireza naser sadrabadi 2
  • Ali Morovati Sharifabadi 2
1 Doctoral student of industrial management, Yazd University, Yazd, Iran
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

This study evaluates the performance of Iran and 38 OECD countries by providing a DFM model with undesirable outputs. Comparing the changes in the rate of increase in output and the rate of decrease in inputs for the efficiency of decision units in DFM and CCR models is one of the objectives of this study. This research is applied research in terms of purpose and is descriptive research in terms of implementation. According to the review of the literature and research background of the employed Total labor force, Total primary energy consumption and Gross Capital Formation were considered as input, GDP was considered as a desirable output and total GHG emissions excluding LULUCF, was considered as an undesirable output. The results showed that inefficient countries should make the most change in the input of total primary energy consumption and the least change in the desirable output (GDP) in order to reach the efficiency frontier; therefore, considering energy consumption management can be effective in changing inefficient countries with poor performance in environmental sustainability, such as Iran into efficient ones. The analysis also showed that in order to improve the sustainability in Iran, policymakers should consider reducing energy consumption, increasing labor productivity, reducing greenhouse gas emissions and improving investment productivity and GDP. According to the research method, two modeling methods of evaluating the efficiency of countries in the field of sustainable development were compared and the advantages of DFM model in comparison to CCR were studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Data Envelopment Analysis (DEA)
  • environmental sustainability
  • Friction Minimization (DFM)
  • Efficiency
[1]    H. Haddad, M. Taghizadeh Yazdi, M. Zandieh, J. Heydari Dehui, and H. Razavi Haji Agha, "Presenting a Bi-Level programming approach for Unit commitment in Iran with minimization of greenhouse gas emission," Modern Research in Decision Making, vol. 6, no. 4, pp. 55-74, 2021. [Online]. Available: http://journal.saim.ir/article_248534_f1d9441673bc9a4fb6610e56fad88a58.pdf
[2]    S. Olafsson, D. Cook, B. Davidsdottir, and L. Johannsdottir, "Measuring countries׳ environmental sustainability performance – A review and case study of Iceland," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 39, pp. 934-948, 2014/11/01/ 2014, doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.101.
[3]    A. Acquaye et al., "Measuring the environmental sustainability performance of global supply chains: A multi-regional input-output analysis for carbon, sulphur oxide and water footprints," Journal of Environmental Management, vol. 187, pp. 571-585, 2017/02/01/ 2017, doi: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.10.059.
[4]    S. Rayat Pisha, R. Ahmadi Kahnali, and T. Abbasnejad, "APPLYING THE QUALITATIVE APPROACH META SYNTHESES FOR PROVIDE A COMPREHENSIVE MODEL OF ASSESSMENT OF THE SUSTAINABILITY IN SUPPLY CHAIN," Modern Research in Decision Making, vol. 1, no. 1, pp. 139-166, 2016. [Online]. Available: http://journal.saim.ir/article_20712_403dfcf822b9f94eb65de8150c3b8455.pdf.
[5]    B. Ageron, A. Gunasekaran, and A. Spalanzani, "Sustainable supply management: An empirical study," International Journal of Production Economics, vol. 140, no. 1, pp. 168-182, 2012/11/01/ 2012, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2011.04.007.
[6]    M. Wang, Y. Huang, and D. Li, "Assessing the performance of industrial water resource utilization systems in China based on a two-stage DEA approach with game cross efficiency," Journal of Cleaner Production, vol. 312, p. 127722, 2021/08/20/ 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127722.
[7]    e. malek akhlagh, m. a. sangbor, F. Javidi, and j. rajabi, Structuring strategic enablers of sustainable global value chain management (no. 4). 2021, pp. 1-25.
[8]    T. Jiang, Y. Zhang, and Q. Jin, "Sustainability efficiency assessment of listed companies in China: a super-efficiency SBM-DEA model considering undesirable output," Environmental Science and Pollution Research, 2021/04/24 2021, doi: 10.1007/s11356-021-13997-1.
[9]    S. Zahedi and G. Najafi, Sustainable Development, A New Conceptual Framework (no. 4). 2021, pp. 43-76.
[10]    G. Tsaples and J. Papathanasiou, "Data envelopment analysis and the concept of sustainability: A review and analysis of the literature," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 138, p. 110664, 2021/03/01/ 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110664.
[11]    P. Zhou, B. W. Ang, and K. L. Poh, "Slacks-based efficiency measures for modeling environmental performance," Ecological Economics, vol. 60, no. 1, pp. 111-118, 2006/11/01/ 2006, doi: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon. 2005.12.001.
[12]    W.-P. Wong, "A Global Search Method for Inputs and Outputs in Data Envelopment Analysis: Procedures and Managerial Perspectives," Symmetry, vol. 13, no. 7, p. 1155, 2021. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/ 2073-8994/13/7/1155.
[13]    T. Xu, J. You, H. Li, and L. Shao, "Energy Efficiency Evaluation Based on Data Envelopment Analysis: A Literature Review," Energies, vol. 13, no. 14, p. 3548, 2020. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/14/3548.
[14]    Y. Yu, W. Zhu, Q. Shi, and Q. Zhang, "Network-like DEA approach for environmental assessment: Evidence from US manufacturing sectors," Journal of Cleaner Production, vol. 139, pp. 277-286, 2016.
[15]    H. Chen, J. Liu, Y. Li, Y.-H. Chiu, and T.-Y. Lin, "A Two-stage Dynamic Undesirable Data Envelopment Analysis Model Focused on Media Reports and the Impact on Energy and Health Efficiency," International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 16, no. 9, p. 1535, 2019. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1660-4601/16/9/1535.
[16]    K. Mehmood, Y. Iftikhar, S. Chen, S. Amin, A. Manzoor, and J. Pan, "Analysis of Inter-Temporal Change in the Energy and CO2 Emissions Efficiency of Economies: A Two Divisional Network DEA Approach," Energies, vol. 13, no. 13, p. 3300, 2020. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/13/3300.
[17]    K. Tone and M. Tsutsui, "Dynamic DEA with network structure: A slacks-based measure approach," Omega, vol. 42, no. 1, pp. 124-131, 2014/01/01/ 2014, doi: https://doi.org/10.1016/j.omega.2013.04.002.
[18]    S. Suzuki and P. Nijkamp, Regional Performance Measurement and Improvement: New Developments and Applications of Data Envelopment Analysis. Springer, 2017.
[19]    K. Angelakoglou and G. Gaidajis, "A Conceptual Framework to Evaluate the Environmental Sustainability Performance of Mining Industrial Facilities," Sustainability, vol. 12, no. 5, p. 2135, 2020. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/5/2135.
[20]    R. W. Kates, "Sustainability Science," Science, vol. 292, no. 5517, pp. 641-642, 2001 2001. [Online]. Available: https://ci.nii.ac.jp/naid/10024689677/en/.
[21]    T. Sueyoshi, R. Zhang, J. Qu, and A. Li, "New concepts for environment-health measurement by data envelopment analysis and an application in China," Journal of Cleaner Production, vol. 312, p. 127468, 2021/08/20/ 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127468.
[22]    A. Sarkhosh-Sara, M. Tavassoli, and A. Heshmati, "Assessing the sustainability of high-, middle-, and low-income countries: A network DEA model in the presence of both zero data and undesirable outputs," Sustainable Production and Consumption, vol. 21, pp. 252-268, 2020/01/01/ 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.spc.2019.08.009.
[23]    M. J. S. Noveiri, S. Kordrostami, and A. Amirteimoori, "Performance analysis of sustainable supply networks with bounded, discrete, and joint factors," Environment, Development and Sustainability, 2021/06/15 2021, doi: 10.1007/s10668-021-01415-y.
[24]    K.-H. Lee and R. Farzipoor Saen, "Measuring corporate sustainability management: A data envelopment analysis approach," International Journal of Production Economics, vol. 140, no. 1, pp. 219-226, 2012/11/01/ 2012, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2011.08.024.
[25]    M. Afzalinejad, "Evaluating radial efficiency considering environmental factors: A generalization of classical DEA," Measurement, vol. 179, p. 109497, 2021/07/01/ 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.109497.
[26]    X. Li, F. Li, N. Zhao, and Q. Zhu, "Measuring environmental sustainability performance of freight transportation seaports in C hina: A data envelopment analysis approach based on the closest targets," Expert Systems, vol. 37, no. 4, p. e12334, 2020.
[27]    Y. Wei, Y. Li, M. Wu, and Y. Li, "Progressing sustainable development of “the Belt and Road countries”: Estimating environmental efficiency based on the Super‐slack‐based measure model," Sustainable Development, vol. 28, no. 4, pp. 521-539, 2020. [Online]. Available: https://EconPapers.repec.org/ RePEc:wly:sustdv:v:28:y:2020:i:4:p:521-539.
[28]    L. Ruojue, Y. Man, C. K. M. Lee, P. Ji, and J. Ren, "Comparative sustainability efficiency measurement of energy storages under uncertainty: An innovative framework based on interval SBM model," Journal of Energy Storage, vol. 40, p. 102808, 2021/08/01/ 2021, doi: https://doi.org/10.1016/ j.est.2021.102808.
[29]    Y. Ryu and T. Sueyoshi, "Examining the Relationship between the Economic Performance of Technology-Based Small Suppliers and Socially Sustainable Procurement," Sustainability, vol. 13, no. 13, p. 7220, 2021. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/13/7220.
[30]    H. Sun, A. K. Kporsu, F. Taghizadeh-Hesary, and B. K. Edziah, "Estimating environmental efficiency and convergence: 1980 to 2016," Energy, vol. 208, p. 118224, 2020/10/01/ 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.118224.
[31]    H. Sun, M. Mohsin, M. Alharthi, and Q. Abbas, "Measuring environmental sustainability performance of South Asia," Journal of Cleaner Production, vol. 251, p. 119519, 2020/04/01/ 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro. 2019.119519.
[32]    N. Adler, E. Yazhemsky, and R. Tarverdyan, "A framework to measure the relative socio-economic performance of developing countries," Socio-Economic Planning Sciences, vol. 44, no. 2, pp. 73-88, 2010/06/01/ 2010, doi: https://doi.org/10.1016/j.seps.2009.08.001.
[33]    L. Marti and R. Puertas, "Assessment of sustainability using a synthetic index," Environmental Impact Assessment Review, vol. 84, p. 106375, 2020/09/01/ 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106375.
[34]    A. Charnes, W. W. Cooper, and E. Rhodes, "Measuring the efficiency of decision making units," European Journal of Operational Research, vol. 2, no. 6, pp. 429-444, 1978/11/01/ 1978, doi: https://doi.org/10.1016/0377-2217(78) 90138-8.
[35]    M. J. Farrell, "The measurement of productive efficiency," Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General), vol. 120, no. 3, pp. 253-281, 1957.
[36]    R. D. Banker, A. Charnes, and W. W. Cooper, "Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis," Management Science, vol. 30, no. 9, pp. 1078-1092, 1984. [Online]. Available: https://EconPapers.repec.org/RePEc:inm:ormnsc:v:30:y:1984:i:9:p:1078-1092.
[37]    A. Mardani, D. Streimikiene, T. Balezentis, M. Z. M. Saman, K. M. Nor, and S. M. Khoshnava, "Data Envelopment Analysis in Energy and Environmental Economics: An Overview of the State-of-the-Art and Recent Development Trends," Energies, vol. 11, no. 8, p. 2002, 2018. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1996-1073/11/8/2002.
[38]    A. Hassanzadeh, S. Yousefi, R. Farzipoor Saen, and S. S. S. Hosseininia, "How to assess sustainability of countries via inverse data envelopment analysis?," Clean Technologies and Environmental Policy, vol. 20, no. 1, pp. 29-40, 2018/01/01 2018, doi: 10.1007/s10098-017-1450-x.
[39]    A. Łozowicka, "Evaluation of the Efficiency of Sustainable Development Policy Implementation in Selected EU Member States Using DEA. The Ecological Dimension," Sustainability, vol. 12, no. 1, p. 435, 2020. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/1/435.
[40]    L.-W. Wang, K.-D. Le, and T.-D. Nguyen, "Assessment of the Energy Efficiency Improvement of Twenty-Five Countries: A DEA Approach," Energies, vol. 12, no. 8, p. 1535, 2019. [Online]. Available: https://www.mdpi .com/1996-1073/12/8/1535.
[41]    N. Amowine, Z. Ma, M. Li, Z. Zhou, E. Yaw Naminse, and J. Amowine, "Measuring Dynamic Energy Efficiency in Africa: A Slack‐Based DEA Approach," Energy Science & Engineering, vol. 8, no. 11, pp. 3854-3865, 2020.
[42]    X. Lin, X. Zhu, Y. Han, Z. Geng, and L. Liu, "Economy and carbon dioxide emissions effects of energy structures in the world: Evidence based on SBM-DEA model," Science of The Total Environment, vol. 729, p. 138947, 2020/08/10/ 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138947.
[43]    N. Amowine, Z. Ma, M. Li, Z. Zhou, B. Azembila Asunka, and J. Amowine, "Energy Efficiency Improvement Assessment in Africa: An Integrated Dynamic DEA Approach," Energies, vol. 12, no. 20, p. 3915, 2019. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1996-1073/12/20/3915.
[44]    R. Gómez-Calvet, D. Conesa, A. R. Gómez-Calvet, and E. Tortosa-Ausina, "Energy efficiency in the European Union: What can be learned from the joint application of directional distance functions and slacks-based measures?," Applied Energy, vol. 132, pp. 137-154, 2014/11/01/ 2014, doi: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.06.053.
[45]    C.-N. Wang, H.-P. Hsu, Y.-H. Wang, and T.-T. Nguyen, "Eco-Efficiency Assessment for Some European Countries Using Slacks-Based Measure Data Envelopment Analysis," Applied Sciences, vol. 10, no. 5, p. 1760, 2020. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/5/1760.
[46]    F. d. C. Camioto, D. A. d. N. Rebelatto, and R. T. Rocha, "Energy efficiency analysis of BRICS countries: a study using Data Envelopment Analysis," Gestão & Produção, vol. 23, pp. 192-203, 2015.
[47]    N. V. Lenz, A. Šegota, and D. Maradin, "Total-factor Energy Efficiency in EU: Do Environmental Impacts Matter?," International Journal of Energy Economics and Policy, vol. 8, no. 3, pp. 92-96, 2018. [Online]. Available: https://EconPapers.repec.org/RePEc:eco:journ2:2018-03-14.
[48]    C. C. Lu, I. F. Lin, D. Wu, and X. Zhang, "The effect of forestry on energy efficiency in EU countries: A non‐oriented dynamic slack‐based data envelopment analysis," Energy Science & Engineering, 2021.
[49]    G. E. Halkos, N. G. Tzeremes, and S. A. Kourtzidis, "Measuring sustainability efficiency using a two‐stage data envelopment analysis approach," Journal of Industrial Ecology, vol. 20, no. 5, pp. 1159-1175, 2016.
[50]    G. E. Halkos, N. G. Tzeremes, and S. A. Kourtzidis, "Regional sustainability efficiency index in Europe: an additive two-stage DEA approach," Operational Research, vol. 15, no. 1, pp. 1-23, 2015.
[51]     G. Tsaples, J. Papathanasiou, A. C. Georgiou, and N. Samaras, "Assessing multidimensional sustainability of European countries with a novel, two-stage DEA," in International Conference on Decision Support System Technology, 2019: Springer, pp. 111-122. 
[52]    W.-C. Yeh, H.-C. Huang, and C.-F. Hu, "NETWORK DATA ENVELOPMENT ANALYSIS WITH COMMON WEIGHTS: AN APPLICATION TO THE SUSTAINABILITY MEASUREMENT OF OECD COUNTRIES," Environmental Engineering and Management Journal, vol. 19, no. 5, pp. 809-818, 2020.
[53]    Y. Feng, X. Yu, Y.-H. Chiu, and T.-Y. Lin, "Energy Efficiency and Health Efficiency of Old and New EU Member States," (in English), Frontiers in Public Health, Original Research vol. 8, no. 168, 2020-June-09 2020, doi: 10.3389/fpubh.2020.00168.
[54]    R. Kiani Mavi, R. F. Saen, and M. Goh, "Joint analysis of eco-efficiency and eco-innovation with common weights in two-stage network DEA: A big data approach," Technological Forecasting and Social Change, vol. 144, pp. 553-562, 2019/07/01/ 2019, doi: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.01.035.
[55]    P. Zhou, B. W. Ang, and J. Y. Han, "Total factor carbon emission performance: A Malmquist index analysis," Energy Economics, vol. 32, no. 1, pp. 194-201, 2010/01/01/ 2010, doi: https://doi.org/10.1016/j.eneco. 2009.10.003.
[56]    S. Lozano, "A joint-inputs Network DEA approach to production and pollution-generating technologies," Expert Systems with Applications, vol. 42, no. 21, pp. 7960-7968, 2015/11/30/ 2015, doi: https://doi.org/10.1016/ j.eswa.2015.06.023.
[57]    Y. Iftikhar, W. He, and Z. Wang, "Energy and CO2 emissions efficiency of major economies: A non-parametric analysis," Journal of Cleaner Production, vol. 139, pp. 779-787, 2016/12/15/ 2016, doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro. 2016.08.072.
[58]    S. Suzuki and P. Nijkamp, "An evaluation of energy-environment-economic efficiency for EU, APEC and ASEAN countries: Design of a Target-Oriented DFM model with fixed factors in Data Envelopment Analysis," Energy Policy, vol. 88, pp. 100-112, 2016/01/01/ 2016, doi: https://doi.org/10.1016/j.enpol. 2015.10.007.
[59]    S. Suzuki and P. Nijkamp, "An Evaluation of Energy-Environment-Economic Efficiency for Asian Countries: A Proposal for a Time-Series Target-Oriented DFM Model in Data Envelopment Analysis," Regional Growth and Sustainable Development in Asia, vol. 7, p. 113, 2016.
[60]    S. Suzuki and P. Nijkamp, "Measurement of Energy-Environment-Economic Performance for EU, APEC, and ASEAN Countries: Combination of a Fixed-Factor Model with an SE Model," in Regional Performance Measurement and Improvement: New Developments and Applications of Data Envelopment Analysis. Singapore: Springer Singapore, 2017, pp. 143-162.
[61]    J.-c. Hsieh, C.-c. Lu, Y. Li, Y.-h. Chiu, and Y.-s. Xu, "Environmental Assessment of European Union Countries," Energies, vol. 12, no. 2, p. 295, 2019. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1996-1073/12/2/295.
[62]    J. Zhang, A. K. Patwary, H. Sun, M. Raza, F. Taghizadeh-Hesary, and R. Iram, "Measuring energy and environmental efficiency interactions towards CO2 emissions reduction without slowing economic growth in central and western Europe," Journal of Environmental Management, vol. 279, p. 111704, 2021/02/01/ 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111704.
[63]    S. Suzuki and P. Nijkamp, Regional performance measurement and improvement. Springer.
[64]    Q. An, X. Tao, B. Dai, and J. Li, "Modified Distance Friction Minimization Model with Undesirable Output: An Application to the Environmental Efficiency of China’s Regional Industry," Computational Economics, vol. 55, no. 4, pp. 1047-1071, 2020/04/01 2020, doi: 10.1007/s10614-019-09888-w.
[65]    T. Niknam and B. Amiri, "An efficient hybrid approach based on PSO, ACO and k-means for cluster analysis," Applied Soft Computing, vol. 10, no. 1, pp. 183-197, 2010/01/01/ 2010, doi: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2009.07.001.
[66]     J. MacQueen, "Some methods for classification and analysis of multivariate observations," in Proceedings of the fifth Berkeley symposium on mathematical statistics and probability, 1967, vol. 1, no. 14: Oakland, CA, USA, pp. 281-297.