دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-253 
رویکرد ترکیبی روش بهترین-بدترین آرمانی خطی و طبقه‌بندی چند شاخصه برای تشکیل سبد سهام

صفحه 219-253

میر سید محمد محسن امامت؛ مقصود امیری؛ محمدرضا مهرگان؛ محمدتقی تقوی فرد