طرّاحی اقتصادی مدل یکپارچه نمودار کنترل و مدیریت نگهداری و تعمیرات در شرکت صنایع چوب کیش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران.

2 دانشیار ، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

چکیده

کنترل آماری فرآیند و مدیریت نگهداری و تعمیرات دو ابزار کلیدی برای مدیریت عملیات هستند. هر چند این دو ابزار در ادبیّات موضوع و نحوه عمل متفاوتند، امّا اهداف مشترکی را دنبال می‏کنند. مهمترین اهداف این سیستم‏ها افزایش بهره‏وری تجهیزات، کاهش زمان از کار افتادگی و کاهش هزینه با کنترل تغییرات فرآیند تولید است که تحقق این اهداف منجر به افزایش سطح اطمینان از کیفیت محصول خواهد شد. استفاده از این دو ابزار بصورت یکپارچه می‏تواند کارایی بهتری از نظر هزینه و کیفیت برای سازمان داشته باشد؛ از اینرو در این مقاله، مدل یکپارچه‎ کنترل فرآیند آماری و مدیریت نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن هزینه‎های دو ابزار در شرکت صنایع چوب کیش طرّاحی شده است. معیار بهینه سازی حداقل کردن متوسط هزینه کل در واحد زمان این دو سیستم است. بدین منظور، از نرم‏افزار متلب و رویکرد جستجوی گریدی جهت یافتن مقادیر بهینه اندازه نمونه (n)، پهنای حدود کنترل (L)، بازه نمونه‏برداری (h) و تعداد دفعات نمونه برداری در فاصله زمانی تعمیرات برنامه‏ریزی شده (k) استفاده شده است. مقادیر بهینه n، h، L و k برای فرآیند روکش کاری، به ترتیب 5، 1، 9/2 و 30 محاسبه شدند. نتایج این بهینه‏سازی در فرآیند مورد مطالعه نشان می‏دهد که طول دوره تعمیرات برنامه‏ریزی شده نسبت به برنامه موجود باید افزایش یابد و این موضوع می‏تواند ناشی از انجام تعمیرات جبرانی در زمان اعلام هشدار نادرست خارج از کنترل بودن فرایند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic design of integrated model of maintenance management and control chart in Kish Wood Industries Company

نویسندگان [English]

  • Hirsa Jouya Ardekani 1
  • Morteza Khakzar Bafruei 2
1 PhD in Wood and Paper Industry Engineering, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran. ایران.
2 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Statistical process control and maintenance management are two key tools for controlling production processes. However, These two tools are traditionally separated (both in science and in business practice), their goals overlap a great deal. Their common goal is to achieve optimal product quality, little downtime and cost reduction by controlling variances in the process, that achieving these goals will increase the level of reliability of product quality. Using these two tools together can have better performance in terms of cost and quality for the organization; Therefore, in this research, an integrated model of statistical process control and maintenance management has been designed by considering the costs of two tools in Kish Wood Industries Company. The optimization criterion is to minimize the average total cost per unit time of these two systems. For this purpose, from MATLAB software and grid search approach to find the optimal values of sampling size (n), width of control limits (L), sampling interval (h) and number of sampling times during the planned maintenance (k) is used.
The values of n, h, L and k for the laminating process were calculated as 5, 1, 2.9 and 30, respectively. The results of this optimization in the studied process show that the duration of the planned maintenance should be increased compared to the existing program, and this can be due to compensatory maintenance when the false alarm is out of control of the process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistical process control(SPC)
  • Maintenance management(MM)
  • Control chart (CC). Economic design. Kishwood industrial company
[1]    A.J. Duncan, the economic statistical of x-bar charts used to maintain current of a process, Journal of the American Statistical Association 52 (1956) 228-242.
[2]    E.M. Saniga, Economic statistical control-chart designs with an application to x-bar and R charts, Technometrics 31 (1989) 313-320.
[3]    D.C. Montgomery, The economic design of control charts: A review and literature survey, Journal of Quality Technology 12 (1980) 75-78.
[4]    S.M. Alexander, M.A. Dillman, J.S. Usher, B. Damodaram, Economic design of control charts using the Taguchi loss function, Computers and Industrial Engineering 28 (1995) 671-679.
[5]    K.E. McKone, R.G. Schroeder, K.O. Cua, The impact of total productive maintenance practices on manufacturing performance, Journal of Operations Management 19(2001)39-58
[6]    M.A. Rahim, P.K. Banerjee, A generalized model for the economic design of x-bar control chart for production systems with increasing failure rate and early replacement, Navel Research Logistics 40 (1993) 787-809.
[7]    M.A. Rahim, Joint determination of quantity, inspection, schedule and control chart design, IIE Transactions 26(1994) 2-11.
[8]    M. Ben-Daya, Integrated production maintenance and quality model for imperfect process, IIE Transactions 31 (1999) 491-501.
[9]    M. Ben-Daya, M.A. Rahim, Effects of maintenance on economic design of an x-bar control chart, European Journal of Operation Research 120 (2000) 131-143.
[10]    C.R. Cassedy, R.O. Bowden, E.A. Pohl, Combining preventive maintenance and statistical process control: A preliminary investigation, IIE Transactions 32 (2000) 471-478.
[11]    K. Linderman, K.E. McKone – Sweet, Anderson, An integrated systems approach to process control and maintenance, European Journal of Operational Research 164 (2005) 324-340.
[12]    S. Panagiotidou, G. Tagaras, Optimal preventive maintenance for equipment with two quality state and general failure time distributions, European Journal of Operational Research 180 (2007) 329-353.
[13]    Wen – Hui Zhou, Gui – Long Zhu, Economic design of integrated model of control chart and maintenance management, journal of Mathematical and Computer Modelling 47 (2008) 1389-1395.
[14]    B. Dodson, Weibull Analysis, Asq Quality Press, Milwauke, 1994.