تبیین الگوی تصمیم‌گیری مصرف‌کننده مبتنی بر علوم شناختی و رفتاری با بهره گیری از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی پیشرفت اقتصادی، دانشکده مدیریت اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت و مهندسی کسب وکار، دانشکده مدیریت اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

تصمیم‌گیری از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی هر شخصی است. فهم تصمیم‌گیری مصرف‌کننده یک موضوع پراهمیت برای گروههای مختلف مانند سیاستگذاران، مدیران، تولیدکنندگان و بازاریابان است. عصر حاضر دوره رشد و گسترش علوم شناختی و رفتاری است. در حال حاضر تبیین رفتار مصرف‌کننده با رویکرد علوم شناختی و رفتاری دارای حجم زیادی از اطلاعات است که انجام پژوهشهای ترکیبی که عصاره اطلاعات را به صورت نظام‌مند و علمی پیش روی پژوهشگران قرار دهد و یک مدل جامع ارائه دهد، دارای اهمیت است. این پژوهش با هدف احصاء مؤلفه‌های تاثیرگذار بر تصمیمگیری و رفتار صرف‌کننده مبتنی بر علوم شناختی و رفتاری انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی و از نظر هدف از نوع تحقیقات بنیادی است. این پژوهش با به کارگیری روش فراترکیب و با استفاده از نرم افزار2020 Maxqda و نرم افزار Excel به تجزیه و تحلیل 130 تعداد از تحقیقات انجام شده بین سالهای1959 تا 2021 در حوزه رفتار مصرف‌کننده پرداخته است. جامعه آماری شامل تمام پژوهشهای معتبر داخلی و خارجی موجود در پایگاههای در دسترس پژوهشگر بوده است. تحلیل نهایی داده ها منجر به استنتاج مجموعه‌ای مرتبط از مفاهیم، مقولات و زیرمقولات شده است. حاصل این تحقیق شامل 3 تم و 16 مقوله موثر در تصمیم‌گیری بود که ارکان الگو را شکل میدادند. پرتکرارترین مولفه‌های موثر بر تصمیم مصرف‌کننده، اهداف مصرف‌کننده در اتخاذ تصمیمات، انواع رفتار مصرف‌کننده و انواع مدلهای تصمیم‌گیری مصرف‌کننده نیز در بخش نتایج تبیین شده‌اند. این پژوهش دارای نوآوری در روش و محتوا در حوزه رفتار مصرف‌کننده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the consumer decision-making model based on cognitive and behavioral sciences using the Meta-synthesis method

نویسندگان [English]

  • Mahsa Salsabil 1
  • Ata ollah Rafiei Atani 2
  • Ali Bonyadi Naeini 3
1 PhD student, Faculty of Economic Management and Development Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economic Development Engineering, Faculty of Economic Management and Development Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Business Management and Engineering, Faculty of Economic Management and Progress Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Decision making is one of the most important aspects of each person's individual and social life. Understanding consumer decision-making is an important issue for various groups such as policymakers, managers, producers and marketers. The present age is the period of growth and development of cognitive and behavioral sciences. At present, explaining consumer behavior with the approach of cognitive and behavioral sciences has a large amount of information that it is important to conduct combined research that systematically and scientifically presents the information extract to researchers. The aim of this study was to enumerate the components affecting decision-making based on cognitive and behavioral sciences. The present study is a descriptive research and in terms of purpose is a basic research. This research has analyzed 130 numbers of researches conducted between 1959 and 2021 by using the meta-synthesis method and using Maxqda 2020 software and Excel software. The statistical population included all valid domestic and foreign researches available in the databases available to the researcher. The final analysis of the data has led to the inference of a related set of concepts, categories and subcategories. The result of this research included 3 themes and 16 effective categories in decision making that formed the elements of the model. The most frequent components influencing consumer decision, consumer goals in decision making, types of consumer behavior and types of consumer decision models are also explained in the results section. This research has innovations in method and content in the field of consumer behavior

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer Behavior
  • Behavioral Sciences
  • Cognitive Sciences
  • Meta-synthesis
‏‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
[1]    S.Rezaian, S.K Kharrazi, E. Jamali, A. Naderi, " A Conceptual Model of Cognitive Decision Making"‬ Advances in Cognitive Science, Vol. 21, No. 1, 2019
[2]    S. Dhami, The Foundations of Behavioral Economic Analysis. United Kingdom: Oxford University Press, 2019.
[3]    Saeidi, Farhanian, " Fundamentals of Finance and Behavioral Economics" , Teheran: Exchange Information and Services Company Publications, 2011‬
[4]    J. Friedenberg, and G. Silverman, Cognitive science: an introduction to the study of mind, Third Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc, 2016.
[5]    J.C Mowen, M.S Minor, "Consumer Behavior: A Framework", Teheran : Ettehad, 2017‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
[6]    H.A Samani, A. Pourfaraj, M.Zareh, A. Amini, " An Introduction to Behavioral Economics;Concept, Methodology and the Ways for Extracting the Preferences ", Journal of Iranian Economic Issues, Vol. 11, No. 2, p 37-70, 2015
[7]    F.Rahbar, M.Amiri, "Behavioral Economics And Public policy ", The Journal of Planning and Budgeting, Vol 19, No.1, p147-182, 2014
[8]    A.R Maleki, " Systematic analysis of consumer behavior ", Managing Director, Vol.14, N.6,2004
[9]    P. Mohammadzadeh,  M.B Beheshti, "Cognitive economics as a new approach in explaining consumer economic behaviors ", Vol. 52, N.52, 2017
[10]    M. Haghighi Kaffash,  M.R Esmaili,  M.R Taghva,  M. mohamadian, " Classification of Factors Affecting Demand for Cultural Products in Domestic Market ", Vol. 21, N.2, 2017‬‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
[11]    Qazzafi, “CONSUMER BUYING DECISION PROCESS TOWARD PRODUCTS,” Int. J. Sci. Res. Eng. Dev., vol. 2, no. 5, 2019.
[12]    Qazzafi, “Factor Affecting Consumer Buying Behavior: A Conceptual Study,” Int. J. Sci. Res. Dev., Vol. 2, No. 8, 2020.
[13]    S.M Mirbagheri,  A. Rafiei Atani,  M.R Parsanejad, " A Systematic Literature Review of the Collective Decision-Making", Modern Researches in Decision Making, Vol. 23, No. 6, 2021
[14]    F. Khalili Palandi,  A. Kordnaeij,  S.H Khodadad Hosseini, M. Shirkhodaie, " Systematic Literature Review: Comparative Comparison of Shopping Motivation Studies ", Management Research in Iran, Vol. 37, No. 25, 2021
[15]    M.S Karimi,  A. Salavati,  B. Zarei,  K. Ahmadi, " Presenting a model to explain the decision-making system in government organizations in Kurdistan province ", Modern Researches in Decision Making, Vol. 23, No. 6, 2021‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
[16]    L. Zimmer, “Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts,” J. Adv. Nurs., vol. 53, no. 3, pp. 311-318, 2006.
[17] A.Mohamadian,  A.Manian,  M. Khodadad Beromy, " A systematic review of research and future research directions of the virtual business incubators", BI Management Studies, Vol. 3, No. 12, 2015
 [18]    SINGH, DHAYAL, and SHAMIM, “CONSUMER BUYING BEHAVIOUR,” Int. Res. J. Manag. Sociol. Humanity IRJMSH, vol. 5, no. 12, 2014.
[19]    A. Stankevich, “Explaining the Consumer Decision-Making Process: Critical Literature Review,” J. Int. Bus. Res. Mark., vol. 2, no. 6, pp. 7-14, 2017.
[20] D. Hawkins, R.Best, K. Coney, "Consumer Behavior, building Marketing Strategy", Mc Graw Hill, 2020
‫‫[21]    Madhavan, and Chandrasekar, “CONSUMER BUYING BEHAVIOR-AN OVERVIEW OF THEORY AND MODELS,” J. Humanit. Soc. Sci., vol. 1, no. 1, 2015.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
[22]    S. M. Carpenter, and C. Yoon, “Aging and consumer decision making: Carpenter & Yoon,” Ann. N. Y. Acad. Sci., vol. 1235, no. 1, pp. E1-E12, Oct. 2011.
 [23]    A. Pour Mohammad, and A. Drolet, “The influence of age and time horizon perspective on consumer behavior,” Curr. Opin. Psychol., vol. 26, pp. 94-97, Apr. 2019.
[24] M.Saatchi, " Consumer behavior and advertising", Journal of Communication Research, Vol 29, No.9, 2003
[25]    H. Willman-Iivarinen, “The future of consumer decision making,” Eur. J. Futur. Res., vol. 5, no. 1, Dec. 2017.
[26] R.Akbarian, GH. Mahmoudi, " Analyzing The consumer behaviors in the Islamic Economic ", Vol. 13, No. 4, Dec. 2016‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
[27]    J. Hornik, and D. Zakay, “Psychological Time: The Case of Time and Consumer Behaviour,” Time Soc., vol. 5, no. 3, pp. 385-397, Oct. 1996.
 [28]    H. Stern, “The Significance of Impulse Buying Today,” J. Mark., vol. 26, no. 2, p. 59, Apr. 1962.
[29] R. Sohrabi,  M. Rezaeirad,  M. Mousavi, " Explanation of the Compulsive Buying Behavior ", Journal of Business Administration Research, Vol. 21, N.21, 2019