اولویت‌بندی شاخص‌های توسعه پایدار مناطق آزاد با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند‌معیاره ترکیبی دنپ و تحلیل‌عاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان کی، ایوان کی، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی گلپایگان، دانشگاه صنعتی اصفهان، گلپایگان، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

در این مطالعه یک روش ترکیبی مبتنی بر تکنیک دیمتل، تحلیل فرآیند شبکه‌ای و تحلیل عاملی به منظور اولویت‌بندی شاخص‌های توسعه پایدار مناطق آزاد شامل شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توسعه داده می‌شود. بدین منظور، ابتدا شاخص‌ها در دو بعد داخلی و خارجی طبقه‌بندی شده و عوامل پنهان آن‌ها با استفاده از روش تحلیل عاملی شناسایی و نام‌گذاری می‌شوند. در مرحله بعد، روش دیمتل جهت شناسایی نحوه ارتباطات درونی بین شاخص‌ها و نیز تعیین شدت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آن‌ها به کار گرفته می‌شود. در این مرحله همچنین نمودارهای علی- معلولی، نحوه ارتباطات درونی شاخص‌های داخلی و خارجی و نیز تاثیرگذار یا تاثیرپذیر بودن شاخص‌ها تفسیر می‌شود. در نهایت، اهمیت نسبی شاخص‌ها بر اساس روش تحلیل فرآیند شبکه‌ای محاسبه شده و با تشکیل سوپرماتریس‌های موزون و حدی، رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه پایدار در دو بخش داخلی و خارجی انجام می‌شود. نتایج حاصل از بررسی 44 شاخص داخلی و 24 شاخص خارجی نشان می‌دهد که عوامل "رفاه و خدمات" و "فرهنگ‌سازی" به ترتیب مهم‌ترین عوامل داخلی و خارجی بوده و شاخص‌های "فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاری" و "جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتی‌ها" به ترتیب مهم‌ترین شاخص‌های‌ داخلی و خارجی توسعه پایدار مناطق آزاد محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of sustainable development indicators in free zones using a hybrid method based on multi-criteria decision making (DANP) and factor analysis

نویسندگان [English]

  • Mansour Jangizehi 1
  • Mohammad Reza Maleki 2
  • Ali Salmasnia 3
1 PhD student, Department of Industrial Engineering, Ivan Kay University, Ivan Kay, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Golpayegan Faculty of Engineering, Isfahan University of Technology, Golpayegan, Iran
3 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

In this study, a hybrid method based on Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) technique, analytical network process (ANP), and factor analysis is developed to prioritize economic, social, and environmental indicators of sustainable development in free. For this purpose, first, the indicators are classified into two internal and external ones and their latent factors are identified and named using the factor analysis method. Then, the DEMATEL technique is employed for identifying the internal relationship among the indicators as well as determining the intensity of their influential indicators and influence. Moreover, the causal diagrams, the internal relationships of internal and external indicators, and the cause or effect of the indicators are explained by the DEMATEL technique. Finally, the relative importance of the indicators is obtained based on the ANP method, and by calculating the weighted and limit super matrixes, the ranking of sustainable development indicators in both internal and external parts is obtained. The results obtained from 44 internal and 24 external indicators show that "welfare and services" and "culture making" factors are the most important internal and external ones, respectively, while "providing conditions for investment and support for investment" and "prevention of marine pollution by ships" indicators are the most important internal and external ones in the sustainable development of free zones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • free zones
  • DEMATEL
  • analytical network process
  • factor analysis
[1]    Akbarian Ronizi, S. R. (2016). Assessing the Sustainability of Tourism in Tourism Target Villages, Case Study: Sepidan City, Rural Research, 7 (1), 167- 193. (In Persian)
[2]    Ali Farja, S., &  Lotfi, H. (2019). The Geo-economic role of free zones in the economy and the support of national production with emphasis on providing a strategic model for the redesign of free zones in border provinces, Geography (Regional Planning), 9 (2), 257-282. (In Persian)
[3]    Azami, H., & Bakhshi Shadmehri, F. (2020). The Problem of Sustainability of Iran's Free Zones Based on the Approach to the Political Economy of Space, International Conference of the Eurasian Economic Union and the Geopolitical Role of Free Zones in the Development of Regional Relations, 11-17. (In Persian)
[4]    Carter, C.R. & Rogers, D.S. (2008). A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(5), 360-387. 
[5]    Ebrahimi, A., & Lotfi, H. (2017). The role and impact of free zones in Iran's economy with emphasis on Chabahar Free Zone in order to provide a trans-regional model of Iran's economy and foreign policy, Geography (Regional Planning), 7 (3), 217-230. (In Persian)
[6]    Esfandiari, A. A., Moqaddas Hosseinzadeh, S., & Delavari, M. (2008). Evaluating the performance of Iran's free trade zones and its effect on the economic development of these regions, Economic Research Journal, 28 (1), 119-146. (In Persian)
[7]    Gerami Taybi, M., Bayat, R., Darvish, F., &  Akhavan, A. N. (2019). Designing a Strategic Foresight Model for the Development of Free Zones, Iran Futurology, 1 (4), 71-99. (In Persian)
[8]    Ghasabi, H., Azar, A., &  Panahi, A. (2019). An Analysis of the Impacts of Free Trade Zones on the Development of Tourism Activities and Regional Economy, Geography (Regional Planning), 10 (3), 833-846. (In Persian)
[9]    Hazrati Soomeh, Z., Saei, R., & Karampour, R. (2020). Free zones stimulate sociological development and analysis of the performance dimensions of Aras free zone, Economic Sociology and Development, (1) 9, 115-140. (In Persian)
[10]    Qalami, A. Abdolvand, N. & Rajaei Harandi. S. (2018). Study and ranking of factors affecting sustainable development with the approach of using information systems. Management Research in Iran, 22(1), 187-217. (In Persian)
[11]    Jokar, A., &  Maleki, M. (2017). Providing a framework for measuring the readiness of companies from the perspective of succession breeding with a combined approach of the gray network analysis process and DEMATEL. Modern Researches in decision making, 2 (1), 72-93. (In Persian)
[12]    Manouchehri, P., Tajedin, A., &  Shirazi, b. (2019). Integrated Optimization for Closed Green Supply Chain, Industrial Vision Journal, 9 (35), 55-85. (In Persian)
[13]    Meshkini, A., Trudast, Z., &  Khaleiji, M. A. (2020). Pattern of border tourism development  free trade zones, case study: Qeshm region, Journal of Border Studies, 7 (1), 35-47. (In Persian)
[14]    Modiri, M. (2020). Ranking of outsourced hospital waste disposal companies with a new combined method of fuzzy and gray multi-criteria decision making. modern researches in decision making, 1 (5), 1-23. (In Persian)
[15]    Mohagher, A., &  Abbasi, H. (2019). Design and explanation of chain stability model, Iran Management Research, 3 (23), 55-74. (In Persian)
[16]    Narimani Qortlar, A., Feghhi Farahmand , N., Pilevari, N., Rahmani, K., &  Motadel, M. (2021). Designing a fuzzy inference system to evaluate the green supply chain of export manufacturing companies. Journal of Industrial Vision, 11 (42), 125-144. (In Persian)
[17]    Niknejad, M., Mahdavi, A., &  Karami, A. (2015). Identifying Ecotourism Developable Areas Using Network Analysis Process, Journal of Geography and Urban Planning - Regional, 14 (1), 195-214. (In Persian)
[18]    Nordheim, E. & Barrasso, G. (2007). Sustainable development indicators of the European aluminum industry. Journal of Cleaner Production, 15, 275-279. 
[19]    Norouzi, A., Poorebrahim, Sh., Gashtasb, H., &  Jahani, A. (2019). Investigation of biodiversity hazards in the Central Alborz Protected Area under the management of Alborz Province using DANP technique, Journal of Animal Environment, 11 (1), 97-104. (In Persian)
[20]    Nusenu, A.A., Xiao, W., Opata, C.N. & Darko, D. (2019). DEMATEL Technique to Assess Social Capital Dimensions on Consumer Engagement Effect on Co-Creation. Open Journal of Business and Management.7, 597, 615.
[21]    Rait Pisheh, S., Ahmadi Kohnali, R., & Abbasi, M. (2018). Applying a combined, qualitative and multi-criteria decision approach to present a sustainable supply chain model in the petrochemical industry, Industrial Management Studies, 15 (16), 145-180. (In Persian)
[22]    Rezaei Pendari, A., & Yeke Zare, M. (2016). Designing a structural-interpretive model of successful technology transfer factors in order to achieve sustainable development. Management Research in Iran, 20(1), 61-79. (In Persian)
[23]    Saaty, T. L. (2003). Decision making in complex environments. Super Decisions.
[24]    Salehvand, A., Gandum Kar, A., &  Fattahi, A. (2018). Climate Classification with Emphasis on Factor Analysis and Cluster Analysis Karun Case Study, Journal of Meteorology and Atmospheric Sciences, 4 (1), 326-342. (In Persian)
[25]    Sepahvand, R., Engraved, M., & Zaheri, M. (2017). Presenting Indigenous Organizational Model in Iranian Organizations with DANP Approach, Police Organizational Development, 63 (1), 50-73. (In Persian)
[26]    Shafiee Rudpashti, M., Bahrami, F., & Karimizadeh Shohani, F. (2019). Presenting a Competitiveness Model in Free Trade Zones, Scientific Journal of Business Management Exploration, 21 (11), 181-207. (In Persian)
[27]    Taheri, H., Mahkouei, H., Gandmakar, A. &  Khadem Al-Husseini, A. (2021). Analysis of the Impact of Policy on Tourism in Arvand Free Zone, Geography (Regional Planning), 11 (3), 41-56. (In Persian)
[28]    Zailani, S., Jeyaraman, K., Vengadasan, G. & Premkumar, R. (2012). Sustainable supply chain management (SSCM) in Malaysia: A survey. International Journal of Production Economics, (140), 330-340. 
[29]    Zare Chahuki, M. (2010). Multivariate analysis methods, University of Tehran textbook, 1-16. (In Persian)
[30]    Zebardast, A. (2014). Application of ANP'F model in urban planning, Journal of Fine Arts - Architecture and Urban Planning, 19 (2), 23-38. (In Persian)