بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بقای شرکت‌های تازه وارد با استفاده از تابع هازارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

ورود موفق به بازار و رقابت با عدم اطمینان بالایی همراه است و محدودیت‌های مختلفی دارد. از این رو تعداد زیادی از شرکت‌ها به‌خصوص شرکت‌های جدید پس از ورود، بازار را زود ترک می‌کنند، بنابراین در بعضی از صنایع یا مناطق تنها اقلیت تازه وارد بقا پیدا می‌کنند تا زمانی که دانش ما درباره فرایندهای رشد شرکت‌های جدید بهبود نیابد موفقیت و شکست آنها نیز مسئله مبهمی خواهد بود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بقای شرکت‌های تازه وارد در صنایع استان مازندران و در فاصله سال‌های 1364-1394 است. برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از پایگاه داده وزارت صنایع و معادن استان مازندران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جهت مطالعه بقا از رویکرد تجزیه و تحلیل تاریخی - رویدادی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل برآورد‌کننده حد محصول (کاپلان – مایر) و رویکرد جدول عمر و برای آزمون فرضیه‌ها مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox استفاده شده است. در نتیجه این تحقیق، رابطه معناداری میان نرخ تورم و نرخ بهره با بقای شرکت تأیید شد. همچنین یافته‌های ما وجود رابطه بین نرخ تورم و بقا را اثبات نمود. در انتها مقایسه‌ای بین توابع بقای شرکت‌های موجود بر‌اساس نرخ بیکاری انجام پذیرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Envestigating the Effect of Macroeconomic Variables on the Survival of Manufacturing Companies using a Hazard Function

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghaedi 1
  • Mehrdad Madhoshi 2
  • Saeed Rasekhi 3
1 PhD student of policy of science & thechnology, Mazandaran University,Babolsar, Iran
2 Professor of industrial management Department, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
3 Professor of Economic Department, University of Mazandaran,Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Successful entry and competition in the market is accompanied with great sense of unreliability and it contains several limitations. Hence, a great number of firms, especially new firms, will leave the market since after entering. So, only new minority will be survived in some industries or regions. The success and failure of newcomer firms will remain ambiguous, so our knowledge should be improved about growth process of new firms. The aim of present research is to study influences of macroeconomic variables on new firm’s survival time in industries of Mazandaran province during 1364- 1394. Data and information have been collected from mining industries office of Mazandaran province and Central Bank of the Islamic Republic of Iran and for survival analysis Event-History data analysis was used. For data analysis product limit estimator model (Caplan-Maier) and life table approach was used and for hypothesizes test, the Cox regression semi parametric model has been used. Result based on the, a meaningful direct relation between inflation rate and survival time has been confirmed and we find a meaningful and reverse relation between interest rate to survive. Also our finding shows that there is a meaningful and direct relation between inflation and survival. Finally a comparison between companies survival function based on unemployment rate has been carried out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Macroeconomic variables"
  • "New firms"
  • "Surviv analysis"
  • "hazard function"
  • "Semi parametric model"
[1]      Holmes P., Hunt A., Stone I. (2010) "An analysis of new firm survival using a hazard function"; Applied Economics, 42(2): 185-195.
[2]      Aspelund A., Berg-Utby T., Skjevdal R. (2005) "Initial resources’ influence on new venture survival: A longitudinal study of new technology-based firms"; Technovation 25, 1337-1347.
[3]      Sajadi S. M., Tavan F., Heidary Dahooie J., (2015) "Business processes design of small and medium enterprises of perishable items in order to determination of optimum production policy with simulation approach"; Management Researches in Iran, 19(3): 7-35.
[4]      Zoltan J.X. et al. (2002) The role of small business in the modern economy; Jahangir Majidi (translator), Tehran, Rasa Cultural Services Institute.
[5]      Bazzaz-zadeh H. (2015) "Management decision making on non-financial performance measures in environmental uncertainty";Management Researches in Iran, 18(4): 1-22.
[6]      Baldwin J. R., Bian L., Dupuy R., Gellatly G. (2000) "Failure rates for new Canadian firms: New perspectives on entry and exit"; Failure Rates for New Canadian Firms: New Perspectives on Entry and Exit.
[7]      Madhoushi M., Tari Gh.(2005) "The effect of firm specifications on survival of new small and medium manufacturing (SMEs)"; Knowledge & Development(Journal of faculty of economics and Administrative Sience), 20(1):147-166.
[8]      Gumbe S., Kaseke N. (2011), "Manufacturing firms and hyperinflation-survival options: The case of Zimbabwe manufacturers (2005-2008)"; Journal of Management and Marketing Research7, 1.
[9]       Box M. (2008) "The death of firms: Exploring the effects of environment and birth cohort on firm survival in Sweden"; Small Business Economics. 31: 379-393.
[10]   Fouladi M. (2012) "Investigate the effect of exchange rate’s changes on level of prices, production, import and export of various sectors of the economy using a computable general equilibrium model"; Journal of Planning and Budget, 17(2): 127-148(In Persian).
[11]   Feize poor Mohammad A., Ardakani S., Dozbashi H. (2011) "Evaluation effect of Life of small and medium enterprises in changes to employment"; Journal of entrepreneurship, 14(4): 67-86, (In Persian).
[12]   Audretsch D.B., Mahmood T. (1995) "New firm survival: new results using a hazard function"; Review of Economics and Statistics, 77(1) : 97–103.
[13]    Varum C., Rocha V. C. (2011) "Do foreign and domestic firms behave any different during economic slowdowns?"; International Business Review, 20(1): 48–59.
[14]   Varum C., Rocha V. C. (2012) "The effect of crises on firm exit and the moderating effect of firm size"; Economics Letters, 114(1): 94–97.
[15]   Geroski P., Mata J., Portugal P. (2010) "Founding conditions and the survival of new firms"; Strategic Management Journal, 31(5): 510–529.
[16]   Bhattacharjee A., Higson C., Holly S., Kattuman P. (2009). "Macroeconomic instability and business exit: Determinants of failures and acquisitions of UK firms"; Economica, 76(301): 108-131.
[17]   Byrne J. P., Spaliara M. E., Tsoukas S. (2016) "Firm survival, uncertainty and financial frictions: Is there a financial uncertainty Accelerator?"; Economic Inquiry, 54(1): 375-390.
[18]   Musso P., Schiavo S. (2008) "The impact of financial constraints on firm survival and growth"; Journal of Evolutionary Economics, 18(2): 135-149.
[19]   Gémar G., Moniche L., Morales A. J. (2016) "Survival analysis of the Spanish hotel industry"; Tourism Management, 54: 428-438.
[20]   Inui T., Ito K., Miyakawa D. (2016) "Export experience, product differentiation and firm survival in export markets"; The Japanese Economic Review, RIETI Discussion Paper Series 15-E-086.
[21]   Liu J. (2009) "Business failures and macroeconomic factors in the UK"; Bulletin of Economic Research, 61(1): 47-72.
[22]   Ebrahimzadeh Farzad (2005) Non-parametric estimation of the survival function and cut left interval censored data and its application in determining the factors affecting the survival of colorectal cancer, Tarbiat Modarres University, Faculty of Medical Sciences (In Persian).
[23]   Roshani D. (2011) One index with the base cut proportional hazard regression to determine the link function and its applications in medical studies, Tarbiat Modarres University, Faculty of Medical Sciences (In Persian).
[24]   Cox D.R. (1972) "Regression models and life tables"; Journal of the Royal Statistical Society, Series B 34(2):187-202.
[25]   Blossfeld H.P., Rohwer G.,(2002) "Trchniques of Event History Modeling"; (2nd ed); Lowrence Erlbaum Associates, Inc, 4-37.
[26]   Persson H. (2004) "The survival and growth of new establishments in Sweden, 1987-1995"; Small Business Economics, 23(5): 423-440.