طراحی مدل آماد معکوس چند دوره‌ای با مسیرهای متفاوت بازیابی محصول در شرایط عدم قطعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

آماد معکوس از عمده‌ترین فعالیت‌های مدیریت زنجیره تأمین است که تمام فعالیت‌های فیزیکی مرتبط با محصولات بازگشتی مانند (جمع آوری، احیا، بازیافت و انهدام) را در بر می‌گیرد. یک موضوع ضروری برای مدلسازی سیستم‌های آماد معکوس، در نظر گرفتن تعداد بیشتری از گزینه‌های بازیابی و توجه به کیفیت بازگشتی‌ها و همچنین وجود عدم قطعیت، هم در مقدار و هم در کیفیت محصولات بازگشتی است. در این تحقیق، یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط فازی دو مرحله‌ای جهت طراحی یک شبکه آماد معکوس یکپارچه چند دوره‌ای و چند محصولی تحت شرایط عدم قطعیت ارائه شده است. هدف نهایی، کمینه سازی هزینه کل شبکه است. مدل مورد بحث از نوع مسائل NP-Hard است که در آن، زمان حل مسأله به صورت نمایی افزایش می‌یابد. بنابراین در این تحقیق، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک برای حل مدل استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of multi-period Reverse logistic model with different product recovery routes under uncertainty

نویسندگان [English]

  • nasser tarin 1
  • adel azar 2
  • seyyed abbas ebrahimi 3
1 Master of Industrial Management, Rahbord Shomal Institute of Higher Education, Rasht, Iran
2 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor,University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

One of the main activities of supply chain management is reverse logistics. Reverse logistic encompass all physical activities associated with returned products such as collection, recovery, recycling and disposal. An essential issue of modeling the problem of designing reverse logistic systems is considering the greater number of options regarding the quality of returns and also uncertainty in both quantity and the quality of the returned product. In this study, a two phase fuzzy mixed integer programming is proposed. Because some of parameters are fuzzy, this model design under uncertainty condition. Moreover, the reverse logistics network was developed as a multi-period and multi-product model. The objective function of model is minimizing the total cost of the network. The model is a type of NP-Hard problems which time of solution increases exponentially. Therefore, in this study, we use the genetic metaheuristic algorithm to solve the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reverse logistic
  • returned products quality
  • Uncertainty
  • mixed integer programming model
  • genetic algorithm
   [1]     Uster H., Easwaran G., Akcali E., Cetinkaya S. (2007) "Benders decomposition with alternative multiple cuts for a multi-product closed-loop supply chain network design model"; Naval Research Logistics, 54(8): 890-907.
   [2]     Meade L., Sarkis J., Presley A. (2007) "The theory and practice of reverse logistics"; International Journal of Logistics Systems and Management, 3(1): 56-84.
   [3]     Lu Z., Bostel N. (2007) "A facility location model for logistics systems including reverse flows: the case of remanufacturing activities"; Computers & Operations Research, 34(2): 299-323.
   [4]     Lee J., Gen M., Rhee K. (2009) "Network model and optimization of reverse logistics by hybrid genetic algorithm"; Computers & Industrial Engineering, 56(3): 951-964.
   [5]     Inderfurth K. (2005) "Impact of uncertainties on recovery behavior in a remanufacturing environment: a numerical analysis"; International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 35(5): 318-336.
   [6]     Lee D., Dong M. (2008) "A heuristic approach to logistics network design for end of lease computer products recovery"; Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 44(3): 455-474.
   [7]     Sepehri, Jafarie. (2003) "A solution to timely supply of required components of production systems by using mathematical model and Ant algorithm"; Journal ofFaculty of Engineering, 38(1): 145-160.
   [8]     Zhou Y. Wang S. (2008) "Generic model of reverse logistics network design"  Journal of Transportation SystemsEngineering and Information Technology,(8): 71-78.
   [9]     Niknejad A. (2014) "Quantitative decision making in reverse logistics networks withuncertainty and quality of returns considerations"; Unpublished PhD Thesis, Coventry:Coventry University.
[10]     Niknegad A., Petrovic D. (2014) "Optimisation of integrated reverse logistics networks with different product recovery routes"; European Journal of Operational Research, 238(1): 143-154.
[11]     Jayaraman V. (2006) "Production planning for closed-loop supply chains with product recovery and reuse: an analytical approach"; International Journal of Production Research, 44(5): 981-998.
[12]     Zikopoulos C., Tagaras G. (2007) "Impact of uncertainty in the quality of returns on the profitability of a single-period refurbishing operation"; European Journal of Operational Research, 182(1): 205-225.
[13]     Aras N., Aksen D. (2008) "Locating collection centers for distance and incentive dependent returns"; International Journal of Production Economics, 111(2), 316-333.
[14]     Mukhopadhyay S. K., Ma H. (2009) "Joint procurement and production decisions in remanufacturing under quality and demand uncertainty"; International Journal of Production Economics, 120(1), 5-17.
[15]     Pishvaee M. S., Jolai F., Razmi J. (2009) "A stochastic optimization model for integrated forward/reverse logistics network design"; Journal of Manufacturing Systems, 28(4), 107-114.
[16]     Nenes G., Panagiotidou S., Dekker R. (2010) "Inventory control policies for inspection and remanufacturing of returns: a case study"; International Journal of Production Economics, 125(2), 300-312.
[17]     Yoo S. H., Kim D., Park M. S. (2012) "Lot sizing and quality investment with quality cost analyses for imperfect production and inspection processes with commercial return"; International Journal of Production Economics, 140(2), 922-933.
[18]     Das D., Dutta P. (2013) "A system dynamics framework for integrated reverse supply chain with three way recovery and product exchange policy"; Computers & Industrial Engineering, 66(4), 720-733.
[19]     Zimmermann H. J. (2001) "Decision Making in Fuzzy Environments"; In Fuzzy set theory and its applications, Netherland: Springer: 329-370.