دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-273 

مقاله پژوهشی

طراحی مدل زمان‌بندی کامیون‌ها در سیستم انبار عبوری موقت چند دربه با رویکرد توقف عملیات

صفحه 1-27

مهدیه باقر؛ مسعود کسائی؛ اکبر عالم تبریز؛ مصطفی زندیه


بهینه‌سازی مبادلات در بورس گل و گیاه با در نظر گرفتن شرکت آماد طرف سوم تحت شرایط عدم قطعیت

صفحه 179-205

حسین محمدی دولت‌آبادی؛ مهدی غضنفری؛ ابراهیم تیموری؛ میرسامان پیشوایی