تعیین اولویت‌‌های رقابتی در زنجیره تأمین پایدار سلسله مراتبی تحت شرایط عدم‌‌اطمینان (مطالعه موردی: مجموعه شرکت‌‌های پارس‌‌توشه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت‌‌صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در دنیای رقابتی امروز، شیوه‌‌های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرآیندهایشان داشتند، کارایی خود را از دست داده‌‌اند. زنجیره تأمین پایدار را می‌‌توان ابزار عملی‌‌ای دانست که قادر است عملکرد قابل قبولی را با درگیری گسترده پایداری در کسب‌وکار ایجاد کند. در این راستا می‌‌توان برای داشتن عملکردی مناسب جهت پایداری بیشتر زنجیره تأمین اولویت‌‌های رقابتی را تجویز کرد.
پژوهش حاضر از نوع هدف پژوهشی-‌‌کاربردی ، از حیث روش، توصیفی-تحلیلی است و با هدف تعیین اولویت‌‌های رقابتی در زنجیره تأمین پایدار انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا ابعاد زنجیره تأمین شناسایی شده و به یک ساختار سلسله مراتبی از آن دست‌یافتیم و سپس با بررسی ادبیات، زیرمعیارهای آن را تعیین کردیم و کلیه اولویت‌‌ها و زیرمعیارهای شناسایی‌شده را بر روی مجموعه شرکت‌‌های لوازم‌ خانگی پارس توشه با ترکیبی از فنون تصمیم‌گیری چندمعیاره مورد آزمون قرار دادیم. نتایج پژوهش نشان داد اولویت‌‌های رقابتی‌‌ که شرکت‌ها‌‌ با به‌کارگیری آن در بازار رقابت می‌‌کنند به ترتیب، هزینه، تحویل و کیفیت است و سایر اولویت‌‌ها با توجه به مقدار ارزش متفاوتی که برای  V (ارزش مقداری در نظر گرفته شده در رویکرد) قائل می‌‌شویم در رتبه‌‌های بعدی قرار می‌‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Competitive Priorities in Hierarchical Sustainable Supply Chain in Uncertain Situation (Case Study: Pars Toosheh Company)

نویسندگان [English]

  • atefeh abdollahi 1
  • MohammadAli Valipour 2
  • Mostafa Ebrahimpour 2
1 M.A Industrial Management, Literature and Humanities Faculty, Guilan University, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Management, Literature and Humanities Faculty, Guilan University, Rasht, Iran
چکیده [English]

In today's competitive world, production management practices based on the past method have lost their effectiveness. Since those methods have less integrity in their processesand companies need more integration in all their manufacturing processes. Stable supply chain can be considered as a practical tool that can deliver acceptable performance with a massive sustainability of business engagement to have properperformance for more sustainability of supply chain prescribes competitive priorities can be considered.
The present research aims to determine the competitive priorities in the sustainable supply chain.This research is quantitative based on objective and descriptive-analytic based on method.In this research, we first identify the dimensions of the supply chain which had a hierarchical structure, then by examining the literature, criteria and all the priorities and sub-criteria was identified on the set of companies that is active in the Pars Toosheh company. Then the datawas tested with a combination of multi-criteria decision-making techniques. The results of the research showed that the competitive priorities that the company is competing with in the market and willing to invest more in it are: cost, delivery and quality, andother priorities based on the value we value that we consider for V place in the next priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Supply Chain Management
  • Competitive Priorities
  • Lingustic perference
  • Fuzzy Set Theory
[1]        Alamtabriz A., sobhanifardY.(1392) "Production & Operation Management", Publishing  Academic Books, First Edition.
[2]        GuptaS., Palsu-Desai O.D. (2011)" Sustainable supply chain management: Review and Research opportunities", Journal of IIMB management Review, Vol.23, pp234-245.
[3]        Carter G. R., Rogers D.S. (2008) "A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory", Journal of  physical Distribution & Logistic Management , vol.38, pp360-387.
[4]        Brandenburg M., Govindan K., Sarkis J., SeuringS.  (2014) " Quantitive Model for Sustainable Supply Chain Management: Development and directors",Journal Of Production and Operation  Management, vol.11,pp28-37.
[5]        Abdala E. C., BarbieriJ. C. (2014) "Determinats of Sustainable Practices in Supply ChainManagement", Journal  of  Operations and Supply Chain Management,  Vol.7,  pp110-123.
[6]        Chen I,J., Paulraj A. (2004)" Toward a Theory of Supply Chain Management: The constructs and measurements", Journal of Operation management, vol.22,pp119-150.
[7]        Kuo M. S., Liang G. S. (2012) " A soft Computing Method Of Performance evaluation with MCDM based on interval-valued fuzzy number", Journal of Soft computing, vol.12,pp 476-485.
[8]        Beamon B.M. (1998) "Supply Chain design and analysis: Models and methods", Journal Of Production Economics,Vol.55 ,pp281-294.
[9]        GhazanfariM., RiyaziA., KazemiM.(1380)"Supply chain Management", Journal Of Tadbir, vol. 117,pp20-27.
[10]    AbbasiM., Nilsson F.(2012)" Themes and Challenges in making supply chains environmentally sustainable", journal Of Supply Chain management,Vol.17,pp517-530.
[11]    Vachon S., Klassen R.(2007) " The Role Of Collaboration in the Supply Chain " , International Journal Of Production Economics, vol.11,pp299-315.
[12]    AkbarfakhrAbadi H. R., Ghodsipor H., GhiderkhaljaniJ.(1395)" CompetitionModeling in coordinating a three-level Supply Chain, Journal of Modern researches in Decision Making, Vol 1, pp1-22.
[13]    Salari A., FarsijaniH., Hamidizadeh M.R., DorriNokorani B.(1393)"Prioritization Of  Lean Production interpretiveStructural Modeling approach Case Study:Automotive industry Supply Chain, Management  Research in Iran, vol.18, pp127-148.
[14]    Makarius E.E., Srinivasan M. (2017)"Addressing Skills mismatch: Utilizing talent supply Chain management to enhance collaboration between companies and talent Supplier ". Kelley School Of Business, vol.1379, pp 11-22.
[15]    Notash M., ZandyeP.,DorriNokoraniB.(1393) "Using a Generic Algorithm Approach For Designing Multi-objective Supply Chain Network", Journal Of Management  Research in Iran, vol.18, pp183-203.
[16]    Pereseina V.,  Jensonhen L.M., HertzS. (2014) " Challenges and Conflicts in Sustainable Supply Chain Management". Journal of supply chain Forum, vol.15,pp 1-16.
[17]    FioriniP.D.C.,  Jabbour C.J.C. (2017)" Information Systems and Sustainability Supply Chain Management towards a more sustainability society: Where We are and Where We are going ",International  Journal of Information management, vol.37, pp241-249.
[18]    Lim M.K., TsengM.L., TanK,H., Bui T.D. (2017)" Knowledge management in sustainability supply chain management: improving performance through an interpretive structural modeling ", Journal of Clear Production, vol.22, pp119-150.
[19]    TsengM. L., Lin Y. H. (2014) " Assessing the competitive priorities within sustainable supply chain management under uncertainly", Journal of clear production, vol .112,pp 2133-2344.
[20]    SheridenJ. H., (1999) " Managing The Chain" Industry Week. Vol 248.pp 50-55.
[21]    ChoiT., KrauseD.(2006)" The supply base and its complexity: Implications for transacation costs, risks, responsiveness, and innovation", Journal Of Operation management,vol.24,pp637-652.
[22]    Torjai L., NagyJ., Bai A. (2015)"Decision hierarchy, Competitive Priorities and Indicators in Large-Scale herbaceous biomass to energy supply chain ", Journal Of Biomass and Bioenergy,vol. 80,pp321-329.
[23]    AwwadA. S.,  Al KattabA .A., AnchorJ. R. (2013) " Competitive Priorities and Competitive advantage in Jordanian Maufacture", Journal of Service Science and Management, vol. 6,pp 69-79.
[24]    Pouya A.R., FakorA. M., ShahhosseiniR. (1394) "Configuration Of Strategic Production Decisions and Competitive Priorities in Linear Production Systems, Journal Of Industrial Management perspective, vol. 17,pp9-20.
[25]    AhmadS., SchroederR. G. (2002)" Dimention of competitive priorities: Are they clear, communicated, And consistent?", Journal of Applied Business Research, vol.18, pp77-86.
[26]    Burgess T. F.,GulesJ. N. D., Gupta M. T. (1998) "Competitive Priorities, Process innovation and time-based competition in the manufacturing sector of industrializing economies", Journal of benchmarking for Quality Management & Technology,  vol.5, pp304-316.
[27]    GroblerA., GrubnerA. (2006) "An empirical model of the relationship between manufacturing capabilities", International Journal Of Operation & Production Management, vol.26, pp458-485.
[28]    RamzaniyanM.R,. AkbariM, . EsmailzadehM.(1393) "Exploring the strategic priorities and their relationship with resource based competitive advantage(Case Study: Firms  in Rasht Industrial complex), Journal Of Industrial Management, Vol .6,pp 491-510.
[29]    ZhaoX., YeungJ. H. Y., ZhouQ.(2010)" Competitive priorities Of enterprices in mainland China", Journal Of Total Quality Management, vol.13 ,pp285-300.
[30]    Dernall,N., HenriquesI., SadorskyP. (2008) "Do environmental management systems improve business performance in an international setting?", Journal Of international  Management, vol.14, pp364-376.
[31]    Jabbour C. J. C., Da SilvaE.M., PaviaE. L., SantosF.C.A. (2010) " Enviromental Management in Brazil: is it a compeletly competitive priorities?", Journal Of Clear Production, vol.12,pp11-22.
[32]    Ramzanian M.R., JafarnezhadA. (1384) "Evaluation Of Managers Performance by using 360 Degree Technique and Vikor Decision Technique" , Journal Of Knowledge Management, Vo.l 18, pp25-54.
[33]    KathuriaR. (2000) " Competitive and Managerial performance: A Taxonomy of small manufacture", The Journal Of  Operation management, vol.18,pp627-641.
[34]    Rajeer A., RupeshKP.,Sidhartha SP.,KannanG. (2017) " Evaluation Of Sustainability in Supply Chain Management: A Literature " ,Journal Of Clear Production, vol.12,pp11-22.
[35]    Ashtiani B., Haghighirad F., Makui A., Montazer G. A. ( 2009), "Extension of fuzzy TOPSIS method based on interval-valued fuzzy sets", Journal  Of Applied Soft Computing, Volume 9, pp 457-461.
[36]    Sun C.C., Lin  Grace T.R. (2009) "Using fuzzy TOPSIS method for evaluating the competitive advantages of shopping websites", Journal  Expert Systems with Applications, Volume 36, pp 11764-11771.
[37]    Wang, : T.C., Chang T.H.( 2007) "Application of TOPSIS in evaluating initial training aircraft under a fuzzy environment", Journal Expert Systems with Applications, Volume 33, pp 870-880.
[38]    Mahdavi  I., Mahdavi-Amiri N., Heidarzade A., Nourifar R. ( 2008) "Designing a model of fuzzy TOPSIS in multiple criteria decision making", Journal Applied Mathematics and Computation, Volume 206, pp 607-617.
[39]    Sadi-Nezhad S., Khalili K., Damghani .(2010)" Application of a fuzzy TOPSIS method base on modified preference ratio and fuzzy distance measurement in assessment of traffic police centers performance", Journal  Applied Soft Computing, Volume 10, pp 1028-1039.
[40]    Celik M., Cebi S., Kahraman C., Er I.D. (2009) "Application of axiomatic design and TOPSIS methodologies under fuzzy environment  for proposing competitive strategies on Turkish container ports in maritime transportation network", Journal Expert Systems with Applications, Volume 36,  pp 4541-4557.
[41]    Wadhwa S., Madaan J., Chan F.T.S. ( 2009) "Flexible decision modeling of reverse logistics system: A value adding MCDM approach for alternative selection", Journal Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Volume 25, pp 460-469.
[42]    Wang  Y.M., Elhag Taha M.S. ( 2006) " Fuzzy TOPSIS method based on alpha level sets with an application to bridge risk assessment", Journal Expert Systems with Applications, Volume 31, pp 309-319.
[43]    Gorzalczany, M, B., (1987), " A method of Ineference on Approximate Reasoning Based on Interval- Valued Fuzzy Sets" , Jornal Of Fuzzy Set and Systems, vol.21, 1-17.
[44]    Izadikhah  M., (2009)  "Using the Hamming distance to extend TOPSIS in a fuzzy environment", Journal Journal of Computational and Applied Mathematics, Volume 231, pp 200-207.