ارائه یک مدل استوار جدید در مسئله موازنه زمان-هزینه گسسته در پروژه‌های با محدودیت بودجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

یکی از مسائل مهم در کنترل پروژه، برآورد دقیق زمان اتمام، هزینه‌ اجرایی و میزان منابع مصرفی در یک پروژه است. در مدیریت پروژه‌ها به علت عدم قطعیت در کنترل پروژه‌هایی که در محیط بسیار متغیر اجرا می‌شوند، اغلب ممکن است با صرف هزینه‌های اضافی طول زمان برخی از فعالیت‌ها را کاهش داده تا زمان تکمیل پروژه تسریع یابد. مسئله موازنه زمان-هزینه، یکی از روش‌های تعیین اقتصادی‌ترین زمان برای اجرای پروژه و بررسی میزان حساسیت تغییرات هزینه در مقابل تغییرات زمان است. در این مقاله، یک مدل ریاضی استوار برای مسئله موازنه زمان-هزینه گسسته ارائه می‌شود که در شرایط عدم قطعیت و غیرقابل‌پیش‌بینی همواره جواب‌های نزدیک به بهینه داشته باشد. برای استوار کردن و حفظ کارایی مدل مفروض از روش بهینه‌سازی استوار و برای حل مدل از نرم‌افزار گمز و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. با بررسی و مقایسه نتایج آزمایش‌ها بر روی پروژه‌های مختلف، به استواری، دقت و کارایی روش حل مدل پیشنهادی پی برده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Iranian Entrepreneurs’ Decision Making Logic Based On Effectuation Theory

نویسندگان [English]

  • Nima Hamta 1
  • Mohammad Ehsanifar 2
  • Amin Moghaddasi 3
1 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Arak University of Technology, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 MSc Graduate, Department of Industrial Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

Effectuation theory by Sarasvathy has helped scholars and practitioners to better understand the logic and process of entrepreneurs’ decision making. Five main principles of this theory show that entrepreneurs are thinking in different way in comparison with traditional managers especially who manage large companies. This paper has a qualitative approach and data gathered through semi-structured interviews with some entrepreneurs from different industries in Iran. The cases are successful entrepreneurial companies. Analysis by causal mapping method demonstrates that Iranian entrepreneurs make decisions in accordance with effectuation principles. They use their available means, affordable loss instead of expected return, partnership, contingencies and prediction instead of control. More analysis show that entrepreneurs make decisions effectually in the beginning stage of the firm but after a while, they shift to causation manner. Finally effectuation logic may cause to gradual or sudden creation of the firm based on available resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discrete time-cost trade-off problem
  • genetic algorithm
  • GAMS software
  • Robust Optimization
[1]    KazemZadeh, R., Sharif Mousavi, M., A fuzzy risk assessment model to evaluate risks in construction projects, Management Researches in Iran, 15 (1), 2012, 109-133.
[2]    Hassanpour, A., NorRang, A., NabiZadeh, M., Modeling robust project schedule with limited resources and solve it using simulated annealing algorithm, Management Researches in Iran, 18(1), 2013, 1-24.
[3]    Javanmardi, Sh., Qoddusi, P., Ashtehardian, E., The optimization of time-cost of the project considering resource limitation using genetic algorithm, 6th National Conference of Civil Engineering, University of Semnan, 2011.
[4]    Fathi Hafshejani, K., Moghani, Qh., The new robust model in discrete time-cost trade-off problem, International Journal of Industrial Engineering and Production Management, 5(25), 2014, 2-14.
[5]    Hafizoğlu, A.B., Discrete Time/Cost Trade-Off Problem in Project Scheduling, A Thesis Submitted To the Graduate School Of Natural and Applied Sciences of Middle East Technical University, 2007.
[6]    Ebrahimnejad, S., Ahmadi, V., Javanshir, H., The balance of cost, time and quality in a CPM network using fuzzy logic and genetic algorithms, International Journal of Industrial Engineering and Production Management, 3(24), 2013, 376-362.
[7]    De, .P.E., Dunne, J., Ghosh, J.B., Wells, C.E., Complexity of the Discrete Time/Cost Trade off Problem for Project Networks, Operations Research, 45, 1997, 302–306.
[8]    Ben-Tal, A., El Ghaoui, L., Nemirovski, A., Robust Optimization, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2008.
[9]    Ghafouri, S., TaghiZadeh Yazdi, M.R., A multi-objective mathematical model for project scheduling problem with resource constraints and solve it using metaheuristic simulated fireflies and refrigeration, Modern Researches in Decision Making, 4(1), 2016, 117-142.
[10] Bertsimas, D., Sim, M., Robust Discrete Optimization and Network Flows, Mathematical Programming, 98, 2003, 49-71.
[11] Bertsimas, J.B., Sim, M., The Price of Robustness. Operations Research, 52(1), 2004, 35-53.
[12] Benton, W.C., Quantity discount decision under conditions oF multiple items, multiple suppliers and resource limitation, International Journal of Production Economics, 27, 1999, 1953-1961.