طراحی مدلی پایدار در مسائل مکان‌یابی هاب سلسله‌‌مراتبی در شبکه حمل‌ونقل چندوجهی با در نظر گرفتن اثر اختلال (عامدانه و غیرعامدانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی سیستم، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

در یک شبکه حمل‌ونقل عمومی (هوایی–زمینی)، هدف اصلی انتقال مسافر از مبدأ به مقصد و توجه به اهمیت خدمت‌‌رسانی است. در نظر گرفتن انواع مختلف وسیله حمل‌ونقل و به دنبال آن افزایش خدمت‌‌رسانی (تنوع خدمات)، یکی از مسائل مهم و اساسی در سیستم‌‌های مکان‌‌یابی هاب سلسله‌‌مراتبی است. همچنین بررسی اثر اختلال (عامدانه و غیرعامدانه)، تغییرات دامنه ارتباطات در شبکه توزیع، مکان‌‌یابی‌‌ها و تخصیص‌‌های مجدد و طراحی شبکه‌‌ای پایدار جهت پاسخ‌‌گویی با وجود اختلال، ازجمله مسائلی هستند که در حوزه مکان‌‌یابی هاب سلسله‌‌مراتبی کمتر موردتوجه قرار گرفته شده‌‌اند. در این پژوهش برای طراحی پایدار شبکه مکان‌‌یابی هاب سلسله‌‌مراتبی، با در نظر گرفتن حمل‌ونقل چندوجهی و محدودیت ظرفیت خدمات‌‌رسانی در دو سناریو عدم وجود اختلال و وجود اختلال، از یک مدل خطی استفاده شده و مدل پیشنهادی با استفاده از نرم‌‌افزار بهینه‌‌سازی گمز و شبیه‌‌سازی مونت‌‌کارلو (نرم‌‌افزار متلب) حل شده است. از نتایج حاصل از سناریو عدم وجود اختلال برای به دست آوردن احتمال اختلال گره هاب‌های غیرمرکزی و مسیرهای هابی برای سناریو وجود اختلال استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مدل و روش حل پیشنهادی حتی با وجود اختلال، تغییرات مکان‌‌یابی گره هاب‌‌های غیرمرکزی و تخصیص‌‌های مجدد سطوح سلسله‌‌مراتبِ شبکه، می‌‌تواند پاسخ‌‌گوی تقاضاهای موجود باشد. افزایش ضریب تخفیف، افزایش بازه اختلال و همچنین افزایش تعداد گره هاب‌های غیرمرکزی در شبکه سبب افزایش هزینه کلی شبکه می‌‌شود. همچنین افزایش سطوح خدمت‌‌رسانی، توجه به انواع مسیرها و وسیله‌‌های حمل‌ونقل می‌‌تواند قدرت تصمیم‌‌گیری در شبکه را گسترش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Sustainable Hierarchical Hub Location Model with Multi-Modes of Transportation in The Presence of Disruption (Intentionally and Unintentionally)

نویسندگان [English]

  • Sara Sadat Torkestani 1
  • Seyed Mohammad Seyedhosseini 2
  • Ahmad Makui 2
  • Kamran Shahanaghi 3
1 PhD. student, Industrial Engineering Department, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Professor, Industrial Engineering Department, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Industrial Engineering Department, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Passenger transferring between origins to destinations, regarding the matter of the variety of services are the main goal in a public transportation (air and ground systems). So, considering the different types of vehicles and increasing different levels of services are the essential issues in hierarchical hub location problems. As well as the effect of disruption (Deliberately and unintentionally), changing the scope of the connectivity in a distribution systems, locations, re–allocations and designing the sustainable network in the presence of disruption are the problems which are less reviewed in a hierarchical hub location field. In this paper a linear model used for designing a sustainable capacitated hierarchical hub location problems considering multi modes of transportation based on two scenarios, with or without any disruption. This model has been solved with GAMS 23.4.3 optimization software and Monte Carlo simulation method (MATLAB R2016a). Based on the results of the network without any disruption, the disruption probability obtained to be used in a network under disruption. The results show that, the model and the proposed solution method, can satisfy the demands in the presence of disruption, changing the location of non–central hub nodes and the re–allocation in each levels of hierarchy. Increasing the discount factors, disruptions and the number of non-central hub nodes increases the total costs of the hierarchical hub network. Also increasing the levels of services, considering the different paths and vehicles can expand the decision making ability in a network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hierarchical Hub Location
  • Multi–Modes Transportation
  • Disruption
  • Monte Carlo Simulation
[1]      R. Z. Farahani, M. Hekmatfar, A. Boloori Arabani, and E. Nikbakhsh, "Hub location problems: A review of models, classification, solution techniques, and applications," Computers & Industrial Engineering, vol. 64, no. 4, pp. 1096–1109, April 2013.
[2]      R. Z. Farahani, M. Hekmatfar, B. Fahimnia and N. Kazemzadeh, "Hierarchical Facility Location Problem: Models, Classifications, Techniques, and Applications," Computers & Industrial Engineering, vol. 68, pp. 104–117, February 2014.
[3]      S. S. Torkestani, S. M. Seyedhosseini, A. Makui, A., and K. Shahanaghi, "Hierarchical Facility Location and Hub Network Problems: A literature review," Journal of Industrial and Systems Engineering, vol. 9, pp. 1–22, 2016.
[4]      A. Azar, M. Rabieeye, M. Modares Yazdi, and M. Fetanat Fard Haghighi, "The Fuzzy–Robust Multiple Objectives ‎Mathematical Model for Sourcing: The Approach for Risk Management in the ‎Supply Chain of Iran Khodro," Management Researches in Iran, vol. 15, no. 1, pp. 51–76, 2011.
[5]      M. Akbari, "A model for production and inventory control in crisis condition," Management Researches in Iran, vol. 19, no. 4, pp. 45–70, 2016.
[6]      G. P. Schultz, "The Logic of Health Care Facility Planning," Socio–Economic Planning Science, vol. 4, no. 3, pp. 383–393, September 1970.
[7]      A. B. Calvo and D. H. Marks, "Location of Health Care Facilities: An Analytical Approach," Socio–Economic Planning Science, vol. 7, no. 5, pp. 407–422, October 1973.
[8]      H. Yaman, "The Hierarchical Hub Median Problem with Single Assignment," Transportation Research Part B, vol. 43, no. 6, pp. 643–658, July 2009.
[9]      S. A. Alumur, B. Y. Kara, and O. E. Karasan, "Multimodal hub location and hub network design," OMEGA, vol. 40, no. 6, pp. 927–939, December 2012a.
[10]   S. A. Alumur, H. Yaman and B. Y. Kara, "Hierarchical Multimodal Hub Location Problem with Time–Definite Deliveries," Transportation Research Part E, vol. 48, no. 6, pp. 1107–1120, November 2012b.
[11]   A. H. Safargholi and J. Behnamian, "Locating hierarchical hub in multi–modal network with taking into account the requirements of service," Modern Researches in Decision Making, vol. 1, no. 4, pp. 101–115, 2017.
[12]   L. V. Snyder, and M. S. Daskin, "Reliability models for facility location: The expected failure cost case," Transportation Science, vol. 39, no. 3, pp. 400–416, August 2005.
[13]   O. Berman, T. Drezner, Z. Drezner, and G. O. Wesolowsky, "A defensive maximal covering problem on a network," ITOR, vol. 16, no. 1, pp. 69–86, January 2009.
[14]   T. Cui, Y. Ouyang, and Z. J. Shen, "Reliable facility location design under the risk of disruptions," Operations Research, vol. 58, no. 4, pp. 998–1011, April 2010.
[15]   P. Peng, L. V. Snyder, A. Lim, and Z. Liu, "Reliable logistics networks design with facility disruptions," Transportation Research B, vol. 45, no. 8, pp. 1190–1211, September 2011.
[16]   F. Liberatore, M. P. Scaparra, and M. S. Daskin, "Analysis of facility protection strategies against an uncertain number of attacks: The stochastic R–interdiction median problem with fortification," Computers and Operations Research, vol. 38, no. 1, pp. 357–366, January 2011.
[17]   A. Jabbarzadeh, S. G. Jalali Naini, H. Davoudpour, and N. Azad, "Designing a supply Chain network under the risk of disruptions," Mathematical Problems in Engineering, pp. 1–23. doi.org: 10.1155/2012/234324.
[18]   N. Azad, G. K. D. Saharidis, H. Davoudpour, H. Malekly, and S. A. Yektamaram, "Strategies for protecting supply chain networks against facility and transportation disruptions: An improved Benders decomposition approach," Annals of operations research, vol. 210, no. 1, pp. 125–163, November 2013.
[19]   F. Parvaresh, S. M. Moattar Husseini, S. A. Hashemi Golpayegany, and B. Karimi, "Hub network design problem in the presence of disruptions," J Intell Manuf, vol. 27, no. 4, pp. 755–774, August 2014.
[20]   N. Azizi, S. Chauhan, S. Salhi, and N. Vidyarthi, "The impact of hub failure in hub–and–spoke networks: Mathematical formulations and solution techniques," Computers & Operations Research, vol. 65, pp.174–188, January 2016.
[21]   M. Mohammadi, R. Tavakkoli–Moghaddam, A. Siadat, J. Y. Dantan, "Design of a reliable logistics network with hub disruptions under uncertainty," Applied Mathematical Modelling, vol. 40, no. 9–10, pp. 5621–5642, May 2016.
[22]   M. Yahyaei, and M. Bashiri, "Scenario–based modeling for multiple allocation hub location problem under disruption risk: multiple cuts Benders decomposition approach," J Ind Eng Int, vol. 13, no. 4, pp. 445–453, December 2017.
[23]   M. Zhalechian, S. A. Torabi, and M. Mohammadi, "Hub and spoke network design under operational and disruption Risks," Transportation Research Part E, vol. 109, pp. 20–43, January 2018.
[24]    J. E. Beasley, "OR–Library: distributing test problems by electronic mail," June 1990. [Online]. Available: http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/info.html.
[25]   Sh. Gelareh, R. Neamatian Monemi and S. Nickel, "Multi–Period hub location problems in transportation," Transportation Research Part E, vol. 75, pp. 67–94, March 2015.