ارائه یک مدل زنجیره تأمین یکپارچه مبتنی بر ارزش با در نظرگیری نسبت‌های مالی در تصمیمات مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

توجه به یکپارچگی تصمیمات مالی و فیزیکی برای رسیدن به رشد پایدار ارزش، امری حیاتی است. دراین‌بین مدیریت زنجیره تأمین مبتنی بر ارزش، با در نظر گرفتن عواملی مانند مدیریت سرمایه در گردش، دارایی‌ها و بدهی‌ها، تلاش دارد به این مهم دست یابد. تصمیمات مرتبط با مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و نیز نحوه و میزان تأمین مالی، همواره یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که هر بنگاه اقتصادی با آن مواجه است. چنین تصمیماتی تحت تأثیر برخی نسبت‌های مهم مالی قرار دارند که تاکنون در مدل‌های بهینه‌سازی زنجیره تأمین به آن‌ها توجه نشده است. در این مقاله، یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط به‌منظور یکپارچه‌سازی تصمیمات مالی و فیزیکی در یک زنجیره تأمین چند سطحی، چند دوره‌ای و چندمحصولی با هدف بیشینه نمودن ارزش‌افزوده اقتصادی، به‌عنوان یکی از پرکاربردترین معیارهای سنجش ارزش، ارائه شده است. یکی از مهم‌ترین وجوه متمایزکننده این مقاله، تأمین مالی از طریق استقراض کوتاه‌مدت مشروط بر رعایت نسبت‌های مهم مالی است. در ضمن، عواملی چون پیش‌خرید و پیش‌فروش در کنار خریدوفروش مدت‌دار و توجه به ارزش زمانی پول از دیگر عناصر متمایزکننده این مقاله هستند. در قسمت نتایج، پس از ارائه مسائلی با ابعاد مختلف و تائید اعتبار و کارایی مدل پیشنهادی، به بررسی اثرات تغییرات نرخ نسبت‌های مالی و وجود شرایط خریدوفروش نقدی و مدت‌دار بر روی ارزش زنجیره پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting an Integrated Value Based Supply Chain Model Considering Financial Ratios in Financial Decisions

نویسندگان [English]

  • Ehsan Khakbazan 1
  • S. Kamal Chaharsoghi 2
  • Farimah Mokhatab Rafiei 3
1 PhD student, Faculty of systems and Industrial Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of systems and Industrial Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of systems and Industrial Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Sustainable growth of share value of a company, regardless of financial flow and integration of financial decisions with other physical decisions, is not reachable. Value based supply chain management, attempts to make it possible through managing working capital, assets and debts. Decisions regarding assets management and financing has always been though decisions every company face. Such decisions, are affected by financial ratios which has not been considered in any optimization models. In this paper a mixed integer programming is presented to integrate financial and physical decisions in a multi echelon, multi period and multi commodity supply chain in order to maximize economic value added, as a most prevalent value metric. Financing through short term borrowing considering fulfillment of financial ratios as well as option of credit buy and sell along with pre sell and pre buy are the most important contributions. Problems with different sizes are solved in order to approve effectiveness of the proposed model. The effect of financial ratios variation and various buy and sell options on supply chain value are analyzed afterward. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value based supply chain
  • Economic value added
  • Financial ratios
  • Pre-buy and pre-sell
  • Credit buy and sell
[1]    M. J. Meixell and V. B. Gargeya, "Global supply chain design: A literature review and critique," Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, vol. 41, pp. 531-550, 2005.
[2]    M. Brandenburg, "Quantitative Models for Value-Based Supply Chain Management.," Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 660, 2013.
[3]    J. Shapiro, Modeling the supply chain, 2nd ed., Duxbury, Brooks: Cole, Thompson, 2007.
[4]    W. Klibi, A. Martel and A. Guitouni, "The design of robust value-creating supply chain networks: a critical review," European Journal of Operational Research, vol. 203, no. 2, pp. 283-293, 2010.
[5]    M. Christopher and L. Ryals, "Supply chain strategy: Its impact on shareholder value," International Journal of Logistics Management, vol. 10, no. 1, pp. 1-10, 1999.
[6]    A. Otto and R. Obermaier, "How can supply networks increase firm value? A causal framework to structure the answer," Logistics Research, vol. 1, pp. 131-148, 2009.
[7]    E. Hofmann and A. Locker, "Value-based performance measurement in supply chain: A case study from the packaging industry," Production Planning and Control, vol. 20, no. 1, p. 68–81, 2009.
[8]    R. Silvestro and P. Lustrato, "Integrating financial and physical supply chains: the role of banks in enabling supply chain integration," International Journal of Operations & Production Management, vol. 34, pp. 98-324, 2014.
[9]    M. Brandenburg, H. Kuhn and R. Schilling, "Seuring S. Performance- and value-oriented decision support for supply chain configuration.," Manufacturer Journal of Logistic Research, vol. 7, pp. 118-129, 2014.
[10] M. Brandenburg, "Supply chain efficiency, value creation and the economic crisis – An empirical assessment of the European automotive industry 2002–2010," International Journal of Production Economics, vol. 171, pp. 321-335, 2016.
[11] M. Kannegiesser, H. Günther, P. Van Beek, M. Grunow and C. Habla, "Value chain management for commodities: A case study from the chemical industry," Quantitative decision support and advanced planning solutions, vol. 31, no. 1, p. 63–93, 2009.
[12] M. Brandenburg and S. Seuring, "A model for quantifying impacts of supply chain cost and working capital on the company value," Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 46, pp. 107-117, 2010.
[13] G. Hahn and H. Kuhn, "Optimising a value-based performance indicator in mid-term sales and operations planning," Journal of the Operational Research Society, vol. 62, pp. 515-525, 2011.
[14] G. Hahn and H. Kuhn, "Value-based performance and risk management in supply chains: A robust optimization approach," International Journal of Production Economics, vol. 139, pp. 135-144, 2012a.
[15] G. Hahn and H. Kuhn, "Simultaneous investment, operations, and financial planning in supply chains: A value-based optimization approach," International Journal of Production Economics, vol. 140, pp. 559-569, 2012b.
[16] W. Klibi and A. Martel, "The design of robust value-creating supply chain networks," OR Spectrum, vol. 35, no. 4, pp. 867-878, 2013.
[17] M. Ramezani, A. Kimiagari and B. Karimi, "Closed-loop supply chain network design: A financial approach," Applied Mathematical Modelling, vol. 38, no. 15-16, p. 4099–4119, 2014.
[18] H. Badri, S. Fatemi and H. Hejazi, "A two-stage stochastic programming model for value-based supply chain network design.," Scientia Iranica, vol. 23, pp. 348-360, 2016.
[19] H. Badri, S. Fatemi and H. Hejazi, "A two-stage stochastic programming approach for value-based closed-loop supply chain network desig," Transportation Research Part E, vol. 105, pp. 1-17, 2017.
[20] M. Schenkel, H. Krikke, M. Caniëls and E. Van der Laan, "Creating integral value for stakeholders in closed loop supply chains," Journal of Purchasing & Supply Management, vol. 21, pp. 155-166, 2015.
[21] M. Pahlevani Ghomi and M. Amiri, "Presentation of a bi-level model for pricing and order planning in tri-echelon supply chain," Modern researches in decision making, vol. 1, no. 1, pp. 27-53, 2016.
[22] F. Mansoori, T. Abbasnejad and H. Askarpour, "Designing an agile supply chain network in terms of demand dependence on price," Modern researches in decision making, vol. 2, no. 1, pp. 179-206, 2017.
[23] J. Behnamian and M. Bashar, "Multi-stage modeling for non-cooperative multi-echelon supply chain management problem with discount under uncertainty," Modern researches in decision making, vol. 2, no. 3, pp. 49-75, 2017.
[24] A. Mazaheri, M. Karbasian, M. Sajadi, H. Shiroyezad and S. Abedi, "Proposing an integrated supply chain optimization model using multi-criteria decision making," International Journal of Industrial Engineering & Production Management, vol. 45, no. 2, pp. 185-204, 2014.
[25] S. Kaplan and R. Ruback, "The valuation of cash flow forecasts," Journal of Financial Economics, vol. 25, pp. 191-212, 1995.