عارضه‌یابی ساختار سازمانی مبتنی بر مدل سیستم‌های مانا (VSM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در عصر حاضر، محیط پیش روی سازمان‌ها محیطی پیچیده، آشفته و همراه با عدم اطمینان است. ساختار سازمانی متناسب یکی از عوامل اساسی جهت دستیابی سازمان به اهدافش و رویارویی با چالش‌های محیطی محسوب می‌شود. مدل‌های طراحی ساختار باید به‌گونه‌ای باشد که انواع پیچیدگی‌های پیش روی سازمان مانند پیچیدگی موجود در محیط و پیچیدگی روابط بین ذی‌نفعان را درک کند. مدل سیستم‌های مانا (VSM) رویکردی برای عارضه‌یابی و طراحی ساختار سازمانی است که ریشه در سایبرنتیک سازمانی دارد. این رویکرد، مدلی انتزاعی یا طرحی کلی و عام برای کمک به طراحی ساختار سازمانی به شمار می‌رود. اساس این مدل آن است که وجود زیرسیستم‌های مشخصی در سازمان و روابط بین آن‌ها می‌تواند منجر به مانایی سازمان در محیط پیچیده شود. در پژوهش حاضر، از روش‌شناسی سه مرحله‌ای این مدل که شامل مراحل شناسایی سیستم، عارضه‌یابی سیستم و کنترل جریان‌های اطلاعاتی، کانال‌های ارتباطی و خطاهای پرتکرار است، به­منظور عارضه‌یابی ساختار سازمانی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استفاده شده است. به‌کارگیری روش‌شناسی فوق نشان داد که در سازمان موردمطالعه، مجموعه‌ای از زیرسیستم‌ها، جریان‌های اطلاعات و همچنین کانال‌های ارتباطی برای دستیابی به مانایی نواقصی دارند که رفع این کمبودها سازمان را جهت حرکت به سمت مانایی توانمندتر خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnosing Organizational Structure Based on the Viable System Model (VSM)

نویسندگان [English]

  • Zeinab Rezaee 1
  • Adel Azar 2
  • Abbas Moghbel 3
  • mahmoud Dehghan Nayeri 4
1 PhD student of industrial management of Tarbiat Modarres University,Tehran, Iran
2 faculty member of Tarbiat Modares university
3 faculty member of Tarbiat Modares university
4 Management and Economics Faculty, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Nowadays, organizations are encountered to increasing complexity and uncertainty in their internal and external environment. A well-designed organizational structure is a cornerstone of achieving an organization’s goals while suiting the environmental challenges. Design models for organization structure must be in a way to consider the inherent complexity of the environment as well as the complexity of stakeholders’ relationships. Viable System Model (VSM) which is rooted in Organizational Cybernetics, is capable of considering the external and internal complexities of organizations. This approach is an outline for diagnosing and designing organizational structure. The fundamental idea of VSM is the existence of specific systems, and their relations in an organization. These can lead the organization toward viability and survivability. This study employed VSM for diagnosing the organizational structure of Iranian Construction Engineering Organization based on three steps methodology which includes system identification, system diagnosis, and checking information flows, communication channels and frequent faults. Applying proposed methodology shown that, a set of systems, information flows, and communication channels have deficiencies in the organization, which needs to be amended in order to achieve viability and the ability to cope with the challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Structure
  • Organizational Cybernetics
  • Viable System Model
[1]       Rosenhead J., Mingers J. (2013) Rational analysis for problematic world revisited, Problem structuring methods for complexity, uncertainty and conflict, Translated by: Azar A., Anvari A., Tehran: Negah Danesh. (In Persian(.
[2]       Khosravani F., Azar A., Khodadad Hosseini S.A. (2016) "Strategy making problem structuring with journey making and drama theory (case study: green gas supply chain)", Modern Researches in Decision Making, 1 (1): 103-138 (In Persian).
[3]       Espejo R., Bowling D., Hoverstadt P. (1999)" The viable system model and the Viplan software", Kybernetes, 28) 6/7(: 661-678.
[4]       Leonard A. (2009) "The Viable System Model and Its Application to Complex Organizations", Systemic Practice and Action Research, 22: 223-233.
[5]       Schwaninger M., Perez Rios J. (2008) "System dynamics and cybernetics: a synergetic pair", System Dynamics Review, 24: 145-178.
[6]       Jackson M.C. (2003) System thinking: Creative holism for managers, Wiley, Chichester.
[7]       Mintzberg H. (2014) Structure in fives, designing effective organizations, Translated by: Faghihi A., Vaziri Sabeghi H., Tehran: State Management Training Center. (In Persian (.  
[8]       Robbins S.P. (2002) Essentials of organizational behaviors, 7th ed, Prentice Hall.
[9]       Daft R.L. (2010) Organization Theory and Design, 10th ed., South-Western Cengage Learning.
[10]    Checkland  P. (1999) Systems Thinking, Systems Practice: Includes a 30-Year Retrospective, John Wiley & Sons, UK.
[11]    Beer S. (1972) Brain of the firm, Wiley, New York.
[12]    Beer S. (1979) the heart of Enterprise, Wiley, New York.
[13]    Beer S. (1985) Diagnosing the system for organization, Wiley, New York.
[14]    Perez Rios J. (2012) Design and diagnosis for sustainable organizations, Springer Verlag Berlin Heidelberg.
[15]    Hildbrand H., Bodhanya S. (2015) "Guidance on applying the viable system model", Kybernetes, 44 (2): 186 – 201.
[16]    Adham K.A., Kasimin H., Said M.F. (2012) "Functions and Inter-Relationships of Operating Agencies in Policy Implementation from a Viable System Perspective", Systemic Practice and Action Research, 25:149-170.
[17]    Espejo R., Harnden R. (1989) the viable system model: Interpretation & application of Stafford Beer’s VSM, John Wiley & Sons, Christopher.
[18]    Espejo R., Reyes A. (2011) Organizational system, managing complexity with viable system model, Springer, Verlag Berlin Heidelberg.
[19]    Brocklesby J., Cumming S. (1996) "Designing a viable structure", Long Range Planning, 29: 48-57.
[20]    Devine S. (2005)" the Viable Systems Model Applied to a National System of Innovation to Inform Policy Development", Systemic Practice and Action Research, 18)5(: 491-517.
[21]    Cezarino L.O., Beltran A.C. (2009) "Diagnosis of organizational soft problems in a Peruvian Financial Institution by systemic thinking", Systemic Practice and Action Research , 22: 101–110.
[22]    Brecher C., Muller S., Breitbatch T., Lohse W. (2013), "Viable system model for manufacturing execution systems", forty six CIRP conference on manufacturing systems 2013: 461-466. 
[23]    Adham K.A., Kasimin H., Mat Isa R., Othman F., Ahmad F. (2015)" Developing a framework for viable university", Systemic Practice and Action Research, 28: 503- 525.
[24]    Puche Regaliza J.C. (2015) "Quantitative analysis of viable systems model on software Projects in the ICT sector in Castilla y León", Kybernetes , 44(5): 806 – 822.
[25]    Checkland P. B., and Holwell S. (1998), Information, Systems and Information Systems, Wiley, Chichester, UK.
[26]    Holwell S. (2004) Themes, iteration, and recoverability in action research, Information Systems Research, Springer.
[27]    Espejo R.(1996)" Requirement of effective participation in self- constructed organization", European Management Journal, 4(4): 414-422.
[28]    Achterbergh J., Vriens D. (2009)" Managing viable knowledge", System Research and Behavioral Science, 19: 223-241.
[29]    Preece G. (2010) Information management for viable organization, PhD thesis, Aston University.
[30]    Mingers J. (2011) "Soft OR comes of age-but not everywhere!" , Omega, 39(6): 729-741.
[31]    Pala o., Vennix A. M., Kleijnen J. P. C. (1999)" Validation in soft OR, hard OR and system dynamics: a critical comparison and contribution to the debate", System Dynamics Conference.
[32]    Pidd M. (2012), Systems Modeling, Theory and Practice, Translated by: Mehrgan M.R., Hosseinzadeh M., Raissifar K., Akhavan M.R., Tehran: Afkar Press (In Persian).
[33]    Vahidi Monfared A., Aliahmadi A. (2018) "National institutional mapping in Iran's science and technology system using the viable system model system for implementing upstream documents", Management Researches in Iran, 21 (4): 29-48 (In Persian).