طراحی عملیاتی و مالی سیستم زنجیره تأمین چندسطحی در سطوح تصمیم‏گیری راهبردی و تاکتیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، بخش مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دکتری مدیریت سیستم‏ها، بخش مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشیار، بخش مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، طراحی یک شبکه زنجیره تأمین چهار سطحی با در نظر گرفتن تفکر سیستمی و کل‎گرا، در راستای پوشش دادن سه بخش است. بخش اول، در سطوح تصمیم‏گیری تاکتیکی و رابردی، ملاحظات مالی را در کنار ملاحظات عملیاتی –برخلاف اندک مطالعات گذشته- در نظر گرفته و در قالب مدل‏سازی ریاضی، ابعاد مالی و عملیاتی را یکپارچه ساخته است. بخش دوم، مدل ریاضی را با رویکردی جدید و بر اساس ارزش شرکت بهینه کرده و این رویکرد را با رویکردهای سنتی که صرفاً به دنبال حداقل کردن زیان یا حداکثر کردن سود هستند، مقایسه و ارزیابی نموده است. در بخش سوم، دو هدفِ ارزش شرکت و تغییرات حقوق صاحبان سهام به‌طور همزمان مدنظر قرار گرفته و با به‌کارگیری برنامه‏ریزی فازی-آرمانی بین دو هدف مصالحه بر قرار شده است. همچنین با توجه به اهمیت نوسانات قیمت و تقاضا در زنجیره تأمین، تحلیل حساسیت روی آن‌ها انجام و تغییراتشان بر توابع هدف و ضریب مصالحه به‌طور همزمان نشان داده شده است. این مطالعه جهت مدل‏سازی ریاضی و حل مدل از نرم‏افزار GAMS 24 و حل‏کننده CPLEX استفاده کرده است. نتایج این مطالعه حاکی از اهمیت نقش رویکرد مالی و ادغام رویکرد عملیاتی و مالی در راستای اهداف زنجیره تأمین و کسب مزیت رقابتی پایدار، ارائه تحلیل مناسب از نقایص دیدگاه‏های سنتی (که فارغ از نگاه مالی، رویکرد کل‏گرا و یکپارچه به زنجیره تأمین بوده است) و ارائه مصالحه مناسب میان اهداف چندگانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Operational and Financial Multi Echelon Supply Chain System in Strategic and Tactical Levels of Decision-Making

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadi 1
  • mojtaba khalifeh 2
  • Moslem Alimohammadlou 3
  • Abbas Abbasi 3
  • Mahmoud Eghtesadifard 4
1 Professor, Management Department, Faculty of Management and Economy, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Ph.D. in Systems Management, Management Department, Faculty of Management and Economy, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Associate Professor, Management Department, Faculty of Management and Economy, Shiraz University, Shiraz, Iran
4 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran
چکیده [English]

 Designing supply chain network system is one of the basic issues in supply chain management. In supply chain, financial flows exist like physical flows. The purpose of this study is to design a four level supply chain network considering holistic and systems thinking, which was conducted in three stages. The first stage, deals with tactical and strategic level of decision making –unlike previous studies- has considered both financial and operational considerations and has integrated the financial and operational dimensions by mathematical modeling. In the second stage, the mathematical model was optimized according to the company’s value and besides that, this new approach has been evaluated and compared with traditional approaches that only focus on minimizing the loss or maximizing the profit. In the third stage the value of the company and change in its equity, as two objectives of the companies are optimized simultaneously and compromised using fuzzy goal programming. Sensitivity analysis on main parameters was conducted. GAMS and CPLEX solver were used as software for mathematical modeling. Results indicated on the importance role of financial approach and integration of financial and operational approach in chain purposes and obtaining sustainable competitive advantage. In addition, results clearly revealed the deficiencies of traditional approaches that disregard financial view and holistic and integrated approach to the supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi Echelon Supply Chain System
  • Mathematical modeling
  • Operational Approach
  • Financial Approach
  • Fuzzy Goal Programming
[1]       Fathallah, M, The importance reason of supply chain management, Logistic and Supply Chain, 1(5), 2012, 3-5. (In Persian)
[2]       Karami, E., Arab, A., Fallah Lajimi, H, Impacts of success key factors of supply chain agility on the strategic performance of the electronics companies in Iran, Management Researches in Iran, 19(4), 2016, 185-206. (In Persian)
[3]       Tavakkoli-Moghaddam, R., Omidi-Rekavandi, M., Ghodratnama, A., Mathematical modeling for the forward and reverse logistics network design, Management Researches in Iran, 17(4), 2014, 43-63. (In Persian)
[4]       Kozlenkova, V., Hult, T. M., Lund, D. J., Mena, J. A., Kekec, P, The role of marketing channels in supply chain management, Journal of Retailing, 91(4), 2015, 586–609.
[6]       Guillen, G., Badell, M., Espuna, A., Puigjaner, L, Simultaneous optimization of process operations and financial decisions to enhance the integrated planning/scheduling of chemical supply chains, Computers and Chemical Engineering, 30(3), 2006, 421–436.
[7]       Laínez, J. M., Puigjaner, L., Reklaitis, G. V, Financial and financial engineering considerations in supply chain and product development pipeline management, Computers and Chemical Engineering, 33, 2009, 1999-2011.
[8]       Melo, M. T., Nickel, S., Saldanha-da-Gama, F, Facility location and supply chain management—a review, European Journal of Operational Research, 196(2), 2009, 401–412.
[9]       Ramezani, M., Kimiagari, A. M., Karimi, B, Closed-loop supply chain network design: a financial approach, Applied Mathematical Modeling, 38(15/16), 2014, 4099-4119.
[10]    Laınez, J. M., Gosalbez, G. G., Badell, M., Espuna, A., Puigjaner, L, Enhancing corporate value in the optimal design of chemical supply chains, Industrial & Engineering Chemistry Research, 46(23), 2007, 7739-7757.
[11]    Kim, S. W, An investigation on the direct and indirect effect of supply chain integration on firm performance, International Journal of Production Economics, 119, 2009, 328-346.
[12]    Applequist, G. E., Pekny, J. F., Reklaitis, G. V, Risk and uncertainty in managing chemical manufacturing supply chains, Computers and Chemical Engineering, 24, 2000, 2211-2222.
[13]    Shah, N, Process industry supply chains: Advances and challenges, Computers and Chemical Engineering, 29, 2005, 1225-1235.
[14]    Buffet, W, Annual report. Tech. Rep., Berkshire Hathaway Inc., 1994.
[15]    Badell, M., Romero, J., Huertas, R., Puigjaner, L, Planning, scheduling and budgeting value-added chains, Computers & Chemical Engineering, 28, 2004, 45–61.
[16]    Hammami R., Frein, Y., Hadj-Alouane, A. B, A strategic-tactical model for the supply chain design in the delocalization context: Mathematical formulation and a case study, International Journal of Production Economics, 122, 2009, 351-365.
[17]    Farrokh, M., Azar, A., Jandaghi, Gh, A novel robust fuzzy programming approach for closed loop supply chain design, Modern Researches in Decision-Making, 1(3), 2016, 131-160. (In Persian)
[18]    Mohammadi, A., Abbasi, A., Alimohammadlou, M., Eghtesadifard, M., Khalifeh, M, Optimal design of a multi-echelon supply chain in a system thinking framework: An integrated financial-operational approach, Computers & Industrial Engineering, 114, 2017, 297-315.
[19]    Sakawa, M, Fuzzy sets and interactive multi-objective optimization, Springer, New York, 1993.
[20]    Bellman, R. E., Zadeh. L. A, Decision making in a fuzzy environment, Management Science, 17, 1970, 141-164.
[21]    Mohammadi, A., Khalifeh, M., Abbasi, A., Alimohammadlou, M., Eghtesadifard, M, Designing supply chain and integrating financial and operational approach. Industrial Management Perspective, 26, 2017, 139-168. (In Persian)