زمان‌بندی گردش شغلی درون و برون سلول‌های ناب با رویکرد الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سیستم‌های سرو در زمره پیشرفته‌ترین سیستم‌های تولید  تکراری به شمار می‌روند که در حجم کم یا متوسط تولید می‌کنند. این سیستم‌ها متشکل از چندین سلول بوده و از طریق روش‌های نوین تخصیص متصدی ها، به بهترین زمان جریان کار دست می‌یابند. تحقیقات انجام‌شده در این حوزه بیشتر به جنبه‌های شکل‌گیری، تخصیص و توالی محصولات مختلف به سلول‌ها توجه کرده‌اند و موضوع تخصیص متصدی ها  که بااهمیت‌ترین عنصر در این سیستم‌ها به‌حساب می‌آیند، همسنگ با دیگر تصمیمات موردمطالعه قرار نگرفته است؛ لذا در این مقاله این تصمیمات به‌طور مستقل بررسی و در قالب گردش شغلی درون و بین سلول‌ها تحلیل شده است. مدل ارائه‌شده، یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح (ILP) است که مجموعه‌ای از متصدی را به سلول‌ها تخصیص می‌دهد؛ به‌نحوی‌که عدم جابجایی‌های بین سلولی در دوره‌های متوالی کمینه شود. برای حل مدل، از نرم‌افزار گمز استفاده شده و همچنین به‌منظور بهبود کارایی حل برای مسائل با ابعاد متوسط و بزرگ، الگوریتم ابتکاری بهینه‌سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری طراحی شده است. چندین مسئله نمونه در ابعاد مختلف برای بررسی اعتبار مدل و عملکرد الگوریتم به‌صورت تصادفی ایجاد و حل شده‌اند که حاکی از کارایی و کیفیت مناسب این الگوریتم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intra- and inter-Serus job rotation scheduling through Teaching and Learning Based Optimization approach

نویسنده [English]

  • ashkan ayough
MANAGEMENT FACULTY, SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY, TEHRAN
چکیده [English]

Seru systems are among the most advanced repetitive manufacturing systems which produce in low or medium volumes.   These systems consist of several cells and get the best flow time through the new methods of assigning operators. In the literature, more attention is paid to the aspects of the cells formation and allocation and sequencing of the various products into the cells, and the assignment of operators, which is considered to be the most important element in these systems, has not been studied in line with other decisions. Therefore, in this paper, these decisions have been studied independently and analyzed through intra and inter serus job rotation scheduling. The presented ILP model assigns a given set of operators to the cells so that the total number of stays in a cell in successive rotation periods be minimized. GAMS software has been used to solve the model and also, the teaching and learning based optimization algorithm has been designed to improve the efficiency for problems of medium and large sizes. Several test problems have been generated and solved in a variety of sizes to examine the validity of the model and the performance of the algorithm. Results show the proper efficiency of the algorithm and quality of its solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seru production system
  • Job rotation
  • Integer linear programming (ILP)
  • Teaching and Learning Based Optimization (TLBO)
  • GAMS
[1] Liu, C. G., J. Lian, Y. Yin, and W. J. Li. (2010). Seru Seisan – An Innovation of the Production Management Mode in Japan.” Asian Journal of Technology Innovation 18(2): 89–113
[2] Ohno T., (1988) Toyota production system: beyond large-scale production. Productivity Press.
[3] Estrada DC, Shukla A, Cochran DS (2000). Converting from moving assembly lines to cells. In: Proceedings of the third world congress on intelligent manufacturing processes and systems, MA: 28–30.
[4] Yin, Y., Swink, M., and Kaku, I. (2017). Lessons from Seru Production on Manufacturing Competitively in a High Cost Environment. Journal of Operations Management. 49(51): 67–76
[5] Kaku, I., Gong, J., Tang, J., & Yin, Y. (2009). Modeling and numerical analysis of line cell conversion problems. International Journal of Production Research, 47(8):2055–2078.
[6] Sakazume, Y. (2005). Is Japanese cell manufacturing a new system? A comparative study between Japanese cell manufacturing and cell manufacturing. Journal of Japan Industrial Management Association, 12: 89–94.
[7] Liu, C., Stecke, K., Lian, J., & Yin, Y. (2014). An implementation framework for seru production. International Transactions in Operational Research, 21(1): 1–19.
[8] Y., K. E. Stecke, and I. Kaku (2008).The Evolution of Seru Production Systems throughout Canon. Operations Management Education Review 2: 27–40.
[9] Stecke, K. E., Y. Yin, I. Kaku, and Y. Murase. (2012).Seru: The Organizational Extension of JIT for a Super-talent Factory. International Journal of Strategic Decision Sciences 3 (1): 105–118.
[10] Zhang, X. L., C. G. Liu, W. J. Li, S. Evans, and Y. Yin. (2017). Effects of Key Enabling Technologies for Seru Production on Sustainable Performance. Omega 66: 290–307.
[11] Liu, C. G., N. Yang, W. J. Li, J. Lian, S. Evans, and Y. Yin. (2013). Training and Assignment of Multi-skilled Workers for Implementing Seru Production Systems. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 69( 5–8): 937–959.
[12] Liu C, Li W, Lian J, Yin Y (2012). Reconfiguration of assembly systems from conveyor assembly line to Serus. Journal of Manufacturing Systems. 31(3):312–325.
[13] Kimura, T., & Yoshita, M. (2004). Kaomagma deha ayaui seru seisan [Seru systems run into trouble when nothing is done]. Nikkei Monozukuri, 7: 38–61.
[14] L Shao, Z Zhang, Y Yin).2016). A bi-objective combination optimization model for line-seru conversion based on queuing theory. International Journal of Manufacturing Research, 11(4): 322-338.
[15] Mohammadi, M., & Forghani, K. (2016). Designing cellular manufacturing systems considering s-shaped layout. Computers & Industrial Engineering, 98: 221–236.
[16] Zohrevand, A. M., Rafiei, H., & Zohrevand, A. H. (2016). Multi-objective dynamic cell formation problem: a stochastic programming approach. Computers & Industrial Engineering, 98: 323–332.
[17] Andradóttir, S., Ayhan, H., & Down, D. G. (2013). Design principles for flexible systems. Production and Operations Management, 22(5):1144–1156.
[18] Y. Yu, J. Gong, J. Tang, Y. Yin, and I. Kaku, (2012). How to carryout assembly line-cell conversion? A discussion based on factor analysis of system performance improvements. International Journal of Production Research. 50(18):5259–5280.
[19] Y. Yu, J. Tang, J. Gong, Y. Yin, and I. Kaku. (2014). Mathematical analysis and solutions for multi-objective line-cell conversion problem. European Journal of Operational Research. 236(2):774–786.
[20] W. Sun, Y. Yu, J.-F. Tang, Y. Yin, and I. Kaku. (2014). Variable neighborhood search for line-cell conversion towards increasing productivity. Computer Integrated Manufacturing Systems, 20(12): 3040–3047.
[21] Yu, Y., Tang, J.F., Sun, W., Yin, Y. and Kaku, I. (2013a). Combining local search into non-dominated sorting for multi-objective line-cell conversion problem. International Journal of Computer Integrated Manufacturing. 26(4):316–326.
[22] Liu C, Yang N et al (2013). Training and assignment of multi-skilled workers for implementing seru production systems. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 69(5–8):937–959
[23] Yu, Y., J. Tang, W. Sun, Y. Yin, and I. Kaku. (2013). Reducing Worker(S) by Converting Assembly Line into a Pure Cell System. International Journal of Production Economics 145 (2): 799–806.
[24] Kaku, I., Yu, Y., Tang, J.F. and Yin, Y. (2014). A discussion on seru and line-cell conversion. The 12th International Conference on Industrial Management, Chengdu, September, pp.3–5.
[25] Johnson, D.J. (2005). Converting assembly lines to assembly cells at sheet metal products: Insights on performance improvements. International Journal of Production Research. 43(7):1483–1509.
[26] Kaku, I., Murase, Y. and Yin, Y. (2008). A study on human tasks related performances of converting conveyor assembly line to cellular manufacturing. European Journal of Industrial Engineering. 2(1):17–34.
[27] Kaku I, Tang J et al (2011). A review: practice and theory in line-cell conversion. Waldemar Grzechca (Editor): Assembly line, Theory and practice (pp.107-130), INTECH Open Access Publisher, Croatia.
[28] Dorri B., Akbari M., Zandieh M. (2013). Bi-objective shift and job rotation scheduling for multi-skilled workforces with human factor engineering approach; Management Researches in Iran, 17(3): 1-21
[29] Akbari, Mohammad) 2017). Mathematical Modeling of Human Factors in Dual Resourced Constraint System; Modern Researches in Decision Making, 2(2):23-49
[30] Akbari M. (2017). Part-Time Workforces Scheduling with Variable Productivity. Management Researches in Iran; 21 (3):25-47
[31] Ayough, A., Zandieh, M., & Farsijani, H. (2012). GA and ICA approaches to job rotation scheduling problem: considering employee’s boredom. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 60(5): 651-666
[32] Rao, R.V., Savsani, V.J., & Vakharia, D.P. (2012). Teaching–Learning-Based Optimization: An optimization method for continuous non-linear large scale problems. Information Sciences, 183: 1– 15.
[33] Rao, R. (2016). Review of applications of TLBO algorithm and a tutorial for beginners to solve the unconstrained and constrained optimization problems. Decision Science Letters, 5(1): 1-30.
[34] Baykasog˘lu, A., Hamzadayi, A., Köse, S.Y. (2014). Testing the performance of teaching–learning based optimization (TLBO) algorithm on combinatorial problems: flow shop and job shop scheduling cases. Information. Sciences. 276 (0): 204–218.