دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اسفند 1397 

مقاله پژوهشی

مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در تحلیل تشخیص شاخصq توبین

صفحه 1-28

زهرا صفدری سرخزو؛ محمدرحیم رمضانیان؛ کیخسرو یاکیده


مسائل مکانیابی تک وسیله ای آرمانی تحت نرم Lp

صفحه 125-150

آریا سلیمانی؛ جعفر فتحعلی؛ مرتضی نظری