توسعه مدل پویای همسویی کسب‌و‌کار و فناوری‌اطلاعات با رویکرد چابک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله ارائه مدل پویای همسویی کسب‌و‌کار و فناوری‌اطلاعات در سازمان‌های چابک می‌باشد. در راستای توسعه مدل پویای همسویی از چهارچوب قابلیت‌های پویا که یک چهارچوب نظری و مدیریتی تأثیرگذار، در پژوهش‌های مدرن سیستم‌های اطلاعات و چابکی است، استفاده گردید. بر اساس رویکردهای همسویی، همسویی فناوری‌اطلاعات بعنوان گستره‌ای تعریف می‌شود که در آن اهداف و برنامه‌های فناوری‌اطلاعات از اهداف و برنامه‌های کسب‌و‌کار پشتیبانی کرده و توسط آنها پشتیبانی می‌شوند. این پژوهش با استفاده از تکنیک دیمتل فازی  سعی در یافتن ارتباط قابلیت‌های فناوری‌اطلاعات و قابلیت‌های پویای مرحله بالاتر یعنی قابلیت‌های کسب‌و‌کار دارد تا از این راه پویایی‌های به‌وجود آمده در نتیجه همسویی، شناسایی و زمینه دست‌یابی به چابکی را فراهم سازد. برای بررسی مهم‌ترین عامل‌‌های چابکی و همسویی، داده‌ها از راه پرسش‌نامه‌ها که به‌وسیله صد نفر خبره تکمیل شده بود، جمع‌آوری گردید و با نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس[1] و اسمارت پی‌ال‌اس[2] تجزیه‌و‌تحلیل شد. در شبیه‌سازی از ترکیب روش‌های دیمتل فازی و پویایی سیستم  برای طراحی ساختار مدل‌سازی پویا استفاده گردید و روابط علت‌و‌معلولی و ضرایب تأثیر با استفاده از با نرم‌افزارهای متلب[3] و اکسل[4] محاسبه شد. در آخر، مدل پویا به‌وسیله نرم‌افزار ونسیم[5] طراحی شد. بر اساس نتیجه‌ها، «قابلیت یادگیری فناوری‌اطلاعات» مهم‌ترین عامل تأثیرگذار است که بیشترین تأثیر را بر دیگر عامل‌‌ها دارد. «قابلیت پاسخگویی کسب‌و‌کار» بیشترین تأثیر را از سیستم می‌پذیرد.  [1] . SPSS


[2] . Smart PLS


[3] . MATLAB


[4] . EXCELL


[5] . VENSIM

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a dynamic model of business and information technology alignment with an agile approach

نویسندگان [English]

  • Elaheh Bigdeli 1
  • Mohammadreza Motadel 2
1 Industrial Management, Faculty of management and social sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Industrial Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to present a dynamic model of business and information technology alignment in agile organizations. Dynamic Capability Framework, an influential theoretical and managerial framework in modern information systems and agility research, has been used in order to develop the dynamic model of alignment. Based on alignment approaches, IT alignment is defined as the extent to which the IT mission, objectives, and plans support, and are supported by the organization’s mission, objectives, and plans. Therefore, this study uses fuzzy DEMATEL technique to find the relationship between information technology capabilities and higher-order dynamic capabilities, business capabilities, to identify dynamics of alignment and provide agility. To investigate the most important agility and alignment factors, data were collected through questionnaires completed by 100 experts and analyzed by SPSS and PLS software. In the simulation, a combination of fuzzy Dematel and system dynamics methods was used to design the dynamic modeling structure. The causal relationships and efficiency coefficients were calculated by using fuzzy Dematel method in MATLAB and Excel software. Finally, the dynamic model was designed by Vensim software. According to the results, “IT learning capability” is the most important factor that has the most impact on other factors and “Business responding capability” takes the highest effect from the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alignment
  • Agility
  • Dynamic Capabilities
  • System Dynamics
  • Fuzzy Dematel Technique
[1] Imgharene, K., Baina, S., Doumi, K. Impact of Agility on the Business IT Alignment. The international Conference Symposium on Business Modeling and Software Design-In press.  BMSD, 2017.
[2] Baškarada, S., Koronios, A. "The 5S organizational agility framework: a dynamic capabilities perspective." International Journal of Organizational Analysis ,26, no. 2, 2018, 331-342.
[3] Overby, E., Bharadwaj, A., & Sambamurthy, V. "Enterprise agility and the enabling role of information technology." European Journal of Information Systems 15, no. 2, 2006, 120-131.
[4] Yousif, M. "IT Agility: A Conceptual Model and an Empirical Assessment of Organizations in Sweden." Master's thesis, 2015.
[5] Parida, V., Oghazi, P., & Cedergren, S. "A study of how ICT capabilities can influence dynamic capabilities." Journal of Enterprise Information Management 29, no. 2, 2016, 179-201.
[6] Eisenhardt, K.M., Jeffrey A. M. "Dynamic capabilities: what are they?." Strategic management journal 21, no. 1011, 2000, 1105-1121.
[7] Strehle, F., Katzy, B.R., & Davila, T. "Learning capabilities and the growth of technology-based new ventures." International Journal of Technology Management 52, no. 1/2, 2010, 26-45.
[8] Wang, Z., Pan. S.L., Ouyang, T.H., & Chou. T.C. "Achieving IT-enabled enterprise agility in China: an IT organizational identity perspective." IEEE Transactions on Engineering Management 61, no. 1, 2013, 182-195.
[9]Bhatt, G.D., Grover. V., "Types of information technology capabilities and their role in competitive advantage: An empirical study." Journal of management information systems 22, no. 2, 2005, 253-277.
[10] Stoel, M.D., Muhanna, W.A. "IT capabilities and firm performance: A contingency analysis of the role of industry and IT capability type." Information & Management 46, no. 3, 2009, 181-189.
[11] Shah Tahmasbi, E., Khadadad Hoseini, S.H., Kordnaeij, A. Designing a Competitive Advantage Model of External Organization-Based and Manager-Based Social Capital by Explaining the Role of Dynamic Capability Dimensions, Management Research in Iran, 20, 2016, 81-101.
[12] Dove, R.. Response ability: the language, structure, and culture of the agile enterprise. John Wiley & Sons, 2002.
[13] Lin, H.-F., SU, J.-Q. & Higgins, A. J. J. O. B. R. How dynamic capabilities affect adoption of management innovations. 2016, 69, 862-876.
[14] Ekman, A., Angwin, D. Industry patterns of agility: a study of the role of Information Systems and Information Technology as an antecedent of strategic agility within European organizations. International Journal of Agile Systems and Management, 2007, 2(4), 360-375.
[15] Kohli, A. K., Jaworski, B. J., Kumar, A. MARKOR: A Measure of Market Orientation. Journal of Marketing Research, 1993,30, 467-467.
[16] Koppius, O. R., van de Laak, A. J. The Quick-Connect Capability and Its Antecedents. In P.M. Vervest, D. W. van Liere, L. Zheng (Eds.), The Network Experience. New value from Smart Business Networks, 2008. 267-284. Berlin Heidelberg: Springer.
[17] Tippins, M. J., & Sohi, R. S. IT competency and firm performance: Is organizational learning a missing link? Strategic Management Journal, 2003, 24(8), 745-761.
[18] Tallon, P.P., & Pinsonneault, A. "Competing perspectives on the link between strategic information technology alignment and organizational agility: insights from a mediation model." MIS Quarterly, 2011, 463-486.
[19] Hobbs, G. A. "Enabling agility in existing information systems: A capability structure for the IT function." PhD dissertation., 2010.
[20] Chakravarty, A., Grewal, R., & Sambamurthy, V. "Information technology competencies, organizational agility, and firm performance: Enabling and facilitating roles." Information systems research 24, no. 4, 2013, 976-997.
[21] Chen, Y., Wang, Y., Nevo, S., Jin, J., Wang, L., & Chow, W.S. "IT capability and organizational performance: the roles of business process agility and environmental factors." European Journal of Information Systems 23, no. 3, 2014, 326-342.
[22] Panda, S., & Rath, S.K., "Strategic IT-business alignment and organizational agility: from a developing country perspective." Journal of Asia Business Studies 12, no. 4, 2018, 422-440.
[23] Hechler, J. & Powell, A. IT and organizational agility: a review of major findings. The Eleventh Midwest Association for Information Systems Conference. Milwaukee. Wisconsin, 2016, 1-5.
[24] Mavengere, N.. Information Systems Role in Strategic Agility: A supply chain context, 2013, Tampere University Press.
[25] Mithas, S., Ramasubbu, N., & Sambamurthy, V. "Information management capability and firm performance: An empirical analysis." MIS Quarterly, 2008.
[26] Henderson, J.C., & Venkatraman.H. "Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organizations." IBM systems journal 38, no. 2.3, 1999, 472-484.
[27] Hirschheim, R., & Sabherwal, R. "Detours in the path toward strategic information systems alignment." California management review 44, no. 1, 2001, 87-108.
[28] Aral, S. & Weill, P. J. O. S. IT assets, organizational capabilities, and firm performance: How resource allocations and organizational differences explain performance variation, 2007, 18, 763-780.
 [29] Mao, H., Liu, S., & Zhang, J. "How the effects of IT and knowledge capability on organizational agility are contingent on environmental uncertainty and information intensity." Information Development 31, no. 4, 2015, 358-382.
[30] Rezaeian, A., Fartouk Zadeh, H.R., Rajabi Nehooji, M., Lotfi Foroushani, N. Dynamic Modeling of Outsourcing Issues for Information Systems Projects: IT Services Company, Management Research in Iran, 18, 2014, 55-83.
[31] Parsaee, M., Nili Ahamad Abadi, M. Modern Research in Decision Making, 2, 2017, 29-50.
[32] Zhu, Q, & Azar, A.T., eds. Complex system modelling and control through intelligent soft computations. Vol. 319. London, UK: Springer, 2015.
[33] Habibi, A., Ezadyar, S., & Sarafrazi, A. Fuzzy MCDM. Rasht: Katibeh Gil Press,  2014.
[34] Heydarpour, V., Zandieh, M., Farsijani, H., Rabieh, M. Providing a model for predicting container terminal performance in ports with system dynamics approach,Modern Research in Decision Making, 2, 2017, 109-132.
[35] Nikabadi, M., and Hakaki, A. "A Dynamic Model of Effective Factors on Open Innovation in Manufacturing Small and Medium Sized Companies." International Journal of System Dynamics Applications (IJSDA) 7, no. 1,2018, 1-26.
[36] Sterman, J. D. System dynamics modeling: tools for learning in a complex world. California management review, 2001, 43, 8-25.
 
هدف این مقاله ارائه مدل پویای همسویی کسب‌و‌کار و فناوری‌اطلاعات در سازمان‌های چابک می‌باشد. در راستای توسعه مدل پویای همسویی از چهارچوب قابلیت‌های پویا که یک چهارچوب نظری و مدیریتی تأثیرگذار، در پژوهش‌های مدرن سیستم‌های اطلاعات و چابکی است، استفاده گردید. بر اساس رویکردهای همسویی، همسویی فناوری‌اطلاعات بعنوان گستره‌ای تعریف می‌شود که در آن اهداف و برنامه‌های فناوری‌اطلاعات از اهداف و برنامه‌های کسب‌و‌کار پشتیبانی کرده و توسط آنها پشتیبانی می‌شوند. این پژوهش با استفاده از تکنیک دیمتل فازی  سعی در یافتن ارتباط قابلیت‌های فناوری‌اطلاعات و قابلیت‌های پویای مرحله بالاتر یعنی قابلیت‌های کسب‌و‌کار دارد تا از این راه پویایی‌های به‌وجود آمده در نتیجه همسویی، شناسایی و زمینه دست‌یابی به چابکی را فراهم سازد. برای بررسی مهم‌ترین عامل‌‌های چابکی و همسویی، داده‌ها از راه پرسش‌نامه‌ها که به‌وسیله صد نفر خبره تکمیل شده بود، جمع‌آوری گردید و با نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس[1] و اسمارت پی‌ال‌اس[2] تجزیه‌و‌تحلیل شد. در شبیه‌سازی از ترکیب روش‌های دیمتل فازی و پویایی سیستم  برای طراحی ساختار مدل‌سازی پویا استفاده گردید و روابط علت‌و‌معلولی و ضرایب تأثیر با استفاده از با نرم‌افزارهای متلب[3] و اکسل[4] محاسبه شد. در آخر، مدل پویا به‌وسیله نرم‌افزار ونسیم[5] طراحی شد.بر اساس نتیجه‌ها، «قابلیت یادگیری فناوری‌اطلاعات» مهم‌ترین عامل تأثیرگذار است که بیشترین تأثیر را بر دیگر عامل‌‌ها دارد. «قابلیت پاسخگویی کسب‌و‌کار» بیشترین تأثیر را از سیستم می‌پذیرد.  
[1]. SPSS
[2]. Smart PLS
[3]. MATLAB
[4]. EXCELL
[5]. VENSIM