مدلسازی سیستم پردازش و دفع پسماند شهری اصفهان با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشگده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 هیأت علمی دانشگاه تهران

چکیده

DOR : 20.1001.1.24766291.1399.5.2.4.7
اصفهان یکی از کلان‌شهرهای ایران، با وجود این‌که از دیرباز به عنوان شهری پیشگام در مدیریت پسماند کشور شناخته می‌شده اما هنوز هم با یک سیستم مبتنی بر دفن در لندفیل به پردازش و دفع پسماند می‌پردازد. لذا، سازمان مدیریت پسماند اصفهان با تدوین برنامه‌ای تحت عنوان "اصفهان 1400 شهری بدون دفن پسماند" سعی بر تبدیل تدریجی سیستم فعلی به یک سیستم مدرن مبتنی بر تولید انرژی و مواد با ارزش از زباله‌ها دارد. پژوهش حاضر با هدف انتخاب بهترین راه‌کار امحای پسماندهای شهری از منظر مالی و زیست محیطی به شبیه سازی سیستم پردازش و دفع پسماند اصفهان با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم پرداخته است. متغیرهای اصلی مدل طراحی شده، نرخ تولید پسماند تر، انتشار کل گاز گلخانه‌ای و سود کل سیستم بعلاوه استراتژی‌های پردازش و دفع پسماند یعنی کمپوست، بازیافت و دفن در لندفیل هستند. پس از شبیه سازی و تعیین اعتبار مدل راه‌کارهای مختلفی از جمله استقرار هاضم بی‌هوازی، اصلاح خطوط پردازش پسماند و تولید سوخت جایگزین از زباله‌های غیرآلی در سیستم مورد آزمون قرار گرفته و بهترین گزینه معرفی شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اجرای هریک از طرح‌های پیشنهادی می‌تواند در بهبود حداقل یکی از عملکردهای مالی و زیست محیطی موثر واقع شود. در این بین اجرای متوالی سیاست‌های "استقرار هاضم بی‌هوازی" و "خط تولید سوخت جایگزین" بهترین گزینه به منظور ارتقای سیستم پردازش و دفع پسماند در شهر اصفهان شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Waste Disposal System of Isfahan City Using System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ghaffarpanah 1
  • Mahnaz Hosseinzadeh 2
  • Aliyeh Kazemi 3
1 Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Management, Faulty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Industrial Management, Faulty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Isfahan is one of the Iranian metropolises, although it has long been regarded as the pioneer city of waste management in the country, it still processes and disposes Municipal Solid Wastes (MSW) using a landfill-based disposal system. Therefore, the Isfahan Waste Management Organization, by developing a program titled "Isfahan 1400 a city without Waste Landfilling", is attempting to gradually transform the current system into a modern system based on the production of energy and valuable materials from the wastes. This study is aimed at simulating the Isfahan’s waste disposal system using System Dynamics (SD) approach to determine the best way of eliminating urban wastes considering the financial and environmental perspectives. Key variables of this model are MSW generation rate, the total emissions of greenhouse gases, and the total profits, plus management strategies such as recycling, composting and landfilling. After simulating and validating the model, various solutions, such as “anaerobic digestion facility establishment", “reformation of waste processing lines”, and "RDF production line installment" are tested in the system and the best option is introduced. The simulation results indicate that implementation of each policy improves at least one of financial and environmental situations. Among them sequential implementation of "anaerobic digestion facility establishment" and "RDF production line installment" is designated as the best case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste disposal system
  • System Dynamics (SD)
  • Isfahan city
[1]      World Energy Resource 2016, World Energy Council, https://www.worldenergy. org/.../2016/.../World-Energy-Resources-Full-report-2016.
[2]      Yay, A.S.E. Application of life cycle assessment (LCA) for municipal solid waste management: a case study of Sakarya, Journal of Cleaner Production, 94, 2015, 284-293.
[3]      Abduli, M. A., Tavakolli, H., & Azari, A. Alternatives for solid waste management in Isfahan, Iran: a case study. Waste Management & Research, 31(5), 2013, 532–537.
[4]      Hassanvand, M. sadegh, Nabizadeh, R., & Heidari, M. Municipal solid waste analysis in Iran. Iranian Journal of Health and Environment, 1(1), 2008, 9-18.
[5]      Road map of waste management organization of Isfahan municipality, 2017.
[6]      Zhao, X., Jiang, G., Li, A., & Wang, L. Economic analysis of waste-to-energy industry in China. Waste Management, 48, 2016, 604–618.
[7]      Cremiato, R., Mastellone, M. L., Tagliaferri, C., Zaccariello, L., & Lettieri, P. Environmental impact of municipal solid waste management using Life Cycle Assessment: The effect of anaerobic digestion, materials recovery and secondary fuels production. Renewable Energy, 124, 2018, 180–188.
[8]      Nizami, A. S., Shahzad, K., Rehan, M., Ouda, O. K. M., Khan, M. Z., Ismail, I. M. I., … Demirbas, A. Developing waste biorefinery in Makkah: A way forward to convert urban waste into renewable energy. Applied Energy, 186, 2017, 189–196.
[9]      Singh, A., Managing the uncertainty problems of municipal solid waste disposal, Journal of Environmental Management,  240, 2019, 259-265.
[10]   Mashayekhi, A.N., Transition in the New York State solid waste system: a dynamic analysis. System Dynamic Review. 9 (1), 1993, 23–47.
[11]   Afshar Kazemi, M.A., Eftekhar, L., Omrani, G.A., The use of system dynamics methodology for analysis of generation, collection and transport systems of municipal solid waste (the use of metropolitan city of Tehran), Journal of Environmental Science and Technology, 18(2), 2016, 107-126. 
[12]   Ebrahimi, A., Ehrampoush, M.H., Hashemi, H., Dehvari, M. Predicting Municipal Solid Waste Generation through Time Series Method (ARMA Technique) and System Dynamics Modeling (Vensim Software), Iranian Journal of Health and Environment, 9(1), 2016, 57-68.
[13]   Z‌a‌r‌e M‌e‌h‌r‌j‌e‌r‌d‌i , Y., F‌a‌r‌a‌m‌a‌r‌z‌i‌n‌e‌j‌a‌d, M. A system dynamics modeling approach to evaluation public participation in the management of municipal solid waste, Industrial Engineering & Management, 35.1 (1.1), 2019, 149-156.
[14]   Shafiei, I., Eshtehardian, E., Azizi, M. Management of waste generated by construction and demolish in construction industry projects using the dynamics of systems approach, Journal of Structural and Construction Engineering, 2019, 10.22065/JSCE.2019.190757.1886. 
[15]   Sukholthaman, P., & Sharp, A. A system dynamics model to evaluate effects of source separation of municipal solid waste management: A case of Bangkok, Thailand, Waste Management, 52, 2016, 50–61.
[16]   Guo, H., Hobbs, B. F., Lasater, M. E., Parker, C. L., & Winch, P. J., System dynamics-based evaluation of interventions to promote appropriate waste disposal behaviors in low-income urban areas: A Baltimore case study. Waste Management, 56, 2016, 547–560.
[17]   Ding, Z., Yi, G., Tam, V., & Huang, T., A system dynamics-based environmental performance simulation of construction waste reduction management in China. Waste Management, 51, 2016, 130-141.
[18]   Di Nola, M.F., Escapa, M., & Ansah, J.P., Modelling solid waste management solutions: The case of Campania, Italy, Waste Management, 78, 2018, 717–729.
[19]   Mak, T.M.W, Chen, P.C., Wang, L., Tsang, D.C.W., Hsu, S.C., & Poon, C.S. A system dynamics approach to determine construction waste disposal charge in Hong Kong. Journal of Cleaner Production, 241, 2019, 118309.
[20]   Xiao, S., Dong, H., Geng, Y., Tian, X., Liu, C., & Li, H. Policy impacts on Municipal Solid Waste management in Shanghai: Asystem dynamics model analysis. Journal of Cleaner Production, 262, 2020 121366.
[21]    Bigdeli, E., Motadel, M., Developing a dynamic model of business and information technology alignment with an agile approach, Modern Researches in Decision Making, 4(4), 2020, 147-175.
[23]   Haji Gholam Saryazdi, A., Manteghi, M. Systematic Evaluation of Group Model Building in Qualitative System Dynamics Approach, Management Research in Iran, 22 (4), 2019, 203-224.

[24]    Rabieh, M., Karami, M.M., Ziaee, S.M., Yasoubi, A.,  Salari, H.  Dynamic Analysis of Traffic-Injury Problem in Iran: System Dynamics approach, Modern Researches in Decision Making, 1(4), 2016, 71-99.

[25]   Road Map of the Waste Disposal Organization of Isfahan, Waste Disposal Organization of Isfahan Organization. Confidential documents.
[26]  Documentation for Greenhouse Gas Emission and Energy Factors Used in the Waste Reduction Model (Warm), https://www.epa.gov/warm/documentation-chapters-greenhouse-gas-emission-energy-and-economic-factors-used-waste-reduction.