دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تیر 1399 
طراحی مدل پویایی‌شناسی سیستم تامین مالی جمعی در ایران

صفحه 49-80

علی حاجی غلام سریزدی؛ علی رجب زاده قطری؛ علینقی مشایخی؛ علیرضا حسن زاده


تصمیم گیری مشارکتی در دوران پسا کرونا

صفحه 165-192

مهدی عزیزی؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری