زنجیره تأمین سبز چندهدفه: مدل چند محصولی در شرایط عدم قطعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت صنعتی ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت صنعتی .مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم تحقیقات، تهران ، ایران

3 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

DOR : 20.1001.1.24766291.1399.5.3.1.6
افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی موجب گرم شدن کره زمین شده و سلامت انسان‌ها وحیوانات را تحت تاثیر قرار داده است. از این رو، بحث سبز بودن در مطالعات اخیر اهمیت ویژه‌ای یافته است. هدف از این پژوهش، ارائه‌ی یک مدل ریاضی چندهدفه سبز در یک شبکه زنجیره تأمین چند سطحی و چند محصولی است که به کمینه‌سازی تأثیرات زیست‌محیطی و هزینه‌های کلی زنجیره تأمین و به بیشینه‌سازی سطح رضایت مشتری می‌پردازد. از طرف دیگر، به دلیل نامشخص بودن سطح تقاضا در بازار، تقاضا دارای عدم اطمینان و به صورت سناریویی خواهد بود. با توجه به پیچیدگی مدل ریاضی پیشنهادی و سختی‌های حل مسئله با روش‌های دقیق در اندازه‌ی بزرگ، یک الگوریتم NSGA II طراحی شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، NSGA II پیشنهادی یک روش قابل‌اطمینان برای یافتن مرزهای پارتوی کارآمد در زمان قابل‌قبول محسوب می‌شود. بنابراین، می‌توان از آن برای حل مسائل بسیار بزرگ استفاده نمود.
کلیدواژه‌ها: زنجیره تأمین سبز، بهینه‌سازی چندهدفه، الگوریتم ژنتیک با مرتب‌سازی نا مغلوب، عدم قطعیت، لجستیک معکوس

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Multi-Objective Green Supply Chain: Multi-Product Model Considering Uncertainty

نویسندگان [English]

  • Reza Radfar 1
  • davood khodadadian 2
  • abbas toloee eshlaghi 3
1 Department of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Industrial managment
3 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Increasing environmental pollution has caused global warming and consequently, it has endangered human health and animals. Hence, green concept has received much attention in recent studies. In this research, a multi-objective mathematical for a multi-level multi-product supply chain network is presented which aims to minimize the environmental impact and total costs of supply chain and maximize the customers' satisfaction level. On the other hand, due to the unspecified demands level, demand uncertainty has been considered in the problem with different scenarios. Regarding the complexity of the proposed mathematical model and difficulties in solving the problem with exact methods in large size, a NSGA II method has been proposed. Finally, the proposed NSGAII has shown as a reliable method to find efficient Pareto frontiers in a reasonable time. Therefore, it can be employed for solving large scale problems.
Keywords: Green Supply Chain, Multi-Objective Optimization, Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm, Uncertainty, Reverse Logistic

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Supply Chain
  • Multi-Objective Optimization
  • Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm
  • Uncertainty
  • Reverse Logistic
[1] Ghorbanpoor et al, “Importance assessment of green supply chain in Iran petroleum industry”. Modern Research in Decision-making 2, (2017).
[2] Khosravani et al, “Structuring the Strategy Development Problem using strategic negotiation approaches, reflecting concepts and drama theory”. Modern Research in Decision-making 1:103-138, (2016).
[3] Melo MT, Nickel S, Saldanha-da-Gama F., “Facility location and supply chain management- a review. European Journal of Operational Research, 196, 401-12. (2009).
[4] Kannan, G., Sasikumar, P., Devika, K., "A genetic algorithm approach for solving a closed loop supply chain model: a case of battery recycling".Appl.Math.Model.34,655e670.https://doi.org/10.1016/j.apm.2009.06.021. (2010).
[5] Mishra, N., Kumar, V., Chan, F.T., "A multi-agent architecture for reverse logistics in a green supply chain". Int. J. Prod. Res. 50, 2396e2406. (2012).
[6] Zhu, Q., & Sarkis, J. (2004). Relationships between operational practices and performance among early adopters of green supply chain management practices in Chinese manufacturing enterprises. Journal of Operations Management, 22(3), 265-289.
[7] Fleischmann, M., Krikke, H. R., Dekker, R., & Flapper, S. D. P. (2000). A characterization of logistics networks for product recovery. Omega. 28(6), 653-666.
[8] Quariguasi Frota Neto, J., Walther, G., Bloemhof, J. A. E. E., Van Nunen, J. A. E. E., &Spengler, T. (2010). From closed-loop to sustainable supply chains: the WEEE case. International Journal of Production Research, 48(15), 4463-4481.
[9] Cardoso, S. R., Barbosa-Póvoa, A. P. F., & Relvas, S. (2013). Design and planning of supply chains with integration of reverse logistics activities under demand uncertainty. European Journal of Operational Research, 226(3), 436-451.
[10] Ramezani, M., Bashiri, M., & Tavakkoli-Moghaddam, R. (2013). A new multi-objective stochastic model for a forward/reverse logistic network design with responsiveness and quality level. Applied Mathematical Modelling, 37(1), 328-344.
[11] Zohal, M., & Soleimani, H. (2016). Developing an ant colony approach for green closed-loop supply chain network design: A case study in gold industry. Journal of Cleaner Production, 133, 314-337.
[12] Zhalechian, M. & Tavakkoli-Moghaddam, R. & Zahiri, B. & Mohammadi, M., 2016. "Sustainable design of a closed-loop location-routing-inventory supply chain network under mixed uncertainty," Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Elsevier, vol. 89(C), pages 182-214.
 [13] Tavakoli Moghadam, R. Rekavandy Omidi, M. Ghodrat Nema, A. (2013). Mathematical modeling to design integrated forward and reverse logistics network, Management research in Iran, 17.
 [14] Ramezani, Saeed. "Two-objective optimization model of costs and carbon dioxide in closed loop supply chain." Management Research in Iran 19.1 (2015): 169-189.
[15] Pishvaee, M.S., F. Jolai, and J. Razmi, A stochastic optimization model for integrated forward/reverse logistics network design. Journal of Manufacturing Systems, 2009. 28(4): p. 107-114.
[16] Pishvaee, M.S. and S.A. Torabi, A possibilistic programming approach for closed-loop supply chain network design under uncertainty. Fuzzy sets and systems, 2010. 161(20): p. 2668-2683.
 [17] Shi, J., et al., Coordinating production and recycling decisions with stochastic demand and return. Journal of Systems Science and Systems Engineering, 2010. 19(4): p. 385-407.
[18] Vahdani, B., et al., Reliable design of a forward/reverse logistics network under uncertainty: a robust-M/M/c queuing model. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2012. 48(6): p. 1152-1168.
[19] Amin, S.H. and G. Zhang, A multi-objective facility location model for closed-loop supply chain network under uncertain demand and return. Applied Mathematical Modelling, 2013. 37(6): p. 4165-4176.
 [20] Sheu, J.-B., Chou, Y.-H., Hu, C.-C., 2005. An integrated logistics operational model for green-supply chain management. Transp. Res. E Logist. Transp. Rev. 41,287e313. https://doi.org/10.1016/j.tre.2004.07.001.
[21] Fazli-Khalaf, M., Mirzazadeh, A., Pishvaee, M.S., 2017. A robust fuzzy stochastic programming model for the design of a reliable green closed-loop supply chain network. Hum. Ecol. Risk Assess. Int. J. 23, 2119e2149.
[22] Rad, R.S., Nahavandi, N., 2018. A novel multi-objective optimization model for integrated problem of green closed loop supply chain network design and quantity discount. J. Clean. Prod. 196, 1549e1565. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.034.
[23] Ghomi-Avili, M., Naeini, S.G.J., Tavakkoli-Moghaddam, R., Jabbarzadeh, A., 2018.A fuzzy pricing model for a green competitive closed-loop supply chain network design in the presence of disruptions. J. Clean. Prod. 188, 425e442.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.273.
[24] Jabbarzadeh, A., Haughton, M., Khosrojerdi, A., 2018. Closed-loop supply chain network design under disruption risks: a robust approach with real world application. Comput. Ind. Eng. 116, 178e191. https://doi.org/10.1016/j.cie.2017.12.025.