دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، مهر 1399 

مقاله پژوهشی

زنجیره تأمین سبز چندهدفه: مدل چند محصولی در شرایط عدم قطعیت

صفحه 1-28

رضا رادفر؛ داود خدادادیان؛ عباس طلوعی اشلقی