مدل پویای بودجه‌‌ریزی بر مبنای عملکر‌د با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: یک بانک تجاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، پردیس البرز، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

DOR : 20.1001.1.24766291.1399.5.3.4.9
 
بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد نوعی سیستم برنامه‌‌ریزی و ارزیابی است که بر رابطه اهداف و نتایج عملکر‌دی تأکید می‌نماید. در این نوع بودجه‌‌ریزی، بخش‌های مختلف بر اساس شاخص‌های عملکر‌دی در راستای اهداف راهبردی پاسخگو بوده و منابع نیز بر اساس اولویت و نتایج قابل اندازه‌گیری تخصیص داده می­شوند. با توجه به نقش فزاینده این نوع بودجه‌ریزی در اقتصاد، بانک‌ها نیز به‌عنوان نهادهای مالی همانند سایر سازمان‌ها نیازمند بودجه­ریزی منابع، ارزیابی عملکر‌د و سنجش میزان تحقق اهداف استراتژیک خود هستند. لذا پژوهش حاضر با هدف توسعه مدل پویای بودجه­ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن به‌منظور ارزیابی همه‌جانبه و متوازن اثرات بودجه­ای در یک بانک تجاری انجام‌شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی با رویکرد شبیه‌سازی پویا و مبتنی بر دو مرحله اصلی پیاده‌‌سازی کارت امتیازی متوازن و شبیه‌‌سازی پویا در افق زمانی20 ساله از سال 1390 الی1410اجراشده است. نتایج ارائه‌کننده یک مدل پویا به‌عنوان مدل مالی بودجه­ریزی بانکی باقابلیت اعمال هرگونه تغییر در نرخ‌های سپرده و تسهیلات، درآمدها و هزینه‌ها و سایر پارامترهای برون­زا بر بانک به همراه شبیه­سازی پیامدهای آن در افق زمانی و پیش‌بینی عملکرد متوازن است. لذا بر اساس مدل توسعه‌یافته، یک بانک می­تواند بودجه بر مبنای عملکرد خود را مبتنی بر اهداف راهبردی تدوین و با اعمال تغییرات احتمالی و کنترل پیامدهای آن نسبت به تعدیل بودجه و مدیریت عملکرد خود اقدام کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance-based budgeting dynamic model with the BSC approach in the Banking industry

نویسندگان [English]

  • Malihe Rostami 1
  • Adel Azar 2
  • mahmoud Dehghan Nayeri 3
  • Hossein Safari 4
2 Professor, Management and Economics Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Management and Economics Faculty, Tarbiat Modares University
4 Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran
چکیده [English]

Performance-based budgeting is a planning and measurement system that emphasizes the relationship between objectives and performance results. Through this budgeting, different sectors have been responsible for strategic objectives based on performance indicators, and resources are allocated based on priorities and measurable and results. Given the growing role of this type of budgeting in the economy, banks, as economic and financial institutions, like other organizations, need to budget resources, evaluate performance and measure the achievement of their strategic goals. Therefore, the present study aims to develop a dynamic model of performance-based budgeting with a balanced scorecard approach to the comprehensive and balanced evaluation of the environmental and budgetary effects of a commercial bank. This research is descriptive research with a dynamic simulation approach based on the two main steps of implementing a balanced scorecard and dynamic simulation on a 20-year time horizon from 2011 to 2031. The results provide a dynamic model as a financial model of bank budgeting with the ability to apply any changes in deposit rates and facilities, revenues and expenses, and other external parameters on the bank along with simulating its consequences in the time horizon and Predicting possible performance. Based on this, the bank can formulate its performance-based budget according to strategic objectives and adjust it's budget and performance management by applying possible changes and controlling its consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance-based budgeting
  • Balanced Scorecard
  • System dynamics
  • Simulation
  • Banking Industry
[1] Azar A., khadivar A. (2015). Performance-based budgeting: Modeling Paradigms. Majlis Research center, Tehran, Iran.
[2] Miryaghoub Seyyedrezaei , Ali Asghar Pourezzat, Arian Gholipour, (2017). Exploratory Study of Factors Affecting Regional Justice in Budgetary Policies in Iran, Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations, 5(3), 49-66.
[3] Darijani B. Taebi N., Darijani A. (2015). Prioritization of barriers to the establishment of operational budgeting system in welfare banks in Kerman: application of AHP, the first international conference on accounting, management and innovation in the organization, Gilan, the Institute of New Thoughts and the municipality of Soomehsara and Farhang Cultural Complex.
 [4] Amini, M., Azar, A., Nayeri, M. D., & Bayat, K. (2019). Developing a Performance-Based Budgeting Maturity Model and Constructing a DEA-Based Composite Indicator to Measure It’s Score. Industrial Engineering & Management Systems, 18(1), 143-153.‏
[5] Nobahar E., Dehghan nayeri M., rajabzadeh ghatari A. (2019). A Model on Iranian Banks Sustainability Assessment. IQBQ, 23(3),161-187.
[6] Aboyee Ardakan, M., Kazemi, H., Hoseini, F. (2017). Implementation of performance-based budgeting system based on the Balanced Scorecard in Science Policy Research Center. Journal of Public Administration, 9(2), 263-282. doi: 10.22059/jipa.2017.220369.1875
[7] Akkermans H., Van Oorschot, K. (2005). Developing a balanced scorecard with system dynamics. Journal of the Operational Research Society, 40, 931–941.
[8] Domínguez, E., Pérez, B., Rubio, Á. L., & Zapata, M. A. (2019). A taxonomy for key performance indicators management. Computer Standards & Interfaces, 64, 24-40.‏
[9] Servat, H., Labarta, J., Hoppe, H. C., Giménez, J., & Peña, A. J. (2018). Understanding memory access patterns using the BSC performance tools. Parallel Computing, 78, 1-14.‏
[10] Basso, A., Casarin, F., & Funari, S. (2018). How well is the museum performing? A joint use of DEA and BSC to measure the performance of museums. Omega, 81, 67-84.‏
[11] Mauro, S. G., Cinquini, L., & Pianezzi, D. (2019). New Public Management between reality and illusion: analysing the validity of performance-based budgeting. The British Accounting Review, 100825.‏
[12] Mandic, K., Delibasic, B., Knezevic, S., & Benkovic, S. (2014). Analysis of the financial parameters of Serbian banks through the application of the fuzzy AHP and TOPSIS methods. Economic Modelling, 43, 30-37.‏
[13] Toloe Eshlaghi A. Biglary E. (2010). A dynamic Model to simulate the Balanced ScoreCard with the goal of efficient Strategies (Case study: Mahan air). Management Accounting, 3(6), 89-103.
[14] Kaplan, R. S. (2010). Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard: Massachusetts, Boston.‏
[15] Bayattork A., Amirhosseini A.,(2013). Evaluation of e-Services Office Performance with Combined Scorecard Approach / Data Envelopment Analysis (DEA / BSC); Case Study of Tehran Municipality, First National Conference on Accounting and Management, Shiraz, Kharazmi International Educational and Research Institute.
[16] Modak, M., Pathak, K., & Ghosh, K. K. (2017). Performance evaluation of outsourcing decision using a BSC and Fuzzy AHP approach: A case of the Indian coal mining organization. Resources Policy, 52, 181-191.‏
[17] Bhat, S. A., & Kumar, A. (2018). Performance evaluation of outsourcing decision using a BSC and fuzzy AHP approach: A case of the Indian coal mining organization by M., Modak, K., Pathak, KK, Ghosh [Resour. Policy 52 (2017) 181–191]: Suggested modification. Resources Policy, 55, 29-30.‏
[18] Tabatabae R. Rooholamin A. Alavi A. (2018). Methods of budgeting and operational budgeting in state-owned banks, the first scientific conference on new achievements in the study of management sciences, Accounting and Economics in Iran, Ilam, Iran.
[19] Azar A., Amirkhani T. (2012). Public Budgeting: Local budgeting and budgeting institutions. SAMT Publishing, Tehran, Iran.
 [20] Hadadi M.(2018). Investigating the Impact of Operational Budgeting on Cost Management and Profit Management (Case Study: West Azerbaijan Customs), First National Conference on Accounting and Management, Natanz, Islamic Azad University, Natanz Branch.
[21] Torab Jahromi K. (2018).Components of Operational Budgeting System, Fifth National Conference on Applied Research in Management and Accounting, Tehran, Iran Management Association.
[22] Arnold, M., & Artz, M. (2019). The use of a single budget or separate budgets for planning and performance evaluation. Accounting, organizations and society, 73, 50-67.‏
[23] Namazi A., Noorimani S.,Hosseini M. (2018). Identifying Operational Budgeting Challenges, The First Scientific Conference on New Achievements in Management Studies, Accounting and Economics, Ilam, Iran.
[24]Maleki A. Mahmoud M. Taftian A. (2017). Investigating the Obstacles to Operational Budgeting in Yazd Refah Bank emphasizing the Cost System Factor Based on the Activity of Units in Performance Budgeting, Third National Conference on Applied Research in Management, Economics and Accounting, Qom, Iran.
[25] Amirkabiri A., Almasi H., Mahmoudi H.,(2014). Operational budgeting; A tool to clarify the relationship between resources consumed and the results obtained in the bank, Social, economic, scientific and cultural monthly magazine of work and society, 174, 12-23.
[26] Badiei, H., Dehghan Dehnavi, H., Aarabi, M. (2015). A Recognition and Ranking of Influencing on the Implementation of the Functional Budgeting System by Diamond Model and Fuzzy Hierarchical Analysis. Journal of Governmental Accounting and Auditing, 1(2), 31-40.
[27] Amirkhani T., Azar A., Zahedi S.(2010). A Model for Implementing Performance-based Budget: A System Dynamics Approach. Iranian journal of management sciences, 5(Number 18), 29-54.
[28] Irajpoor, A., Torabinia, A. (2014). A Study on Setting up an Operational Budgeting System in Service Organization. Journal of Development & Evolution Management, 1392(15), 61-68.
[29] Falah Tafti H., Azar A. (2015). Designing a Performance-Based Budgeting Model in Distributing Regional Credits with a Soft and Dynamic Systems Approach, PhD Thesis in Industrial Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 [30] Lei, S. S. I., Nicolau, J. L., & Wang, D. (2019). The impact of distribution channels on budget hotel performance. International Journal of Hospitality Management, 81, 141-149.‏
[31] Grizzle, G. A., & Pettijohn, C. D. (2002). implementing performance‐based program budgeting: a system‐dynamics perspective. Public Administration Review, 62(1), 51-62.‏
[32] Ghaffarpanah M., Hosseinzadeh M.,  Kazemi A.(2020), Modeling the Waste Disposal System of Isfahan City Using System Dynamics Approach,  Modern Research in Decision Making, Vol.5, No.2, pp.81-109.
[33] Haji Gholam Saryazdi, A., & Manteghi, M. (2019). Systematic Evaluation of Group Model Building in Qualitative System Dynamics Approach. Management Research in Iran, 22(4), 203-224.‏
[34] Saryazdi, A. H. G., Ghatari, A. R., Mashayekhi, A., & Hassanzadeh, A. (2019). Designing a qualitative system dynamics model of crowdfunding by document model building. Qualitative Research in Financial Markets.‏