تبیین مدل همسویی استراتژیک با رویکرد سیستم پویای فازی (مطالعه موردی: صنعت تلکام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

DOR : 20.1001.1.24766291.1399.5.3.7.2
هدف این مقاله تبیین همسویی استراتژیک سیستم‌های اطلاعات و کسب‌وکار چابک در صنعت تلکام با استفاده از رویکرد ترکیبی سیستم خبره فازی و سیستم‌های پویا می‌باشد. در راستای توسعه مدل پویای همسویی از چهارچوب قابلیت‌های پویا، که یک چهارچوب نظری و مدیریتی تأثیرگذار در پژوهش‌های مدرن سیستم‌های اطلاعات و چابکی است، استفاده گردید. همسویی فناوری‌اطلاعات بعنوان گستره‌ای تعریف می‌شود که در آن اهداف و برنامه‌های فناوری‌اطلاعات از اهداف و برنامه‌های کسب‌و‌کار پشتیبانی کرده و توسط آنها پشتیبانی می‌شوند. پس از ارائه مدل مفهومی، تمامی عامل‌های موثر بر مدل با استفاده از تکنیک دلفی فازی استخراج شد و سپس متغیرها وارد مدلسازی سیستم خبره فازی گردیدند. نتایج نشان می‌دهد افزایش قابلیت‌های چابکی فناوری‌اطلاعات باعث افزایش قابلیت‌های چابکی کسب‌و‌کار شده که آن نیز به نوبه خود باعث افزایش چابکی استراتژی کسب‌و‌کار می‌شود. با ارتقای چابکی استراتژیک کسب‌و‌کار، استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی سازمان نیز از چابکی و انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار می‌گردد. پس از طراحی سیستم خبره فازی جهت تعیین استراتژی‌های سیستم‌‌های اطلاعات همسو با استراتژی کسب‌و‌کار، مدلسازی دینامیکی با استفاده از توابع تبدیل در حوزه لاپلاس و معادلات فضای حالت انجام گرفت و رفتار پویای مدل در بعد زمان بررسی گردید و نتایج مدل سیستم خبره فازی در بعد زمان نیز مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Strategic Alignment Model with the Fuzzy Dynamic System Approach (Case Study: Telecom Industry)

نویسندگان [English]

  • elaheh bigdeli 1
  • Mohammadreza Motadel 2
1 Industrial management, management faculty, Islamic Azad university, North Tehran branch, Tehran, Iran
2 Industrial Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper aims to explain the strategic alignment of agile information systems and business in the telecom industry using a combined approach of fuzzy expert system and dynamic systems. In order to develop a dynamic model of alignment, the framework of dynamic capabilities, which is an effective theoretical and managerial framework in modern research of information systems and agility, was used. Information technology alignment is defined as the extent to which information technology goals and programs support and are supported by business goals and programs. After presenting the conceptual model, all the factors affecting the model were extracted using fuzzy Delphi technique and then the variables were entered into fuzzy expert system modeling. The results show that increasing the agility capabilities of information technology increases the agility capabilities of the business, which in turn increases the agility of the business strategy. As the strategic agility of the business improves, the strategy of the organization's information systems also becomes more agile and flexible. After designing the fuzzy expert system to determine the strategies of information systems in line with the business strategy, dynamic modeling was performed using Laplace transform functions and state space equations and the dynamic behavior of the model was investigated during the time which was also approved the results of fuzzy expert system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic alignment
  • fuzzy dynamic system
  • agile business
  • telecom industry
[1] Street, C., Galupe, B., & Baker, J. (2018). The influence of entrepreneurial action on strategic alignment in new ventures.
[2] Renaud, A., Walsh, I., & Kalika, M. (2016). Is SAM still alive? A bibliometric and interpretive mapping of the strategic alignment research field. The Journal of Strategic Information Systems, 25(2), 75-103.
[3] Giannakis, D., & Harker, M. J. (2014). Strategic alignment between relationship marketing and human resource management in financial services organizations. Journal of Strategic Marketing, 22(5), 396-419.
[4] Jorfi, S., Nor, K. M., & Najjar, L. (2017). An empirical study of the role of IT flexibility and IT capability in IT-business strategic alignment. Journal of Systems and Information Technology, 19(1/2), 2-21.
[5] Faryabi, M., Fazlzadeh, A., Zahedi, B., & Darabi, H. A. (2012). Alignment of Business and IT and Its Association with Business Performance: The Case of Iranian Firms. Journal of Business and Management, 1(1), 15-28.
[6] Abdolvand, N., & Sepehri, M. M. (2016). Antecedents of strategic information systems alignment in Iran. Journal of Global Information Technology Management, 19(2), 80-103.
[7] Gerow, J. E., Thatcher, J. B., & Grover, V. (2015). Six types of IT-business strategic alignment: an investigation of the constructs and their measurement. Eur. J. Inform. Syst., 24(2).
[8] Benbya, H. and McKelvey, B. (2006), “Using coevolutionary and complexity theories to improve IS alignment: a multi-Level approach”, Journal of Information Technology, Vol. 21 No. 4, pp. 284-298.
[9] Henderson, J. and Venkatraman, N. (1993), “Strategic alignment: leveraging information technology for transforming organizations”, IBMSystems Journal, Vol. 32 No. 1, pp. 4-16.
[10] Luftman, J., Lyytinen, K. and ben Zvi, T. (2015), “Enhancing the measurement of information technology (IT) business alignment and its influence on company performance”, Journal of Information Technology, Vol. 32 No. 1, pp. 26-46.
[11] Raymond, L. and Croteau, A.M. (2009), “Manufacturing strategy and business strategy in medium-sized enterprises: performance effects of strategic alignment”, IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 56No. 2, pp. 192-202.
[12] Baker, J., Jones, D.R., Cao, Q. and Song, J. (2011), “Conceptualizing the dynamic strategic alignment competency”, Journal of the Association for Information Systems, Vol. 12 No. 4, pp. 299-322.
[13] Sabegh, M.A.J. and Motlagh, S.M. (2012), “The role and relevance of IT governance and IT capability in business–IT alignment in medium and large companies”, Business and Management Review, Vols 2/6, pp. 16-23.
[14] Prahalad, C.K. (2009), “In volatile times, agility rules”, Business Week, 4147, p. 80.
[15] Mao, H., Liu, S. and Zhang, J. (2014), “How the effects of IT and knowledge capability on organizational agility are contingent on environmental uncertainty and information intensity”, Information Development,Vol. 31 No. 4, pp. 358-382.
[16] Pelletier, C. and Raymond, L. (2014), “The IT strategic alignment process: a dynamic capabilities conceptualization”.
[17] Bigdeli, E. and Motadel, M (1398). Developing a dynamic model of business and information technology alignment with an agile approach, Modern Research in Decision Making, 4(4), 147-175.
[18] Tallon, P.P. and Pinsonneault, A. (2011), “Competing perspectives on the link between strategic information technology alignment and organizational agility: insights from a mediation model”, Mis Quarterly, Vol. 35 No. 2, pp. 463-486.
 [19] Parida, V., Oghazi, P., & Cedergren, S. "A study of how ICT capabilities can influence dynamic capabilities." Journal of Enterprise Information Management 29, no. 2, 2016, 179-201.
[20] Henderson, J.C., & Venkatraman.H. "Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organizations." IBM systems journal 38, no. 2.3, 1999, 472-484.
[21] Tallon, P.P. (2008), “A Process-Oriented perspective on the alignment of information technology and business strategy”, Journal of Management Information Systems, Vol. 24 No. 3, pp. 231-272.
[22] Teece, D.J. (2014), “Dynamic capabilities-based entrepreneurial theory of the multinational enterprise”, Journal of International Business Studies, Vol. 45 No. 1, pp. 8-37.
[23] Shah Tahmasbi, E., Khadadad Hoseini, S.H., Kordnaeij, A. Designing a Competitive Advantage Model of External Organization-Based and Manager- Based Social Capital by Explaining the Role of Dynamic Capability Dimensions, Management Research in Iran, 20, 2016, 81-101.
[24] Teece, D.J. (2018), “Business models and dynamic capabilities”, Longe Range Planning, Vol. 51 No. 1, pp. 40-49.
[25] Dove, R.. Response ability: the language, structure, and culture of the agile enterprise. John Wiley & Sons, 2002.
[26] Dowlatshahi, S., & Cao, Q. (2006). The relationships among virtual enterprise, information technology, and business performance in agile manufacturing: An industry perspective. European journal of operational Research, 174(2), 835-860.
[27] Swafford, P. M., Ghosh, S., & Murthy, N. (2006). The antecedents of supply chain agility of a firm: scale development and model testing. Journal of Operations Management, 24(2), 170-188.
[28] Gligor, D. M., Holcomb, M.C.,. (2012a). Antecedents and consequences of supply chain agility: establishing the link to firm performance. Journal of Business logistics, 33(4), 295-308.
[29]  ] Tarafdar, M., & Qrunfleh, S. (2017). Agile supply chain strategy and supply chain performance: complementary roles of supply chain practices and information systems capability for agility. international journal of production research, 55(4), 925-938.
[30] Barki, H. and Pinsonneault, A. (2005), “A model of organizational integration, implementation effort, and performance”, Organization Science, Vol. 16No. 2, pp. 165-179.
[31] Bharadwaj, A. (2000), “A Resource-Based perspective on information technology capability and firm performance: an empirical investigation”, MIS Quarterly, Vol. 24 No. 1, pp. 169-196.
[32] McAdam, R., Bititci, U., & Galbraith, B. (2017). Technology alignment and business strategy: A performance measurement and dynamic capability perspective. international journal of production research, 55(23), 7168-7186.
[33] van de Wetering, R., Mikalef, P., & Pateli, A. (2017). Managing firms’ innovation capabilities through strategically aligning combinative IT and dynamic capabilities.
[34] Rezaeian, A., Fartouk Zadeh, H.R., Rajabi Nehooji, M., Lotfi Foroushani, N. Dynamic Modeling of Outsourcing Issues for Information Systems Projects: IT Services Company, Management Research in Iran, 18, 2014, 55-83.
[35] Heydarpour, V., Zandieh, M., Farsijani, H., Rabieh, M. Providing a model for predicting container terminal performance in ports with system dynamics approach, Modern Research in Decision Making, 2, 2017, 109-132.