مدلسازی و تجزیه کارایی در سیستم‌های دوبخشی چنددوره‌ای با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، کرمان، ایران

چکیده

تحلیل پوششی داده‌ها از پرکاربردترین روش‌های ارزیابی عملکرد محسوب می‌شود. در مدل‌های اولیه تحلیل پوششی داده‌ها، ساختار داخلی و اثرات زمان در سیستم‌های دوبخشی چنددوره‌ای مورد توجه قرار نمی‌گیرد. مدل‌های شبکه‌ای ساختار داخلی را بررسی می‌کنند امّا ایستا هستند و کارایی پویا را محاسبه نمی‌کنند. از طرف دیگر، مدل‌های پویا در هر دوره واحد را به صورت جعبه‌سیاه در نظر می‌گیرند. بنابراین مدل‌های شبکه‌ای و پویا به تنهایی برای ارزیابی کافی نیستند، اما مدل‌های شبکه‌ای پویا هر دو مزیت را همزمان دارا هستند. در این پژوهش با در نظر گرفتن یک ساختار دو بخشی چنددوره‌ای جامع، یک مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای پویای مضربی در دو حالت ورودی‌محور و خروجی‌محور جهت محاسبه وزن‌های بهینه متغیرهای ورودی، خروجی، میانی و بین‌زمانی ارائه می‌شود. سپس با استفاده از وزن‌های به‌دست‌آمده، نحوه تجزیه کارایی کل و محاسبه کارایی شبکه‌ای پویای هر بخش و دوره بیان می-شود. مدل پیشنهادی برای حالت جواب بهینه چندگانه و شرایط بازده به مقیاس متغیر نیز توسعه داده شد و روابط کارایی‌ها بیان گردید. در مدل‌های پیشنهادی تنها در صورتی یک واحد کارای کل می‌شود که در همه مراحل و دوره‌ها کارا باشد. در نهایت به منظور توصیف عملکرد مدل‌های پیشنهادی، داده‌های مدیریت‌های استانی شعب بانک کشاورزی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج کارایی‌ها در دو شرایط بازده به مقیاس ثابت و متغیر مقایسه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and Efficiency Analysis in Dynamic Two-Stage Systems with DEA Approach

نویسنده [English]

  • Reza Soleymani-Damaneh
Assistant Professor, Department of Management, School of Administrative Sciences and Economics, Vali Asr University (AJ) Rafsanjan, Kerman, Iran
چکیده [English]

DEA is one of the most applicable methods of performance evaluation. In traditional models of DEA, the unit's internal structure and time effects are not considered. Network DEA models survey internal structure, but they are static and do not calculate dynamic efficiency. On the other hand, dynamic models consider the unit as a black box in each period. So, network and dynamic models are not adequate for the evaluation alone. However, the dynamic network DEA models have the advantages of both dynamic and network models. In this study considering a comprehensive dynamic two-stage structure, a dynamic network DEA was presented in both input-oriented and output-oriented, to calculate the optimum weight of input, output, intermediate, and overtime variables. Then using the calculated weight, the method of calculating dynamic network efficiency in each stage, period, and the whole structure was stated. The suggested model for the condition of variables return to scale was also developed and the efficiency relations were explained. In the suggested models, a unit is overall efficient only if it is efficient in all stages and periods. Finally, for the description and potential performance of the suggested models, the data was used from central branches of Keshavarzi bank and the efficiency results were compared in two conditions of CRS and VRS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DNDEA
  • Performance Evaluation
  • Multiplier Models
  • Efficiency
  • Multi-Period Two-Part Systems
[1] Nematizadeh, A., Amirteimoori, A., Kordrostami, S. & Vaez Ghasemi, M. (2021). Evaluating the profit efficiency of two-stage processes with undesirable outputs, Modern Research in Decision Making, 6(3), 215-237.
[2] Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978), “Measuring the efficiency of decision-making units”. European Journal of Operational Research, 2, 429-444.
[3] Fang, L. (2020). Stage efficiency evaluation in a two-stage network data envelopment analysis model with weight priority, Omega, 97(C).
[4] Fare, R., Grosskopf, S. (1997). Intertemporal Production Frontiers: With Dynamic DEA, Journal of the Operational Research Society, 48(6), 656.
[5] Fare, R., & Grosskopf, S. (2000). Network DEA. Socio-Economic Planning Sciences, 34, 35-49.
[6] Emrouznejad, A. & Yang, G. L. (2018). A survey and analysis of the first 40 years of scholarly literature in DEA: 1978-2016. Socio-Economic Planning Sciences, 61(1), 4-8.
[7] Herrera, O., Triantis, K., Trianor, J., Murray, P., Edara, P. (2016). A multi-perspective dynamic network performance efficiency measurement of an evacuation: A dynamic network-DEA approach, Omega, 60(C), 45-59.
[8] Nemoto, J., & Goto, M. (1999). Dynamic data envelopment analysis: Modeling intertemporal behavior of a firm in the presence of productive inefficiencies. Economics Letters, 64(1), 51-56.
[9] Nemoto, J., & Goto, M. (2003). Measurement of dynamic efficiency in production: An application of data envelopment analysis to Japanese electric utilities. Journal of Productivity Analysis, 19, 191-210.
[10] Mariz, F., Almeida, M., Aloise, D. (2017). A review of Dynamic Data Envelopment Analysis: state of the art and applications, Intl. Trans. in Op. Res., 25(1), 1-37.
[11] Omid, A., Azar, A., Dehghan Nayeri, M. & Moghbel, A. (2021). Developing a network Data Envelopment Analysis approach to compare the environmental efficiency of active industries in Teran, Management Research in Iran, 25(3), 193-216. 
[12] Kao, C., & Hwang, S. N. (2008). Efficiency decomposition in two-stage data envelopment analysis: An application to non-life insurance companies in Taiwan. European Journal of Operational Research, 185(1), 418-429.
[13] Chen, Y., Cook, W. D., Li, N., & Zhu, J. (2009). Additive efficiency decomposition in two-stage DEA. European Journal of Operational Reaearch, 196, 1170-1176.
[14] Chen, K., Zhu, J. (2018). Scale efficiency in two-stage network DEA, journal of the Operational Research Society, 70, 101-110, doi: 10.1080/01605682.2017.1421850.
[15] Yin, P., Chu, J., Wu, J., Ding, j., Yang, M., Wang, y. (2020). A DEA-based two-stage network approach for hotel performance analysis: an internal cooperation perspective, Omega, 93(C).
[16] Li, Y., Shi, X., Emrouznejad, A., Liang, L. (2020). Ranking intervals for two-stage production systems, journal of the Operational Research Society, 71:2, 209-224, DOI:10.1080/01605682.2018.1535267.
[17] Zhang, Q., Koutmos, D., Chen, K., Zhu, J. (2019). Using Operational and Stock Analytics to Measure Airline Performance: A Network DEA Approach. Decision Sciences, 52(3), 720-748.
[18] Saeedi, H., Behdani, B., Wiegmans, B., Zuidwijk, R. (2019). Assessing the technical efficiency of intermodal freight transport chains using a modified network DEA approach, Transportation Research Part E logistic, 126, 66-86.
[19] Hatami-Marbini, A., Saati, S. (2020). Measuring performance with common weights: network DEA, Neural Computing and Applications, 32, 3599-3617, https://doi.org/10.1007/s00521-019-04219-4.
[20] Boloori, F., Afsharian, M., Pourmahmoud, J. (2016). Equivalent multilier and envelopment DEA models for measuring efficiency under general network structures, Measurement, 80, 259-269.
[21] Zhai, D., Shang, J., Yang, F., Ang, S. (2019). Measuring Energy Supply Chains Efficiency with Emission Trading: A Two-stage Frontier-Shift Data Envelopment Analysis, Journal of Cleaner Production, 210, 1462-1474, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.355.
[22] Patrizi, V. (2020). On network two stages variable returns to scale DEA models, Omega, 97(C), 102084.
[23] FakhrMousavi, S.M., Amirteimoori, A., Kordrostami, S., Vaez-Ghasemi, M. (2022). Estimation of efficiency of two-stage processes using a fully fuzzy range-adjusted measure approach and strong complementary slackness conditions, Modern Research in Decision Making, 7(2), 29-51.
[24] Moreno, P. & Lozano, S. (2016). Super SBI Dynamic Network DEA approach to measuring efficiency in the provision of public services. International Transactions In Operational Research, 25(2), 715-735.
[25] Salari Boron, M. & Zandieh, M. (2016). Measuring the efficiency of internet shops using a multi stages DEA model, Management Research in Iran, 20(3), 127-151.
[26] Galagedera, D., Roshdi, I., Fukuyama, H., Zhu, J. (2018).  A new network DEA model for mutual fund performance appraisal: An application to U.S. equity mutual funds, Omega, 77(C), 168-179.
[27] Lozano, S., Khezri, S. (2019). Network DEA smallest improvement approach, Omega, 98(C), doi: https://doi.org/10.1016/j.omega.2019.102140.
[28] Sengupta, J. K. (1995). Dynamics of Data Envelopment Analysis: Theory of systems Efficiency. London, Kluwer Academic Publishers, Dordercht.
[29] Kao, C. (2013). Dynamic data envelopment analysis: A relational analysis. European Journal of Operational Research, 227(2), 325-330..
[30] Tone, k., & Tsutsui, M. (2010). Dynamic DEA: A slacks-based measure approach. Omega, 38, (3-4), 145-156.
[31] Lu, C., Chen, X., Hsieh, C. L., Chou, K. (2019). Dynamic energy efficiency of slack-based measure in high-income economies, Energy Science and Engineering, 7(3), 943-961.
[32] Kiani, R. & Kiani, N. (2021). National eco-innovation analysis with big data: A common-weight model for dynamic DEA, Technological Forecasting & Social Change, 162, 120369.
[33] Tone, T., & Tsutsui, M. (2014). Dynamic DEA with network structure: A slacks-based measure approach. Omega, 42(1), 124-131.
[34] Meng, M. & Pang T. (2022). Operational efficiency analysis of Chinas electric power industry using a dynamic network slack-based measure model, Energy, 251(C).
[35] Tone, K., Kweh, Q. L., Lu, W., Ting, L. (2019). Modeling Investments in the Dynamic Network Performance of insurance Companies. Omega, 88, 237-247.
[36] Wanke, P., Azad, M., Emrouznejad, A., Antunes, J. (2019). A dynamic network DEA model for accounting and financial indicators: A case of efficiency in Mena banking. International Review of Economics and Finance, 61(C), 52-68.
[37] Barrio, M., Gomez, M., Gomez, J. & Herrero, L. (2021). Urban public libraries: Performance analysis using dynamic-network DEA, Socio-Economic Planning Sciences, 74(C)..
[38] Chen., C., M. (2009). A network-DEA model with new efficiency measures to incorporate the dynamic effect in production networks. European Journal of Operational Research, 194(3), 687-699.
[39] Barrio, M. & Herrero, L. (2022). Analysing productivity and technical change in museums: a dynamic network approach, Journal of Cultural Heritage, 53, 24-34.
[40] Avkiran, N.K., (2015), “An illustration of dynamic network DEA in commercial banking including robustness tests”, Omega 55, 141-150.
[41] Liu, J., Pang, K., Li, L., Fu, C., Guo, J. (2011). Two-stage Evaluation Method of Dynamic Network DEA, Advanced Materials Research, 204(2), 583-588.
[42] Wu, Y., Ting, I., Lu, W., Nourani, M., Kweh, Q. (2016). The impact of earning management on the performance of ASEAN banks, Economic Modelling, 53, 156-165. 
[43] Fukuyama, H., & Weber, W.L. (2017). Japanese bank productivity, 2007-2012: A dynamic network approach. Pacific Economic Review, 22(4), 649-676.
[44] Zhou, X., Xu, Z., Chai, J., Yao, L., Wang, S., Lev, B. (2018). Efficiency evaluation for banking systems under uncertainty: A multi-stage DEA model, Omega, 85, doi: 10.1016/j.omega.2018.05.012.
[45] Lu, C., Chen, X., Lee, S., Hsu, S. & Chou, K. (2022). Two stages performance analysis of Taiwanese IC design industry: a dynamic network slacks-based data envelopment analysis approach, International Journal of Technology Management, 89(1-2), 93-123.
[46] Fukuyama, H., & Matousek, R. (2017). Modelling Bank Performance: A Network DEA Approach, European Journal of Operational Research, 259(2), 721-732.
[47] Wang, K, Huang, W, Wu, J, Liu, YN. (2014). Efficiency measures of the Chinese commercial banking system using an additive two-stage DEA. Omega, 44, 5-20.
[48] Zha, Y., Liang, N., Wu, M. & Bian, Y. (2016). Efficiency evaluation of banks in china: A dynamic two-stage slacks-based measure approach, Omega, 60(C), 60-72, http://dx.doi.org/10.1016/j.omega. 2014.12.008.