دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-215 
طراحی مدل تاب‌آوری سیستم توزیع فرآورده‌های نفتی با رویکرد شبیه‌سازی عامل‌بنیان

صفحه 28-56

فهیمه نوروز زاده قالهر؛ میثم شهبازی؛ تورج کریمی؛ عادل آذر؛ سمیرا فرزام