ارائه یک مدل نوین جهت طراحی یک شبکه زنجیره تأمین پایدار شامل مباحث توسعه یافتگی و تصمیمات زیست محیطی پله ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

یکی از موضوعات حائز اهمیت در حیطه زنجیره تأمین پایدار که محیط زیست را تحت تاثیر قرار می‌دهد، میزان آلودگی منتشر شده از اجزای زنجیره تامین است. عدم توجه به این مسئله پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی در پی خواهد داشت. بنابراین، در این تحقیق به این مهم پرداخته می‌شود. در این مطالعه، مدل نوینی برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایدار ارائه می‌گردد که در آن تنها تسهیلات سازگار با محیط‌زیست می‌توانند فعالیت داشته باشند و سایر تسهیلات آسیب‌زا به محیط‌زیست، باید تعمیر و نوسازی شوند. علاوه‌بر‌این، جهت افزایش توسعه یافتگی و بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم، در مدل پیشنهادی، مکان احداث تولیدکننده از میان مناطق کمتر توسعه یافته با پتانسیل رشد بیشتر انتخاب می‌گردد. برای محاسبه پتانسیل رشد مناطق معیارهایی مانند نزدیکی به کشورهای همسایه با GDP بالاتر، نرخ بیکاری، تعداد معادن و غیره در نظر گرفته شده و با تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره یکپارچه می‌گردند. روش شناسی این پژوهش به این صورت است که ابتدا با روش‌های تصمیم‌گیری، برای هر منطقه امتیازی محاسبه شده و سپس مساله با این امتیازها بهینه سازی می-گردد. در واقع، مدلسازی پیشنهادی شامل دو مرحله محاسبه امتیاز پتانسیل رشد هر منطقه با تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره و سپس فرموله بندی مسأله شبکه زنجیره تأمین پایدار است. در پایان، عملکرد مدل پیشنهادی و کاهش اثرات زیست محیطی برای بهبود پایداری سیستم‌های لجستیک در یک مطالعه موردی بررسی و نشان داده می‌شود. جهت اعتبارسنجی مدل، چند تحلیل حساسیت متفاوت ارائه می‌گردد. نتایج تجزیه‌و‌تحلیل محاسباتی نشان-دهنده کارایی و اثربخشی مدل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a novel model for designing a sustainable supply chain network considering development and multi-level environmental decisions

نویسندگان [English]

 • Mahtab Sherafati
 • Somayeh Najafi Ghobadi
Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

One of the most important issues in the field of sustainable supply chain that affects the environment is the amount of contamination generated by the supply chain facilities. Failure to pay attention to this issue will have many economic, social and environmental consequences. Therefore, this research addresses this issue. In this study, a novel model for design of sustainable supply chain network is proposed where only environmentally friendly facilities can operate and others should be repaired or renovated. Furthermore, in order to increase the development and improve the living and social conditions of the people, in the proposed model, location of manufacturers is selected from among less developed regions with greater growth potential. To calculate the growth potential of the regions, criteria such as proximity to neighboring countries with higher GDP, unemployment rate, number of mines, etc. are considered and integrated with multi-criteria decision-making techniques. The methodology of this research is that first, the scores are calculated for each region by the decision-making methods, and then the problem including these scores is optimized. The modeling includes two stages of calculating the growth potential score of each region with multi-criteria decision-making techniques and then formulating a sustainable supply chain network problem. Finally, performance of the proposed model and reduction of environmental impacts to improve the sustainability of logistics systems are investigated and illustrated in a case study. In order to validate the model, several different sensitivity analyzes are presented. The results of computational analysis show efficiency and effectiveness of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supply Chain Network Design
 • Environmental Impact
 • Sustainable development
 • Multi-criteria decision-making
 • Abdollahi, A., M. Valipour, and M. Ebrahimpour, Determining Competitive Priorities in Hierarchical Sustainable Supply Chain in Uncertain Situation (Case Study: Pars Toosheh Company). Modern Research in Decision Making, 2018. 2(4): p. 153-177.
 • Allaoui, H., et al., Sustainable agro-food supply chain design using two-stage hybrid multi-objective decision-making approach. Computers & Operations Research, 2018. 89: p. 369-384.
 • Govindan, K., H. Soleimani, and D. Kannan, Reverse logistics and closed-loop supply chain: A comprehensive review to explore the future. European journal of operational research, 2015. 240(3): p. 603-626.
 • Sherafati, M., et al., Supply chain network design considering sustainable development paradigm: A case study in cable industry. Journal of Cleaner Production, 2019. 234: p. 366–380.
 • Dekker, R., J. Bloemhof, and I. Mallidis, Operations Research for green logistics–An overview of aspects, issues, contributions and challenges. European journal of operational research, 2012. 219(3): p. 671-679.
 • Sherafati, M. and M. Bashiri, Closed loop supply chain network design with fuzzy tactical decisions. Journal of Industrial Engineering International, 2016. 12(3): p. 255-269.
 • Eskandarpour, M., et al., Sustainable supply chain network design: An optimization-oriented review. Omega, 2015. 54: p. 11-32.
 • Yu, H. and W.D. Solvang, A fuzzy-stochastic multi-objective model for sustainable planning of a closed-loop supply chain considering mixed uncertainty and network flexibility. Journal of Cleaner Production, 2020: p. 121702.
 • Tsao, Y.-C., Q. Zhang, and T.-H. Chen, Multi-item distribution network design problems under volume discount on transportation cost. International Journal of Production Research, 2016. 54(2): p. 426-443.
 • Çapar, İ., Joint shipment consolidation and inventory decisions in a two-stage distribution system. Computers & Industrial Engineering, 2013. 66(4): p. 1025-1035.
 • Zahiri, B., J. Zhuang, and M. Mohammadi, Toward an integrated sustainable-resilient supply chain: A pharmaceutical case study. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2017. 103: p. 109-142.
 •  Zhalechian, M., et al., Sustainable design of a closed-loop location-routing-inventory supply chain network under mixed uncertainty. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2016. 89: p. 182-214.
 • Arampantzi, C. and I. Minis, A new model for designing sustainable supply chain networks and its application to a global manufacturer. Journal of Cleaner Production, 2017. 156: p. 276-292.
 •  Sherafati, M., et al., Achieving sustainable development of supply chain by incorporating various carbon regulatory mechanisms. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2020. 81: p. 102253.
 •  Govindan, K., A. Jafarian, and V. Nourbakhsh, Bi-objective integrating sustainable order allocation and sustainable supply chain network strategic design with stochastic demand using a novel robust hybrid multi-objective metaheuristic. Computers & Operations Research, 2015. 62: p. 112-130.
 •  Ghaffari-Nasab, N., M. Ghazanfari, and E. Teimoury, Hub-and-spoke logistics network design for third party logistics service providers. International Journal of Management Science and Engineering Management, 2016. 11(1): p. 49-61.
 •  Haddad, H., et al., Presenting a Bi-Level programming approach for Unit commitment in Iran with minimization of greenhouse gas emission. Modern Research in Decision Making, 2021. 6(4): p. 55-74.
 • Ahmadi, S.M., et al., A Mixed Integer Nonlinear Programming Model for a Green Closed-Loop Supply Chain Optimization (Case Study: Kalleh Dairy Company). Modern Research in Decision Making, 2022. 7(1): p. 134-164.
 •  Bashiri, M. and M. Sherafati, Advanced Bi-objective closed loop supply chain network design considering correlated criteria in fuzzy environment. Journal of industrial engineering research in production systems, 2013. 1(1): p. 25-36.
 •  Sahebjamnia, N., A.M. Fathollahi-Fard, and M. Hajiaghaei-Keshteli, Sustainable tire closed-loop supply chain network design: Hybrid metaheuristic algorithms for large-scale networks. Journal of cleaner production, 2018. 196: p. 273-296.
 •  Çetinkaya, S. and C.-Y. Lee, Stock replenishment and shipment scheduling for vendor-managed inventory systems. Management Science, 2000. 46(2): p. 217-232.
 •  Sajadieh, M.S. and M.R.A. Jokar, Optimizing shipment, ordering and pricing policies in a two-stage supply chain with price-sensitive demand. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2009. 45(4): p. 564-571.
 •  Hong, K.-s. and C. Lee, Optimal time-based consolidation policy with price sensitive demand. International Journal of Production Economics, 2013. 143(2): p. 275-284.
 • Mohammadi, A., et al., Designing Operational and Financial Multi Echelon Supply Chain System in Strategic and Tactical Levels of Decision-Making. Modern Research in Decision Making, 2018. 3(1): p. 267-297.
 • Yazdani, M., R. Tavakkoli-Moghaddam, and E. Najafi, Project manager selection by using a fuzzy hybrid Delphi-VIKOR approach. Management Research in Iran, 2021. 16(4): p. 19-44.
 • Badri, H., M. Bashiri, and T.H. Hejazi, Integrated strategic and tactical planning in a supply chain network design with a heuristic solution method. Computers & Operations Research, 2013. 40(4): p. 1143-1154.
 •  Hasani, A., H. Mokhtari, and M. Fattahi, A multi-objective optimization approach for green and resilient supply chain network design: a real-life Case Study. Journal of Cleaner Production, 2020. 278: p. 123199.
 • Taghedisi, Ahmad, & Hajjarian, Ahmad. (2013). Spatial distribution of industrial indicators in the provinces of the country using the characteristic coefficient model. Geographical Sciences (Applied Geography), 10(21), 16-32. [in Persian]
 •  Omidi-Rekavandi, M., R. Tavakkoli-Moghaddam, and A. Ghodratnama, Mathematical modeling for the forward and reverse logistics network design. Management Research in Iran, 2021. 17(4): p. 43-63.
 • Fakhrzad, M.B., M. Keshavarz, and A. Jafari Nodoushan, A mathematical model in the smart supply chain based on ICPT in the MTS environment. Modern Research in Decision Making, 2021. 6(2): p. 97-123.