ارایه رویکرد غیرخطی مارکف سوئیچینگ در پیش‌بینی تقاضا برای مسئله برنامه ریزی تولید ادغامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانشیار، گروه صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

برنامه‌ریزی تولید ادغامی همواره یکی از ارکان غیرقابل‌تفکیک در امر تولید بوده است. امروزه، با پیچیده‌تر شدن شرایط تولید، برنامه‌ریزی تولید ادغامی تولید نقش بسزایی در موفقیت شرکت‌های بزرگ تولیدی ایفا می‌نماید. در این رابطه، پیش‌بینی تقاضا یکی از عوامل اثرگذار در کاهش هزینه‌های مسئله‌ی برنامه‌ریزی تولید ادغامی هست بطوریکه اشتباه در پیش‌بینی تقاضا می‌تواند منجر به کسری یا مازاد تولید می‌شود. از طرف دیگر پیش‌بینی صحیح کاهش ریسک و بهبود عملکرد تجاری یک شرکت را به دنبال خواهد داشت. به دلیل روند پر نوسان و غیرخطی تقاضا و متغیرهای مؤثر بر آن در دوره‌های مختلف مدل‌های خطی توانایی کمی در پیش‌بینی تقاضا دارند. ازاین‌رو در این مطالعه، برای اولین بار از مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ برای پیش‌بینی تقاضا در مسئله برنامه‌ریزی تولید ادغامی استفاده می‌شود. به این منظور و پس از پیش‌بینی تقاضا، متغیرهای تصمیم و هزینه‌های کل پیش‌بینی محاسبه و نتایج آن با هزینه‌های واقعی کل مقایسه می‌شوند. نتایج نشان داد که مدل مارکف سوئیچینگ با توجه به معیارهای قدرمطلق خطای پیش‌بینی تجمعی و هزینه‌های برنامه‌ریزی تولید ادغامی کارایی بهتری نسبت به مدل‌های خطی اتورگرسیو میانگین متحرک و خود رگرسیون برداری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A nonlinear Markov switching approach in demand forecasting for aggregate production planning problem

نویسندگان [English]

  • Morteza Salehi Sarbijan 1
  • Javad Behnamian 2
1 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Zabol, P.B. 9861335-856, Zabol, Iran
2 Associate Professor, Department of Industry, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

The aggregate production planning has been constantly among the inseparable elements of the production. Regarding the complexity of production conditions, this planning plays a critical role in the success of large manufacturing companies. Demand forecasting is among the effective factors that lead to cost reduction in aggregate production planning. Since the forecast does not exactly match reality, it is necessary to minimize the prediction error as much as possible. A wrong forecast of demand leads to a production stock-out or backlog. On the other hand, the correct forecasting in the production planning leads to risk reduction and performance improvement in the company's business. Due to the fluctuating and nonlinear trend of demand and the variables affecting it in the different periods, the linear models have low efficiency in achieving asymmetric changes. Therefore, in this study, for the first time, the Markov switching model is applied to predict demand in the problem of aggregate production planning. In this regard, after demand predicting, the decision variables and total costs are estimated, and the results are compared with the actual total costs. The obtained results showed that the Markov switching model has better performance compared to the autoregressive moving average (ARMA) and vector autoregressive (VAR) models based on the cumulative absolute forecast error (CAFE) criteria and the aggregate production planning costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggregate production planning
  • Forecasting method
  • Markov switching approach
  • Autoregressive Moving Average (ARMA)
[1]    Nazari, M., H. Mehrmanesh, and J. Haghighat monfared, Production Resilience Model in Iran, Mix Method Study with Using the Grounded Theory & Structural Equation Modeling Approach. Journal of Management Research in Iran, 2021. 24: p. 177-198 [In Persian].
[2]    Rostami, M. and A. Sabripour, Optimization of green hybrid flow shop scheduling problem with considering batch delivery system. Modern research in decision making, 2022. 4: p. 126-155, doi: 20.1001.1.24766291.1401.7.4.6.3 [In Persian].
[3]    Al-e, S.M.J.M., M.B. Aryanezhad, and S.J. Sadjadi, An efficient algorithm to solve a multi-objective robust aggregate production planning in an uncertain environment. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2012. 58(5-8): p. 765-782, doi: https://doi.org/10.1007/s00170-011-3396-1.
[4]    Tirkolaee, E.B., N.S. Aydin, and I. Mahdavi, A bi-level decision-making system to optimize a robust-resilient-sustainable aggregate production planning problem. Expert Systems with Applications, 2023. 228: p. 120476, doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.120476.
[5]    Özelkan, E.C., et al., Bi-objective aggregate production planning for managing plan stability. Computers & Industrial Engineering, 2023. 178: p. 109105, doi: https://doi.org/10.1016/j.cie.2023.109105.
[6]    Makridakis, S. and M. Hibon, The M3-Competition: results, conclusions and implications. International journal of forecasting, 2000. 16(4): p. 451-476, doi: https://doi.org/10.1016/S0169-2070(00)00057-1.
[7]    Mirfakhraddiny, S.H., H. BabaeiMeybodi, and A. Morovati sharifabadi, Forecast consumption energy of Iran using Hybrid model of artificial neural networks and genetic algorithms and Compared with traditional methodes. Journal of Management Research in Iran, 2021. 17: p. 196-222, doi: 20.1001.1.2322200.1392.17.2.9.5 [In Persian].
[8]    Widiarta, H., S. Viswanathan, and R. Piplani, Forecasting aggregate demand: an analytical evaluation of top-down versus bottom-up forecasting in a production planning framework. International Journal of Production Economics, 2009. 118(1): p. 87-94, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2008.08.013 .
[9]    Scholz-Reiter, B., M. Kück, and D. Lappe, Prediction of customer demands for production planning–Automated selection and configuration of suitable prediction methods. CIRP Annals, 2014. 63(1): p. 417-420, doi: https://doi.org/10.1016/j.cirp.2014.03.106.
[10]    Gansterer, M., Aggregate planning and forecasting in make-to-order production systems. International Journal of Production Economics, 2015. 170: p. 521-528, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.06.001.
[11]    Matsumoto, M. and S. Komatsu, Demand forecasting for production planning in remanufacturing. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015. 79(1-4): p. 161-175, doi: https://doi.org/10.1007/s00170-015-6787-x.
[12]    do Rego, J.R. and M.A. De Mesquita, Demand forecasting and inventory control: A simulation study on automotive spare parts. International Journal of Production Economics, 2015. 161: p. 1-16, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.11.009.
[13]    Li, M., et al., A metamodel-based Monte Carlo simulation approach for responsive production planning of manufacturing systems. Journal of Manufacturing Systems, 2016. 38: p. 114-133, doi: https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2015.11.004.
[14]    Pennings, C.L., J. van Dalen, and E.A. van der Laan, Exploiting elapsed time for managing intermittent demand for spare parts. European Journal of Operational Research, 2017. 258(3): p. 958-969, doi: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.09.017.
[15]    Ha, C., H. Seok, and C. Ok, Evaluation of forecasting methods in aggregate production planning: A Cumulative Absolute Forecast Error (CAFE). Computers & Industrial Engineering, 2018. 118: p. 329-339, doi: https://doi.org/10.1016/j.cie.2018.03.003.
[16]    Fabianova, J., P. Kacmary, and J. Janekova, Operative production planning utilising quantitative forecasting and Monte Carlo simulations. Open Engineering, 2019. 9(1): p. 613-622, doi: https://doi.org/10.1515/eng-2019-0071.
[17]    Rianthong, S., L. Ruekkasaem, and P. Aungkulanon, Aggregate production planning, case study in a small-sized company in Thailand. International Journal of Mechanical Engineering and Technology, 2019. 10(12), doi: https://ssrn.com/abstract=3527247.
[18]    Badulescu, Y., A.-P. Hameri, and N. Cheikhrouhou, Evaluating demand forecasting models using multi-criteria decision-making approach. Journal of advances in management research, 2021, doi: 10.1108/JAMR-05-2020-0080.
[19]    Shi, J., Application of the model combining demand forecasting and inventory decision in feature based newsvendor problem. Computers & Industrial Engineering, 2022. 173: p. 108709, doi: https://doi.org/10.1016/j.cie.2022.108709.
[20]    Saeedi, M. and A. Azizi, Predicting the leanness of a manufacturing system by considering simultaneous partial utility functions of indices (Case Study: Textile Company ). Modern research in decision making, 2020. 4: p. 65-83, doi: 20.1001.1.24766291.1399.5.4.4.1 [In Persian].
[21]    Khalaf, W.S. and M.G. Ali, Aggregate production planning of Abu Ghraib Dairy factories based on forecasting and goal programming. International Journal of Operational Research, 2023. 46(2): p. 189-209, doi: 10.1504/IJOR.2023.129156.
[22]    Singh, N.K., M.A. Majeed, and V. Mahajan, Forecasting Intrusion Behaviour in Critical Power Systems Infrastructure Using Advanced Autoregressive Moving Average (AARMA) Based Intrusion Detection for Efficacious Alert System. Scientia Iranica, 2023, doi: 10.24200/sci.2023.58059.5550.
[23]    Hamilton, J.D., A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1989: p. 357-384, doi: https://doi.org/10.2307/1912559.
[24]    Chopra, S., P. Meindl, and D.V. Kalra, Supply chain management: strategy, planning, and operation (Vol. 232). 2013, Boston, MA: Pearson.
[25]    Nagaraja, C.H. and T. McElroy, The multivariate bullwhip effect. European Journal of Operational Research, 2018. 267(1): p. 96-106, doi: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.11.015.
[26]    Kilts Center for Marketing, The University of Chicago Booth School for Business Do- minick’s database. https://research.chicagobooth.edu/kilts/marketing-databases/ dominicks .
[27]    Swanson, N.R., & White, H. , A model selection approach to real-time macroeconomic forecasting using linear models and artificial neural networks. Review of Economics and Statistics, 1997. 79(4): p. 540-550, doi: https://www.jstor.org/stable/2951406.