طراحی الگوی مدیریت و کنترل با استفاده از فناوری اطلاعات پایدار: بیماری‌های حاد ویروسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

فناوری اطلاعات به‌صورت کلی ذاتی پایدار دارد و هم‌راستا با حفظ محیط‌زیست می‌تواند برنامه‌های را به روبه‌جلو ببرد که منافع آیندگان نیز حفظ شود. از طرفی وجود بیماری‌های ویروسی حاد در دوره‌های مختلف موجب خسارات جانی و مالی فراوانی در سطح جهان شده است. فناوری اطلاعات پایدار می‌تواند تأثیر زیادی بر مدیریت و کنترل بیمارهای حاد ویروسی بگذارد، که توان انسانی به‌تنهایی به نظر می‌رسد کفایت نمی‌کند. از همین رو، هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل مدیریت و کنترل با استفاده از فناوری اطلاعات پایدار بیمارهای حاد ویروسی هست. در پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی می‌باشد که با استفاده روش کیفی تحلیل تم و تشکیل پنل خبرگان به توسعه مدل مفهومی و فرآیندی پرداخته شد. ابزار گردآوری داده‌ها یک پرسشنامه ساختار نیافته برای مصاحبه از خبرگان که شامل جامعه پزشکی و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه و مدیران دانش‌بنیان می‌باشند، است. نمونه‌گیری با استفاده از روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری به تعداد 26 مصاحبه ادامه یافت. نتایج حاصله به ارائه مدلی با چهار تم فرعی شامل: ارزش پایدار (اجتماعی، اقتصادی، محیطی)، مدیریت و کنترل بیماری‌های ویروسی (برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت)، مدیریت اطلاعات (جمع‌آوری داده‌ها، انتشار اطلاعات، گزارش دهی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها) و درنهایت عوامل فناوری اطلاعات پایدار (عملکرد پایدار، نگرش، فناوری، سیاست و اجرا) منجر شد. در مدل فرآیندی نیز مدل الگوریتمی اجزای اصلی شامل شناسایی، طراحی، سازماندهی و ذخیره اطلاعات می‌باشند. بنابراین می‌توان بیان داشت که با استفاده از پیاده‌سازی مدل مدیریت و کنترل در دوران بحران‌های همه‌گیر، مدیریت اثربخش‌تری صورت خواهد پذیرفت و سلامت افراد جامعه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of management and control using sustainable information technology: infectious diseases

نویسندگان [English]

  • Alireza Radan 1
  • Raza Radfar 2
  • mohammad ali afshr kazemi 3
  • Alireza Pourebrahimi 4
1 PhD student, Department of Information Technology Management, Emirates Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE
2 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Karaj Branch, Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

In general, information technology has a sustainable nature, and in line with preserving the environment, it can advance programs that protect the interests of future generations. On the other hand, the presence of acute viral diseases in different periods has caused many human and financial losses in the world. Sustainable information technology can have a great impact on the management and control of acute viral diseases, which human power alone seems to be insufficient. Therefore, the purpose of this research is to design a management and control model using sustainable information technology for acute viral diseases. In the current research, it is an applied research that developed a conceptual and process model by using the qualitative method of theme analysis and the formation of a panel of experts. The data collection tool is an unstructured questionnaire for interviewing experts who include the medical community, university faculty members, and knowledge-based managers. Sampling continued using the targeted method until reaching theoretical saturation with the number of 26 interviews. The results presented a model with four sub-themes including: sustainable value (social, economic, environmental), management and control of viral diseases (planning, organization, control and monitoring), information management (data collection, information dissemination, reporting and data analysis). ) and finally led to sustainable information technology factors (sustainable performance, attitude, technology, policy and implementation). In the process model, the main components of the algorithmic model include identifying, designing, organizing and storing information. Therefore, it can be said that by using the management and control model implementation during

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disease Management
  • Virus Control
  • Epidemic Diseases
  • Information Technology Model
  • Sustainable Information Technology
[1]    Tindaro, Gianluca Rampolla del. (2018). Resident/Humanitarian Coordinator Report on the Use of CERF Funds, Papua New Guinea Rapid Response Earthquake. Accessed: Sep. 12, 2020. [Online]. Available: https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/18-RR-PNG-29464-NR01_Papua%20New%20Guinea_RCHC.Report.pdf 
[2]    Kamali, H., Ghorban Shiroodi, A., & Rahimi, S. (2022). Towards Reviewing and Developing the Applicability of University E-Learning in the Post-Corona: Introducing a Strategic Model. Journal of Science and Technology Policy, 15(3), 13-28. doi: 10.22034/jstp.2022.13949. {in Persian}.
[3]    Lalmuanawma, S., Hussain, J., & Chhakchhuak, L. (2020). Applications of machine learning and artificial intelligence for Covid-19 (SARS-CoV-2) pandemic: A review. Chaos, Solitons & Fractals, 139, 110059.
[4]    Chamola, V., Hassija, V., Gupta, S., Goyal, A., Guizani, M., & Sikdar, B. (2020). Disaster and pandemic management using machine learning: a survey. IEEE Internet of Things Journal, 8(21), 16047-16071.
[5]    Jahir, Y., Atiquzzaman, M., Refai, H., Paranjothi, A., & LoPresti, P. G. (2019). Routing protocols and architecture for disaster area network: A survey. Ad Hoc Networks, 82, 1-14.
[6]    Li, J., & Ray, P. (2010, July). Applications of E-Health for pandemic management. In The 12th IEEE International Conference on e-Health Networking, Applications and Services (pp. 391-398). IEEE.
[7]    Shahzad, F., Yannan, D., Kamran, H. W., Suksatan, W., Nik Hashim, N. A. A., & Razzaq, A. (2022). Outbreak of epidemic diseases and stock returns: an event study of emerging economy. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 35(1), 2313-2332.
[8]    Khan, A. H., Aziz, H. A., Khan, N. A., Hasan, M. A., Ahmed, S., Farooqi, I. H., ... & Mahtab, M. S. (2021). Impact, disease outbreak and the eco-hazards associated with pharmaceutical residues: a critical review. International Journal of Environmental Science and Technology, 1-12.
[9]    Yaqoob, T., Abbas, H., & Atiquzzaman, M. (2019). Security vulnerabilities, attacks, countermeasures, and regulations of networked medical devices—A review. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 21(4), 3723-3768.
[10]    Nouri, S., Khoong, E. C., Lyles, C. R., & Karliner, L. (2020). Addressing equity in telemedicine for chronic disease management during the Covid-19 pandemic. NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery, 1(3).
[11]    Tash, M., & Amiri Sardari, Z. (2023). Structural-Functional Explanation of Green Marketing Effect in the Development of Health Tourism in Kerman Province. Journal of Tourism and Development, 12(1), 163-176. {in Persian}.
[12]    Kesa, D. M. (2023). Ensuring resilience: Integrating IT disaster recovery planning and business continuity for sustainable information technology operations. World Journal of Advanced Research and Reviews, 18(3), 970-992.
[13]    Paramita, P. (2023). Public Health Information Standard Data Quality and Governance. Journal of World Science, 2(6), 817-824.
[14]    Haux, R. (2006). Individualization, globalization and health–about sustainable information technologies and the aim of medical informatics. International journal of medical informatics, 75(12), 795-808.
[15]    Ziemba, E. (2019). The contribution of ICT adoption to the sustainable information society. Journal of Computer Information Systems, 59(2), 116-126.
[16]    Sarabadani, A., Tabatabaian, S. H., Mir moezi, S. H., & Amiri, M. (2016). Improving the Quality of Policymaking in Science and Technology by an Islamic-Iranian Approach: A Qualitative Study. Modern Research in Decision Making, 1(1), 167-188. {in Persian}.
[17]    Khayatian Yazdi, M. S., Elyasi, M., & Tabatabaeeian, H. (2016). The Model for Sustainability of Knowledge-based Firms in Iran. Journal of Science and Technology Policy, 9(2), 49-62. {in Persian}. 
[18]    Dao, V., Langella, I., & Carbo, J. (2011). From green to sustainability: Information Technology and an integrated sustainability framework. The Journal of Strategic Information Systems, 20(1), 63-79.
[19]    Wu, Y., Li, H., Zhang, Z., Liang, W., Zhang, T., Tong, Z., ... & Qi, X. (2021). Risk factors for mortality of coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients during the early outbreak of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Ann Palliat Med, 5069-5083.
[20]    Terzic, A., & Waldman, S. (2011). Chronic diseases: the emerging pandemic. Clinical and translational science, 4(3), 225.
[21]    Msemburi, W., Karlinsky, A., Knutson, V., Aleshin-Guendel, S., Chatterji, S., & Wakefield, J. (2022). The WHO estimates of excess mortality associated with the COVID-19 pandemic. Nature, 1-8. 
[22]    Pollack, T. A. (2008). Green and sustainable information technology: a foundation for students. ASCUE 2008 Proceedings, 63, 72.
[23]    Kim, S., Kim, B., & Seo, M. (2020). Impacts of Sustainable Information Technology Capabilities on Information Security Assimilation: The Moderating Effects of Policy—Technology Balance. Sustainability, 12(15), 6139.
[24]    Jaly, I., Iyengar, K., Bahl, S., Hughes, T., & Vaishya, R. (2020). Redefining diabetic foot disease management service during COVID-19 pandemic. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 14(5), 833-838.
[25]    deghati, A., Yaghoubi, N., Kamalian, A., Dehghani, M. (2021). Designing an Establishment and Development Model of Good Electronic Governance Using Meta-synthesis Approach. Management Research in Iran, 24(2), 1-34. {in Persian}.
[26]    Daneshgar, F., Rajabzadeh Ghatari, A., & Afshar Kazemi, M. A. (2023). KNOWLEDGE ACQUIRING FROM HEALTH CARE SUPPLY CHAIN: Trends, Analysis, Concerns, Responses to the COVID-19 pandemic. Modern Research in Decision Making, (), -.{in Persian}.
[27]    Rutkowski, S. (2021). Management challenges in chronic obstructive pulmonary disease in the COVID-19 pandemic: telehealth and virtual reality. Journal of Clinical Medicine, 10(6), 1261.
[28]    Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-10. 
[29]    Taghva, M. R., .Zohrabi, M., & Dehdashti Shahrokh, Z. (2019). A Structural Model for Green Information Technology and Organizational Sustainability. BI Management Studies, 7(27), 5-28. doi: 10.22054/ims.2019.9982. {in Persian}.
[30]    Jørgensen, T. H. (2008). Towards more sustainable management systems: through life cycle management and integration. Journal of cleaner production, 16(10), 1071-1080.
[31]    Baumgartner, R. J., & Rauter, R. (2017). Strategic perspectives of corporate sustainability management to develop a sustainable organization. Journal of Cleaner Production, 140, 81-92.
[32]    Evans, S., Vladimirova, D., Holgado, M., Van Fossen, K., Yang, M., Silva, E. A., & Barlow, C. Y. (2017). Business model innovation for sustainability: Towards a unified perspective for creation of sustainable business models. Business strategy and the environment, 26(5), 597-608.
[33]    Aghazadeh, M. R., Asgari, T., Shahi, A., & Farahmand, A. (2016). Designing strategy formulation processing model of governmental organizations based on network governance. Public Organizations Management, 4(1), 29-52. {in Persian}. 
[34]    Chau, P. Y., & Hu, P. J. (2002). Examining a model of information technology acceptance by individual professionals: An exploratory study. Journal of management information systems, 18(4), 191-229.
[35]    kalantari, E., Montazer, G., Ghazinoory, S. (2021). Structural Modeling of Properties and Factors Affecting Science and Technology Collaborative Policy Network in Iran. Management Research in Iran, 25(3), 1-24. {in Persian}.
[36]    Mishra, D., Akman, I., & Mishra, A. (2014). Theory of reasoned action application for green information technology acceptance. Computers in human behavior, 36, 29-40.