دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 1-161 

مقاله پژوهشی

ارزیابی موانع بکارگیری کیفیت 4.0 در موسسه شهر کتاب با استفاده از تکنیک بهترین- بدترین بیزین

صفحه 1-22

محمدرضا صادقی مقدم؛ علیرضا صادق پور فیروزآباد؛ ایمان قاسمیان صاحبی


طراحی الگوی مدیریت و کنترل با استفاده از فناوری اطلاعات پایدار: بیماری‌های حاد ویروسی

صفحه 55-77

علیرضا رادان؛ رضا رادفر؛ محمدعلی افشار کاظمی؛ علیرضا پورابراهیمی