ارائه مدل پیش‌بینی بحران مالی بازار سرمایه ایران با استفاده از الگوریتم‌های ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکزی، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم اباد، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه بوعلی، همدان، ایران

4 دانشیار، گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

مدیران و سرمایه‌گذاران همواره تمایل دارند نتایج تصمیمات و سرمایه‌گذاری‌های خود را بر اساس شرایط موجود و انتظارات پیش‌بینی کنند و از وقوع بحران‌های مالی در آینده آگاه شوند. بدون شک برای این کار، نیازمند تحلیلی درست از وضع موجود و پیش بینی رخدادهای آتی می‌باشند. لذا هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی پویا برای پیش‌بینی بحران‌های مالی احتمالی است. برای نیل به هدف پژوهش، ابتدا با استفاده از تحلیل مضمون 25 شاخص از طبقه‌های شاخص‌های کلان اقتصادی، عوامل صنعت، ویژگی شرکت‌ها، وقایع سیاسی، فرهنگی، رفتاری شناسایی شد. سپس، با بکارگیری الگوریتم رگرسیون چندمتغیره، الگوریتم‌های هوشمند مورچگان و بهینه‌سازی ازدحام ذرات و با استفاده از داده‌های ترکیبی 173 شرکت پذیرفته‌شده در ﺑﻮرس اوراق بهادار تهران از سال 1388 تا 1398 ، مدل پیشنهادی آزمون شد. یافته‌ها بر اساس روش رگرسیون نشان داد که برخی از معیارهای درون و برون شرکتی، تأثیر معناداری بر بحران مالی شرکت‌ها داشته است. از طرف دیگر، یافته‌ها نشان داد که از نظر کارایی، روش بهینه‌سازی مورچگان بیشترین کارایی را در مسئله پیش‌بینی بحران مالی دارد. در نهایت نیز مشخص شد که اطلاعات متغیرهای مستقل مورد بررسی می‌تواند بحران مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی کند. یافته‌های تحقیق همچنین نشان می‌دهد که تا پنج سال قبل از بحران مالی می‌توان با دقت نسبتاً بالایی بحران مالی را در شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد اما با کاهش بحران مالی، به دلیل کاهش وضوح و دقت شاخص‌های پیش‌بینی بخش مالی، توانایی پیش‌بینی مدل نیز کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting A Model for Predicting the Financial Crisis of The Iranian Capital Market Using Hybrid Algorithms

نویسندگان [English]

  • maryam rohisara 1
  • Masoud taherinia 2
  • hasan zalaghi 3
  • ahmad sarlak 4
1 PhD student, Khomein branch, Islamic Azad University, Markazi, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khoramabad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Bo Ali University, Hamadan, Iran
4 Associate Professor, Department of Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

Managers and investors always tend to predict the results of their decisions and investments based on expectations and existing conditions. Undoubtedly, for this purpose, they need a correct analysis of the current situation and predict future events. Therefore, the aim of the current research is to provide a dynamic model for predicting possible financial crises. In order to achieve the purpose of the research, first, by using the content analysis, 25 indicators were identified from the categories of macroeconomic indicators, industry factors, company characteristics, political, cultural, and behavioral events. Then, by using multivariable regression algorithm, smart ant colony algorithms and particle swarm optimization, and using the combined data of 173 companies accepted in Tehran Stock Exchange from 2010 to 2020, the proposed model was tested. The findings based on the regression method showed that some internal and external criteria had a significant impact on the financial crisis of companies. the findings showed that in terms of efficiency, the optimization method of ants is the most efficient in the problem of predicting the financial crisis. Finally, it was found that the information of independent variables can predict the financial crisis of companies. The findings of the research also show that up to five years before the financial crisis, it is possible to predict the financial crisis in companies with relatively high accuracy, but as the financial crisis subsides, due to the decrease in the clarity and accuracy of the financial sector forecasting indicators, the predictive ability of the model also decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Crisis
  • Financial Distress
  • Organization Internal and External Indicators
[1] Gohrifar, M., KhashaiVarnamkhasi, V &Dehdashti Shahrukh, Z., (2021).Identifying and explaining the key challenges of the banking system International Iran, Research management in Iran, 5(2), DOI; 20.1001.1.2322200.1400.25.2.5.7. [in Persian].
[2] Tölö, E. (2020). Predicting systemic financial crises with recurrent neural networks, Journal of Financial Stability, 49, doi.org/10.1016/j.jfs.2020.100746.
[3] Fu, B. (2019). Bubbles and crises: Replicating the Anundsen et al. Results, Journal of Applied Econometrics, 34(3),doi.org/10.1002/jae.2695.
[4] Chen, C. L., Weng, P. Y., & Lin, Y. C. (2020).Global financial crisis, institutional ownership, and the earnings informativeness of income smoothing, Journal of Accounting, Auditing & Finance, 35(2),doi.org/10.1177/0148558X1769675.
[5] Nazemi Ardakani, M., Zare MehrJardi, V., Mohammadi Nodooshan, A. (2018). A Firms' Bankruptcy Prediction Model Based on Selected Industries by Using Decision Trees Model, Journal of asset management and financing, 6(2), DOI: 10.22108/amf.2017.21355. [in Persian].
[6] Yousefi, M.A., Tehrani, R &Mirlohi, S.R (2021). Investigating the effects of financial performance criteria on financial stability Banks in financial crisis, Research management in Iran, 25(2), DOI; 20.1001.1.2322200.1400.25.2.1.3. [in Persian].
[7] Abbasi Sir, S., Hashemi Gohar, M &Faizi, A (2022). Modeling the factors underlying the behavior of shareholders in the securities market Tehran (Study case: Isfahan Mobarake Steel Company), Modern Researches in Decision Making, 7(1), DOI; 20.1001.1.24766291.1401.7.1.4.9. [in Persian].
[8] Bayat A., Ahmadi, S.A.R., Mohamadi, M. (2018). The Bankruptcy prediction of Tehran Stock Exchange Using Firefly Algorithm (FA), Quarterly Journal of Financial Engineering and Securities Management, 9(3), DOI;20.1001.1.22519165.1397.9.37.11.8. [in Persian].
 [9] Ma, Y. L., & Ren, Y. (2021). Insurer risk and performance before, during, and after the 2008 financial crisis: The role of monitoring institutional ownership, Journal of Risk and Insurance, 88(2). doi.org/10.1111/jori.12323.
[10] Majid Shariatpannahi, M., Shorabi Araghi, M. (2007). Predicting Iranian Firm Financial Distress: A New Mode, Journal of Financial Accounting Empirical Studies, 4(16), 19-41.
 [11] Le Moglie, M., & Sorrenti, G.  (2022). Revealing “mafia inc.”? Financial crisis, organized crime, and the birth of new enterprises. Review of Economics and Statistics, 104(1),.doi.org/10.1162/rest_a_00942
[12] Demirgüç-Kunt, A., Peria, M. S. M., & Tressel, T. (2020). The global financial crisis and the capital structure of firms: Was the impact more severe among SMEs and non-listed firms?, Journal of Corporate Finance, 60. doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2019.101514.
[13] Salsabil, M., Rafii Atani, A &Naini, A.,  (2023). Explaining the consumer decision-making model based on Cognitive and behavioral sciences using the hybrid method, Modern Researches in Decision Making, 7(9),.DOI;  20.1001.1.24766291.1401.7.2.4.7. [in Persian].
 [14] Emami, K., Imam Vardi, Q. (2014). Investigating the possibility of predicting the stock price index in Iran's capital market and comparing the prediction power of linear and non-linear models, financial economics (financial economics and development, 3(7), DOI; 20.1001.1.25383833.1388.3.7.4.7. [in Persian].
[15] Saghafi, A., Farhadi, R., Taghavi Fard, M, Barzideh, F.(2015). Forecasting Investors Trading Behavior: Evidence from Prospect Theory, Investment knowledge, 4(15), [in Persian].
[16] Madrakian, H., Mohadi, M.M, Tabibi Rad, V, Tabibi Rad, M. (2015). Forecasting financial ratios using artificial neural networks in companies listed on the Tehran Stock Exchange, researcher (management), 9(3), [in Persian].
 [17] Nabavi Chashmi, S.A., Ahmadi, M, Mahdavi Farahabadi, S. (2014). Forecasting bankruptcy of companies using logit model, financial engineering and portfolio management, 5(1), DOR;20.1001.1.22519165.1389.1.5.3.0. [in Persian].
[18] Yap, B. C. F., Munuswamy, S., & Mohamed, Z. (2012). Evaluating company failure in Malaysia using financial ratios and logistic regression, Asian Journal of Finance and Accounting, 4(1). DOI:10.5296/ajfa.v4i1.1752.
[19]Acosta-González, E., & Fernández-Rodríguez, F. (2014). Forecasting financial failure of firms via genetic algorithms, Computational Economics, 43(2). DOI:10.1007/s10614-013-9392-9.
[20] Dengleri, K., Lois, P., Thrassou, A., &Repousis, S.(2019). Industry application of assessment and forecasting theories through comparative financial analysis: The case of Greek pharmaceutical industries under crisis conditions, In The synergy of business theory and practice, Palgrave Macmillan, Cham,4(3), DOI; 10.1007/978-3-030-17523-8_8.
[21] Li, Z., Crook, J., Andreeva, G., & Tang, Y. (2020). Predicting the risk of financial distress using corporate governance measures, Pacific-Basin Finance Journal, 68(4), DOI:10.1016/j.pacfin.2020.101334.
[22] Ala'raj, M., &Abbod, M. F. (2016). A new hybrid ensemble credit scoring model based on classifiers consensus system approach. Expert Systems with Applications, 64(1). doi.org/10.1016/j.eswa.2016.07.017.
[23] Meier, S., Gonzalez, M. R., & Kunze, F. (2021).  The global financial crisis, the EMU sovereign debt crisis and international financial regulation: Lessons from a systematic literature review, International Review of Law and Economics, 65(2). doi.org/10.1016/j.irle.2020.105945
[24] Coudert, V., & Gex, M. (2008). Does risk aversion drive financial crises? Testing the predictive power of empirical indicators, Journal of Empirical Finance, 15(2). doi.org/10.1016/j.jempfin.2007.06.001.
[25] Zhang, G., Patuwo, B. E., & Hu, M. Y. (1998). Forecasting with artificial neural networks: The state of the art, international journal of forecasting, 14(4),doi.org/10.1016/S0169-2070(97)00044-7
[26] Cai, C., Zhang, C., Cai, L., Wu, G., Jiang, L., Xu, Z., & Chen, L. (2009). Origins of Palaeozoic oils in the Tarim Basin: evidence from sulfur isotopes and biomarkers, Chemical Geology, 268(4). doi.org/10.1016/j.chemgeo.2009.08.012
[27] ghazanfari, M., Rahimikia, E., & Askari, A., (2018), Predicting bankrupty of companies based on hybrid intelligent systems, financial accounting and auditing research, 10(37),  Doi: 20.1001.1.23830379.1397.10.37.7.7 [in persian].
[28] HU, H. and M. Sathye, (2015), “Predicting Financial Distress in the Hong Kong Growth Enterprises Market from the Perspective of Financial Sustainability”, Sustainability. 7, DOI: 10.3390/su7021186
[29] Chen, C. L., Weng, P. Y., & Lin, Y. C. (2020). Global financial crisis, institutional ownership, and the earnings informativeness of income smoothing. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 35(1), Doi: 10.1177/0148558X17696759.