نگاشت توسعه خدمات مهندسی جدید در شرکت های مشاوره پروژه با دیدگاه سیستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

بخش خدمات به صورت مستقیم و غیر مستقیم سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد. در این بین خدمات مهندسی مشاور یکی از مهم ترین بخش های ارائه دهنده خدمات در صنایع گوناگون است که به دلیل پویایی، عدم اطمینان و رقابت روزافزون جهانی، توسعه مستمر آن برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد. شناسایی چالش ها و چگونگی توسعه خدمات مهندسی مشاور به کمک نگاشت شناختی مبتنی بر روش سودا با تاکید بر یافتن مراحل فرایند خلق خدمت مهندسی جدید، تعیین عوامل مؤثر بر این فرایند و نحوه بازاریابی خدمت خلق شده هدف اصلی پژوهش حاضر است. جامعه آماری پژوهش را متخصصین صاحب نظر در زمینه شرکت های مهندسین مشاور پروژه تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند و از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته داده های تحقیق جمع آوری شد. یافته های بدست آمده یازده گام برای ایجاد خدمت مهندسی جدید و پنج عامل اصلی تأثیرگذار بر این فرایند را مشخص کرد. رویکرد بازاریابی خدمت مهندسی جدید نیز مبتنی بر راهبرد STP تبیین شد. اعتبارسنجی یافته ها مبتنی بر معیارهای منتخب مربوط به پژوهش های کیفی انجام گرفت که نتایج دلالت بر سطح قابل قبول روایی و پایایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping the New Engineering Service Development in project consulting firms with systemic perspective

نویسندگان [English]

  • Azim Zarei 1
  • Reza Behboud 2
  • Taha Jafari 2
1 Associate Professor, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, Semnan University
2 Ph.D Candidate, Systems Management, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, Semnan University
چکیده [English]

The service segment, directly and indirectly, has a significant share of GDP. Among these, consulting engineering services is one of the most important service providers in various industries, which due to dynamism, uncertainty, and increasing global competition, Its continuous development is an inevitable necessity to meet the needs of customers.Identifying the challenges and how to develop consulting engineering services with the use of soda cognitive map with an emphasis on finding the steps of the process of creating a new engineering service, determining the factors affecting the process, and the marketing of this service is the main purpose of this research. The statistical population of the research is experts in the field of project consulting engineers who were selected using a purposive sampling method and research data were collected through in-depth and semi-structured interviews. The findings identified eleven steps to create a new engineering service and five key factors influencing the process. The marketing approach of the new engineering service based on the STP strategy was also explained. Validation of the findings was performed based on selected criteria related to qualitative research, which results indicate an acceptable level of validity and reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "New engineering service development"
  • "Engineering service marketing"
  • "Project engineering consultant"
  • "SODA approach"
  • "Cognitive mapping"
[1] Marques, P., Cunha, P. F., Valente, F., & Leitão, A. (2013). A methodology for product-service systems development. Procedia CIRP, 7, 371-376.
[2] Pilat, D. (2000). No longer services as usual. The OECD Observer 223, 52–54.
[3] Stevens, E., & Dimitriadis, S. (2005). Managing the new service development process: towards a systemic model. European Journal of Marketing, 39(1/2), 175-198.
[4] Jaakkola, E., Meiren, T., Witell, L., Edvardsson, B., Schäfer, A., Reynoso, J., ... & Weitlaner, D. (2017). Does one size fit all? New service development across different types of services. Journal of Service Management, 28(2), 329-347.
[5] Matthing, J., Sandén, B., & Edvardsson, B. (2004). New service development: learning from and with customers. International Journal of service industry management, 15(5), 479-498.
[6] Edvardsson, B., Gustafsson, A., & Enquist, B. (2007). Success factors in new service development and value creation through services. In Advances in services innovations (pp. 165-183). Springer, Berlin, Heidelberg.
[7] Irani, Z., Kamal, M., Angelopoulos, S., Kitsios, F., & Papadopoulos, T. (2010). New service development in e‐government: identifying critical success factors. Transforming Government: People, process and policy.
[8] Clatworthy, S. (2011). Service innovation through touch-points: Development of an innovation toolkit for the first stages of new service development.
[9] Forsman, H. (2011). Innovation capacity and innovation development in small enterprises. A comparison between the manufacturing and service sectors. Research Policy, 40(5), 739-750.
[10] Sigala, M. (2012). Web 2.0 and customer involvement in new service development: A framework, cases and implications in tourism. In Web, vol. 2, pp. 25-38.
[11] Witell, L., Snyder, H., Gustafsson, A., Fombelle, P., & Kristensson, P. (2016). Defining service innovation: A review and synthesis. Journal of Business Research, 69(8), 2863-2872.
[12] Alam, I., & Perry, C. (2002). A customer-oriented new service development process. Journal of services Marketing, 16(6), 515-534.
[13] Scheuing, E. E., & Johnson, E. M. (1989). A Proposed Model for New Service Development. Journal of Services Marketing, 3(2), 25–34.
[14] Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1985). Problems and strategies in services marketing. Journal of marketing, 49(2), 33-46.
[15] Edvardsson, B., Kristensson, P., Magnusson, P. and Sundström, E. (2012), Customer integration in service development and innovation – methods and a new framework, Technovation, Vol. 32 No. 7–8, pp. 419–429.
[16] Ottenbacher, M., Gnoth, J. and Jones, P. (2006). Identifying determinants of success in development of new high-contact services: Insights from the hospitality industry, International Journal of Service Industry Management, Vol. 17 No. 4, pp. 344–363.
[17] Watson, N. (2017). How engineering consultants should communicate with their clients: An Integrated Marketing Communications (IMC) perspective. Australian Journal of Multi-Disciplinary Engineering, 13(1), 47–69.
[18] Kaiser, S., & M. J. Ringlstetter. (2011). Strategic Management of Professional Service Firms. Heidelberg: Springer.
[19] Sun, B., & Liu, Y. (2020). Business model designs, big data analytics capabilities and new product development performance: evidence from China. European Journal of Innovation Management.
[20] Azar, A., andalib, D., & Ebrahiminia, M. (2016). The Impact of Green Product Development on Organizational Performance with Structural Equation Modeling. Management Research in Iran. 6(1), 1-22.
[21] Parhizkari, R., & Fazli, S. (2016). Interpretive Structural Modeling of Affecting Factors in Evaluating the Environmental Impacts of Green Product Development (Case Study: Green Product Design Assessment and Selection of Industry of Sanitary Accessories of Qazvin). Modern Research in Decision Making, 1(4), 25-44.
[22] Alam, I. (2000), The role of users in successful new service development", in Gundlach, G.T., Murphy, P.E. (Eds), Enhancing Knowledge Development in Marketing, proceedings of the AMA 2000 Summer Marketing Educators’ Conference, Chicago, IL, Vol. 11 pp.193-202.
[23] Biemans, W. G., Griffin, A., & Moenaert, R. K. (2016). Perspective: New service development: How the field developed, its current status and recommendations for moving the field forward. Journal of product innovation management, 33(4), 382-397.
[24] Kitsios, F., & Kamariotou, M. (2020). Mapping new service development: A review and synthesis of literature. The Service Industries Journal, 40(9-10), 682-704.
[25] Larbig-Wüst, C. (2010). Measuring Customer Involvement in New Service Development Projects, PHD thesis, Faculty of Management, Cass Business School, City University of London.
[26] Johnson, E.M., Scheuning, E.E. and Gaida, K.A. (1986). Profitable Service Marketing, Dow Jones-Irwin.
[27] Sanden, B. (2007). The Customer's Role in New Service Development, PHD thesis, Karlstad University, Sweden.
[28] Bowers, M.R. (1987). Developing new services for hospitals: A suggested model, Journal of Health Care Marketing, Vol. 7 No.2, pp.35-44.
[29] Bowers, M.R. (1989). Developing new services: improving the process makes it better, Journal of Services Marketing, Vol. 3 No.1, pp.15-20.
[30] Johnson, S. P. (2000). A critical evaluation of the new services development process: integrating service innovation and service design. New service development, creating memorable experiences.
[31] Yu, E., & Sangiorgi, D. (2017). Service Design as an Approach to Implement the Value Cocreation Perspective in New Service Development. Journal of Service Research, 21(1), 40–58.
[32] Bettencourt, L. A. & Brown, S. (2013). From goods to great: Service innovation in a product-dominant firm, Business Horizons, in press.
[33] Melton, H. L., & Hartline, M. D. (2010). Customer and frontline employee influence on new service development performance. Journal of Service Research, 13(4), 411-425.
[34] Chen, J. S., & Tsou, H. T. (2012). Performance effects of IT capability, service process innovation, and the mediating role of customer service. Journal of Engineering and Technology Management, 29(1), 71–94.
[35] Ryzhkova, N. (2015). Does online collaboration with customer drive innovation performance? Journal of Service Theory and Practice, 25(3), 327–347.
[36] Alipour, M., & Darabi, E. (2011). The role of service marketing mix and its impact on marketing audit in engineering and technical service corporations. Global journal of management and business research, 11(6).
[37] Matthing, J., Sandén, B., & Edvardsson, B. (2004). New service development: learning from and with customers. International Journal of Service Industry Management, 15(5), 479–498.
[38] Babaie-Zakliki, M. A., & Rakei, P. (2011). Study of Factors Effecting on Buyers' ‌Commitment and Behavior in Industrial ‌Marketing‌. Management Research in Iran. 15(2), 21-46.
[39] Brambila-Macias, S. A., Sakao, T., & Kowalkowski, C. (2018). Bridging the gap between engineering design and marketing: insights for research and practice in product/service system design. Design Science, 4.
[40] Iskoskov, M. O., Kargina, E. V., & Klochkov, Y. (2019, February). Innovative model of the organization of a marketing system at engineering enterprises. In 2019 Amity International Conference on Artificial Intelligence (AICAI) (pp. 992-997). IEEE.
[41] Moutinho, L. (2000). Segmentation, targeting, positioning and strategic marketing. Strategic management in tourism, 121-166.
[42] Kotler, P. & Keller K. L. (2016). Marketing Management, 15th edition, Pearson Prentice Hall.