سلسله‌مراتب مفهومی معماری/معماری‌سازی سیستم و پارادایم‌های تحقیق در عملیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار،گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تحقیق در عملیات و معماری/معماری‌سازی سیستم دو حوزه برای مواجهه با پیچیدگی هستند. هر دوی آن‌‌ها به‌صورت گسترده در رشته‌‌های گوناگون مورداستفاده قرارگرفته‌اند؛ هرچند معماری/معماری‌‌سازی نسبت به تحقیق در عملیات برای مواجهه با مسائل پیچیده، رویکرد غالب محسوب می‌‌شود. بررسی‌‌ها بر روی تحقیقات پیشین معماری/معماری‌‌سازی سیستم نشان‌دهنده نبود فرآیند ایجاد معماری است. در این مطالعه می‌‌خواهیم با مقایسه بنیان‌‌های فلسفی هر دو حوزه در سطح روش‌‌شناختی، مفید بودن رویکردهای تحقیق در عملیات را به‌منظور ایجاد نظریه برای معماری/معماری‌‌سازی سیستم نشان دهیم. بر این اساس با استفاده از منطق حملی، رویکردهای تحقیق در عملیات -تحقیق در عملیات سخت، تحقیق در عملیات نرم و تحقیق در عملیات انتقادی- به‌جز تحقیق در عملیات پُست‌‌مدرن می‌‌توانند ابزار مفیدی برای معماری/معماری‌‌سازی سیستم باشند. بنابراین در اولین گام، گزاره‌‌های حملی معماری/معماری‌‌سازی سیستم و پارادایم‌‌های تحقیق در عملیات استخراج شد و سپس بر اساس منطق حملی با یکدیگر مقایسه شدند. همچنین برای استانداردسازی در نگارش، از زبان برنامه‌‌نویسی LISP استفاده شد. درنهایت، خلاصه نتایج در قالب سلسله‌مراتب مفهومی معماری‌‌سازی و تحقیق در عملیات و با اقتباس از سلسله‌مراتب مفهومی ارائه‌شده توسط پاول تاگارد ارائه شد. این سلسله‌مراتب مفهومی، بازنمایی از رابطه میان رویکردهای تحقیق در عملیات و معماری‌‌سازی سیستم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Hierarchies of System Architecture/Architecting and Operations Research Paradigms

نویسندگان [English]

  • Mitra Fahimi 1
  • Mohammad Reza Mehregan 2
  • Mohammad Abooyee Ardakan 3
1 PhD. Student, Faculty of management, Tehran University, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of management, Tehran University, Tehran, Iran.
3 Associate professor, Faculty of management, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Operation research and system architecture/architecting are two fields to tackle complexity. Both of them are widely used in various discipline. However, architecture/architecting is most dominant than OR to tackle complex problems. Survey on system architecture/architecting literature, show the lack of process of creating architecture. In this paper we want to compare fundamental philosophy of both in methodology level to show usefulness of Operation research approaches to create theory for system architecting/architecture. According to this, using categorical logic, different Operation research approaches- Hard Operation research, soft Operation research and critical Operation research - except Postmodern Operation research can be useful tools to system architecture/architecting. So in first step categorical propositions of system architecture/architecting and Operation research paradigms was extracted and then based on categorical logic they were compared. In addition, LISP programming language was used to standardize the writing. Finally, a summary of the results was presented in the form of a conceptual hierarchies of architecting and Operation research adapted from the conceptual hierarchies introduced by Paul Thagard. This conceptual hierarchies is representation of the relation between Operation research approaches and system architecting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • categorical logic
  • conceptual hierarchies
  • Operations research paradigms
  • system architecture/architecting
[1]         Pidd, Michael, Tools for thinking. Chichester: John Wiley & Sons, 2003.
[2]         Maguire, Steve, McKelvey, Bill, Complexity and Management: Moving From Fad To Firm Foundations. Emergence,1 (2), 1999, 19–61.
[3]         Eisner, Howard, Managing Complexity Systems. New Jersey: A John Wiley & Sons, 2005.
[4]         Rechtin, Eberhardt, Systems architecting; creating and building complex systems. New Jersey: P T R prentice Hall, 1991.
[5]         Zarei, Behrouz, Merati, Ehsan, a Framework for Rural Productions Supply Chain Architecture Based on Rural ICT Infrastructure. Management researches in Iran, 12(4), 2009, 177-197.
[6]         Pidd, Michael, Systems modelling: theory and practice. Chichester: John Wiley & Sons, 2004.
[7]         Jackson, Michael C, Systems Thinking: Creative Holism for Manager. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2003.
[8]         Maier, Mark W, Rechtin, Eberhardt, the art of systems architecting. Boca Raton: CRC Press LLC, 2000.
[9]         Haskins, Cecilia, Forsberg, Kvin, Krueger, Michael, Systems Engineering. International Council on Systems Engineering, 2007, 1-304.
[10]      Dickerson, Charles, Mavris, Dimitri N, Architecture and principles of systems engineering. Boca Raton: Taylor and Francis Group, LLC, 2010.
[11]      Mahmoodi, Jafar, Bodaghi, Gholamreza, Process Reengineering by Using Simulation Approach (Case Study: NIORDC). Management researches in Iran, 16(4), 2013, 145-170.
[12]      Ravindran, A. Ravi, Operations Research. Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2009
[13]      Rosenhead, Jonathan, Thunhurst, Colin, A Materialist Analysis of Operational Research. The Journal of the Operational Research Society, 33 (2), 1982, 111-122.
[14]      Gass, Saul I, Assad, Arjang A, an Annotated Timeline of Operations Research: An Informal History. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2005.
[15]      Paucar-Caceres, Alberto, Mapping the changes in management science: A review of `soft' OR/MS articles published in Omega (1973–2008). Omega, 38, 2010, 46-56.
[16]      Sheikh Rezaee, Hossein, Karbasizadeh, Amir Ehsan, Introduction to the philosophy of science. Tehran, Hermes. (In Persian), 2012.  
[17]      Jackson, Michael C, Beyond Problem Structuring Methods: Reinventing the Future of OR/MS. The Journal of the Operational Research Society, 57 (7), 2006, 868-878.
[18]      Mingers, John, Soft OR Comes of Age – But Not Everywhere! Omega, 39 (6), 2011, 729–741.
[19]      Jackson, Michael C, present positions and future prospects in management science. Omega, 15 (6), 1987, 455-466.
[20]      Jackson, Michael C, Systems Methodology for the Management Sciences. New York: Plenum Press, 1991.
[21]      Kirby, Maurice W, Paradigm Change in Operations Research: Thirty Years of Debate. Operations Research, 55 (1), 2007, 1-13.
[22]      Forrester, Jay W, System Dynamics, Systems Thinking, and Soft OR. System dynamic review, 10 (2-3), 2006, 245-256.
[23]      Ritchey, Tom, Modelling Social Messes with Morphological Analysis. Acta Morphologica Generalis, 2 (1), 2013, 1-8.
[24]      Khosravani, Farzaneh, azar, adel, Khodadad Hosseini, Seyed Hamid, Strategy Making Problem Structuring with JOURNEY Making and Drama Theory (Case Study: Green Gas Supply Chain). Modern researches in decisionmaking, 1(1), 2016, 103-138.
[25]      Jackson, Michael C, systems approaches to management. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000.
[26]      Taket, Ann, White, Leroy, Beyond Appraisal: Participatory Appraisal of Needs and the Development of Action (PANDA). Omega, 25 (5), 1997, 523-534.
[27]      Taket, Ann, White, Leroy, Partnership and Participation: Decision-making in the Multiagency Setting. Chichester: John Wiley & Sons, 2000.
[28]      Nabavi, Lotfollah, The elements of logic and methodology, Tehran: Tarbiat Modares University Press, 2010. (In Persian)
[29]      Kelley, David, The art of reasoning.  New York: W. W. Norton & Company, 2014.
[30]      Thagard, Paul, Conceptual revolutions. New Jersey: Princeton University Press, 1992.
[31]      Mousavi, Arash, Kermanshah, Ali, Innovation Systems: A case study in the philosophical historiography of science, Tehran: National Research Institute for science policy. (In Persian), 2015.
[32]      Thagard, Paul, Computational Philosophy of Science, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press, 1988.
[33]      Mingers, John, Brocklesby, John, Multimethodology: Towarda framework for Moxing Methodologies. Omega, 25 (5), 1997, 489-509.