ارزیابی، انتخاب و مدیریت عملکرد شرکت های ارائه کننده خدمات لجستیکی (مطالعه موردی: شرکت ساپکو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتر رشته مدیریت صنعتی تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این تحقیق در شرکت ساپکو که مدیریت زنجیره تامین گروه صنعتی ایران‏خودرو را بر عهده دارد انجام شده است و از روش ترکیبیDEMATEL-ANP برای تعیین میزان اهمیت شاخص‏های ارزیابی شرکت‏های ارائه دهنده خدمات لجستیکی طرف سوم، رتبه‏بندی و انتخاب آنها برای برونسپاری استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش که با بررسی15 معیار لجستیکی و براساس نظرات خبرگان حوزه لجستیک بدست آمده است نشان دهنده این است که وزن معیارهای چون تجربه در صنعت مشابه، توقف خط مشتری، قیمت، انعطاف پذیری، نسبت تحویل‏های معیوب و زمان انتظار تحویل از دیگر معیار ها بیشتر و معیارهای چون زمان انتظار بازگشت، دوره گردش موجودی و پایداری زیست محیطی از اهمیت کمتری نسبت به سایر شاخص ها برخوردار هستند همچنین با استفاده از روش ترکیبی ANP- PROMETHEE سه شرکت ارائه کننده خدمات لجستیکی ارزیابی شدند که نتایج نشان دهنده عملکرد بهتر شرکت شماره 3 نسبت به سایر شرکت ها است در ضمن روشی برای ارزیابی عملکردی شرکت های خدمات لجستیکی در طول دوره همکاری براساس شاخص های قابل اندازه گیری توسط مشتری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation, Selection and Performance Management of Logistics Services Providers (Case study: Sapco)

نویسندگان [English]

  • laya olfat 1
  • Mahdi Esmaeili 2
1 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University
2 PHD Candidate Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The research was conducted at SAPCO, which manages the Iran Khodro Industrial Group (IKCO) supply chain, and uses the DEMATEL-ANP combination to determine the importance of third-party logistics services evaluation, ranking and selection and used for outsourcing. The results of the study, which were obtained by examining 15 logistic criteria and based on the views of experts in the field of logistics, show that the weight of criteria such as experience in the same industry, customer line stops, price, flexibility, defective delivery ratio and on time delivery is important than other criteria, and criteria such as waiting time for return, inventory turnover and environmental sustainability are less important than other indicators. Also, using the ANP-PROMETHEE combination, three logistic services companies were evaluated. The results show the company's No 3 performance is better than other companies. There is also present a way to assess the performance of logistics services companies during the cooperation period based on measurable indicators by the customer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • Logistics Services Providers
  • Outsourcing
  • Performance Management
  • Multi-Criteria Decision Making
[1]     Blanchard, D. (2010)Supply chain management best practices, John Wiley & Sons.
[2]     Göl, H., & Çatay, B. (2007). Third party logistics provider selection: insights from Turkish automobile company. Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 12, pp.379–384.
[3]     Tanyas, M., & Serdar, S. (2003). A Comparision of quality performance critera of logistics service providers and those of their customers. In Proceedings of International logistics Congress.
[4]     Rushton, A., Oxley, J., & Crousher, P. (2000). Logistics and distribution management (second edition ed.). london: Kogan Page,.
[5]     G¨ulen, K. (2005). The extension of the outsourcing in logistics services and development strategies of supplier firms. Istanbul Commerce University Journal ofScience, 4(8)29–48.
[6]     Douglas, M., James, R., & Lisa, M. (1998). Fundementals of LogisticsManagement. NewYork,NY,USA: McGraw-.
[7]     Aguezzoul, A. (2014). Third-party logistics selection problem: A literature review on criteria and methods. Omega, 49, 69-78.
[8]     Wan, S., Wang, F., Lin, L., & Dong, J. (2015). An intuitionistic fuzzy linear programming method for logistics outsourcing provider selection. Knowledge-Based Systems, 82, 80-94.
[9]     Hsu, C., Wang, F., & Tzeng, G. (2012). The best vendor selection for conducting the recycled material based on a hybrid MCDM model combining DANP with VIKOR. Resources, Conservation and Recyc
[10]  Dapiran, P., Lieb, R., Millen, R., & Sohal, A. (1996). third party logistics Services usage by large Austranlian firms. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.,
[11]  Manrodt, K., & Davis, F. (1992). The evolution to service response logistics. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 22(9), 3-10.
[12]  Celebi, D., & Bayraktar, D. (2008). An integrated neural network and data envelopment analysis for supplier evaluation under incomplete informationIssue. Expert Systems with Applications, Vol
[13]  Chen, Y. (2002). An application of fuzzy set theory to the external performance evaluation of distribution centers in logistics. Soft Computing,, 6(1), 64-70.
[14]  Meade, L., & Sarkis, J. (2002). A conceptual model for selecting and evaluating third-party reverse logistics providers. Supply Chain Management: An International Journal, 7(5), 283-295.
[15]  Bottani, E., & Rizzi, A. (2006). A fuzzy TOPSIS methodology to support outsourcing of logistics services. Supply Chain Management: An International Journal,, 11(4),, 294-308.
[16]  Işıklar, G., Alptekin, E., & Büyüközkan, G. (2007). Application of a hybrid intelligent decision support model in logistics outsourcing. Computers & Operations Research,, 34(12), 3701-3714.
[17]  Efendigil, T., Önüt, S., & Kongar, E. (2008). A holistic approach for selecting a third-party reverse logistics provider in the presence of vagueness. Computers & Industrial Engineering, 54(2
[18]  Liu, H., & Wang, W. (2009). An integrated fuzzy approach for provider evaluation and selection in third-party logistics. Expert Systems with Applications, 36(3), 4387-4398.
[19]  Bansal, A., & Kumar, P. (2013). 3PL selection using hybrid model of AHP-PROMETHEE. International Journal of Services and Operations Management, 14(3), 373-397.
[20]  Alkhatib, S. F., Darlington, R., & Nguyen, T. T. (2015). Logistics Service Providers (LSPs) evaluation and selection: Literature review and framework development. Strategic Outsourcing: An International Journal, 8(1), 102-134.
[21]  Faroghi,H,Badrian,M & Mansourpour,S(2012) Integrated Model of FMEA, QFD and Fuzzy AHP to Improve Decision Making in Logistics Outsourcing,5th national & 3rd international LOGISTICS & SUPPLY CHAIN CONFERENCE, IRAN
[22]  Bagherinejad,J& Amalnik,M.S(2011)A model for selecting the most suitable option for third party logistics companies in Iran,4th national & 2rd international LOGISTICS & SUPPLY CHAIN CONFERENCE, IRAN
[23]  Jafarnejad, A, Momeni, M & Ajdar, M (2017) Select a logistics service provider with several multi-criteria decision-making techniques (Case Study: POYAPORETEIN),2rd International Management and Accounting Conference IRAN.
[24]  fazli, S & jamaati tafti,R (2016)Preprocessing Multiple Criteria Decision-Making Using Data Mining (Case Study: Selection of third party logistic in outsourcing warranty services of an electronic facilities company, Journal of Modern Researches in Decision Making 2(3), 215-239.
[25]  Babaee, L,Rabieh, M, Nikbakhshm, E & Esmaeili,M(2016) 4Multi- Objective Mathematical Model for Green Supplier Selection (Case Study: Supply Chain of IRAN KHODRO Company),Journal of Modern Researches in Decision Making 2(2), 51-83.
[26]  Bagherzadeh Azar, M & Dori, B(2011)Applying ANP in Selecting the Best Supplier in Supply Chain,Journal of Management Research in Iran; 14 (4) :27-47
[27]  Odette. (2007). Key Performance Indicators for Carriers and LSPs (KPI). Odette International Limited.