بررسی نقش ابعاد تاریخی سازمان در تصمیم مدیران برای اجرای تغییرات استراتژیک؛ مروری نظام‌مند

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دکتری مدیریت راهبردی، گروه بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه تصویری جامع از نقش ابعاد تاریخی سازمان در تصمیم مدیران برای اجرای تغییرات استراتژیک، به مرور نظام‌مند این حوزه پرداخته است؛ برای گردآوری داده، مقالات موجود در بازه زمانی1990 تا 21 ژانویه 2021 بررسی شد و در نهایت با اعمال شیوه‌نامه پژوهش، 84 مقاله انتخاب گردید که نقش ابعاد تاریخ سازمانی را ذیل چهار بعد «ساختار تاریخی قدرت تصمیم گیری»، «مراحل چرخه عمر سازمانی»، «هویت تاریخی و تجربه سازمانی» و «فرهنگ سازمانی» معرفی می‌کردند؛ در این تحلیل که با روش تحلیل مضمون صورت گرفته نقش «ساختار تاریخی قدرت تصمیم گیری» دارای مولفه‌های «روند جانشینی مدیرعامل»، «استقلال مدیرعامل و حمایت از تغییر»، «گستره سرمایه انسانی و اجتماعی هیئت مدیره»، «عمق سرمایه انسانی و اجتماعی هیأت مدیره»، «قدرت هیأت مدیره» و «ساز و کارهای نظارتی و حکمرانی»، نقش «مراحل چرخه عمر سازمانی» دارای مولفه‌های «اندازه کوچک»، «اندازه بزرگ تأمین کننده منابع تغییر»، «مزیت ناشی از مقیاس»، «سن پایین سازمان» و «مرحله معرفی و بلوغ در چرخه عمر»، نقش «هویت تاریخی و تجربه سازمانی» دارای مولفه‌های «خلاء هویتی در اثر تغییر»، «روایت‌ها و جهت‌گیری‌های رسمی و غیررسمی مشوق تغییر»، «تجربه تغییر موفق»، «عادت سازمان به تغییر» و «لزوم تغییر در سخنرانی‌های رسمی، گزارش‌ها و اخبار سازمانی» است و در نهایت نقش «فرهنگ سازمانی» دارای مولفه‌های «غلبه گفتمان تغییر»، «فراموشی سازمانی»، «تشریفات، آداب و رسوم، داستان‌ها و افسانه‌های موجود در سازمانی» و «جو سازمانی حامی» می‌باشد. برای هر کدام از مولفه‌های مورد اشاره، تفصیلاً شاخص‌هایی در نظر گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining The Role of Historical Dimensions of The Organization in The Managers' Decision to Implement Strategic Changes; A Systematic Review

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javadi 1
 • Asadollah kordnaeij 2
 • Seyed Hamid Khodad Hosseini 2
 • Assadollah Ganjali 3
1 PhD in Strategic Management, Business Department, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Human Resource Management and Organizational Behavior, Faculty of Management, Imam Sadegh University (AS), Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is a systematic review of existing articles with the historical approach in decision-making in strategic change, in the period from 1990 to January 21, 2021 were reviewed and finally, by applying the research protocol, 84 articles were selected that determined the role of organizational history dimensions under the five themes: "historical structure of decision-making power", "stages of the organizational life cycle", "identity-making documents", "organizational experience in the decision to change" and "organizational culture"; In this analysis, the role of "historical structure of decision-making power" has the components of "CEO succession process", "CEO independence and support for change", "extent of human and social capital of the board of directors", "depth of human and social capital of the board of directors", "power board of directors" and "supervisory and governance mechanisms", the role of "stages of the organizational life cycle" has the components of "small size", "large size providing change resources", "advantage due to scale", "young age of the organization" and " The stage of introduction and maturity in the life cycle", the role of "historical identity and organizational experience" has the components of "identity vacuum due to change", "formal and informal narratives and orientations encouraging change", "successful change experience", "organization's habit of change" and "the need for change in official speeches, reports and organizational news" and finally the role of "organizational culture" has the components of "predominance of change discourse", "organizational forgetting", "ceremonies, customs, stories and legends in the organization" and It is a "supportive organizational atmosphere".

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Change
 • Change Implementation
 • Organizational History
 • Organization Historical Identification
 • Systematic Review
 • Wadhwani, R. D., Suddaby, R., Mordhorst, M., and Popp, A., History as Organizing: Uses of the Past in Organization Studies, Organization Studies, Volume: 39, Issue: 12, 2018, 1663–1683. doi:10.1177/0170840618814867
 • Suddaby, R., Foster, W. M., and Trank, C., Rhetorical history as a source of competitive advantage. 2010, In J. A. C. Baum & J. Lampel (Eds.), The globalization of strategy research (pp. 147– 173). Series: Advances in strategic management (vol. 27). Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited.
 • Suddaby, R., Toward a historical consciousness: Following the historic turn in management thought, Management, Volume: 19, 2016, 46–60.
 • Mordhorst, M., Schwarzkopf, S., Theorising narrative in business history, Business History, Volume: 59, 2017,1155–1175.
 • Kroeze, D. B. R., Keulen, S. J., Leading a multinational is history in practice: The use of invented traditions and narratives at AkzoNobel, Shell, Philips and ABN AMRO. Business History, Volume: 55, Issue:1, 2013, 1-23. https://doi.org/10.1080/00076791.2012.687542
 • Weindruch, Bruce, Start with the future and work back: A heritage management manifesto, London, 2016.
 • Mintzberg, Henry, Tracking Strategies: Toward A General Theory, Oxford University Press, New York, 2007.
 • Hlavatý, J., Ližbetin, J., The Use of the Art of War Ideas in the Strategic Decision-making of the Company, Transportation Research Procedia, Volume: 55, 2021, 1273-1280. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.07.110
 • Zhang, Y., Ayoko, O. B., and Liang, Q., The Joint Influence of CEO Succession Types and CEO-TMT Faultline On Firm’s Strategic Change, Journal of Business Research, Volume:126, 2021, 137-152. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.12.055
 • Kieran, S., MacMahon, J., MacCurtain, S., Simple rules for sensemaking praxis: How HR can contribute to strategic change by developing sensemaking capability in organisations, Human Resource Management Journal, Volume: 32, Issue: 2, 2022, 299-320
 • Maitlis, S., and Christianson, M., Sensemaking in organizations: Taking stock and moving forward. Academy of Management Annals, Volume: 8, Issue: 1,  2014, 57–125.
 • Alfes, K., Shantz, A. D., Bailey, C., Conway, E., Monks, K., and Fu, N., Perceived human resource system strength and employee reactions toward change: Revisiting human resource's remit as change agent, Human Resource Management, Volume: 58, Issue: 3, 2019, 239–252.
 • Fredrickson, J.W., Mitchell, T.R., Strategic decision-making process: comprehensiveness and performance in an industry with an unstable environment, Academy of Management Journal, Volume: 27, Issue: 2, 1984, 399-423.
 • Azam, A.Bertolotti, F.Boari, C.and Atif, M.M. (2020), Top management team international experience, international information acquisition and international strategic decision rationalityReview of International Business and Strategy, Volume: 30, Issue: 3, 441-456. https://doi.org/10.1108/RIBS-01-2020-0010
 • Drucker, P. F., The effective decision. Harvard Business Review, 1967, 92-98.
 • Eisenhardt , K., Zbaracki, M., Strategic decision making, Strategic Management Journal, 1992,17-37.
 • Taqvi, M., Haghigi Kafash, M., Khashai, V., Ghazi Nouri, S. S., Explaining the strategic decision-making pattern of knowledge-based companies in technology commercialization, Basij Strategic Studies, Volume: 85, Issue: 22, 2018, 93-124.
 • Friedman, L., & Goes, J., The timing of medical technology acquisition: Strategic decision making in turbulent environments, Journal of healthcare management, 2000, 317-330. (In Persian)
 • Mantere, S., Schildt, H. A. and Sillince, J. A. A., Reversal of strategic change, Academy of Management Journal, Issue: 55, 2012, 172-96.
 • Weiser, A., The Role of Substantive Actions in Sensemaking During Strategic Change, Journal of Management Studies, Volume: 58, Issue: 3, 2020, 815-848. https://doi.org/10.1111/joms.12621
 • Müller, J., Kunisch, S., Central Perspectives and Debates in Strategic Change Research, International Journal of Management Reviews, Volume: 20, Issue: 22, 2017, 457-482. https://doi.org/10.1111/ijmr.12141
 • Maclean, M., Harvey, C. & Clegg, S. Conceptualizing Historical Organization Studies, The Academy of Management Review, Volume: 41, Issue: 4, 2016, 609-632. https://doi.org/10.5465/amr.2014.0133
 • Suddaby R., Foster W. M., Mills A. J., Historical institutionalism, 2014, In Bucheli M.Wadhwani R. D. (Eds.), Organizations in time: History, theory, methods: 100–123. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 • Foster W. M., Coraiola D. M., Suddaby R., Kroezen J., and Chandler D., The strategic use of historical narratives: a theoretical framework. Business History, Volume: 59, Issue: 8, 2017, 1176-1200.
 • Sasaki, , Kotlar, J., Ravasi, D., Vaara, E., Dealing with revered past: Historical identity statements and strategic change in Japanese family firms, Strategic Management Journal, Volume: 41, Issue: 3, 2020, 590-623. https://doi.org/10.1002/smj.3065
 • Lachmann,  Richard, What is Historical Sociology?, polity press, Cambridge, 2013.
 • Rowlinson, M., Hassard, J., The Invention of Corporate Culture: A History of the Histories of Cadbury, Human Relations, Volume: 46, Issue: 3, 299–326. https://doi.org/10.1177/001872679304600301
 • Elbanna, S., Thanos, I., Jansen, R., A literature review of the strategic decision-making context: A synthesis of previous mixed findings and an agenda for the way forward, M@n@gement. Volume: 32, 2020, 42-60. 10.37725/mgmt.v23.462
 • Shepherd, N., Rudd, J., The Influence of Context on the Strategic Decision-Making Process: A Review of the Literature, International Journal of Management Reviews. Volume: 16, Issue: 3, 2014. 10.1111/ijmr.12023.
 • Shepherd DA, Williams TA, Patzelt, H., Thinking About Entrepreneurial Decision Making: Review and Research Agenda. Journal of Management. 2015; Volume: 41, Issue: 1, 11-46. doi:10.1177/0149206314541153
 • Rajagopalan, N., Rasheed, A. M.A., Datta, D. K., Strategic decision processes: Critical review and future directions. Volume: 19, Issue: 2, 1993, 349–384. doi:10.1016/0149-2063(93)90057-t
 • Boland, A., Cherry, G., and Dickson, R., Doing a Systematic Review: A Student′s Guide (Second ed.). SAGE Publications Ltd, 2017.
 • Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Bachrach, D. G., and Podsakoff, N. P., The influence of management journals in the 1980s and 1990s. Strategic Management Journal, Volume: 26, Issue: 5, 2005, 473–488. https://doi.org/10.1002/smj.454
 • Finkelstein, S., Hambrick, D. C., & Cannella, A. A., Strategic leadership: Theory and research on executives, top management teams, and boards. Oxford University Press, 2009.
 • Hutzschenreuter, T., Kleindienst, I., and Greger, C., How new leaders affect strategic change following a succession event: A critical review of the literature, The Leadership Quarterly, Volume: 23, Issue: 5, 2012, 729–755. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2012.06.005
 • Cummings, M., Eggers, J., Wang, R. D., Monitoring the monitor: Enabling strategic change when the former CEO stays on the board. Long Range Planning, In Press, Journal Pre-proof, 2021, https://doi.org/10.1016/j.lrp.2021.102130
 • Zhu, Q., Hu, S., Shen, W., Why Do Some Insider CEOS Make More Strategic Changes Than Others? The Impact of Prior Board Experience on New CEO Insiderness. Strategic Management Journal, Volume: 41, Issue: 10, 2020, 1-29. https://doi.org/10.1002/smj.3183
 • Peeters, T.L., Mills, B.M., Pennings, E. and Sung, H., Manager migration, learning-by-hiring, and cultural distance in international soccer. Global Strategy Journal, Volume: 11, Issue: 3, 2019, 494-519. https://doi.org/10.1002/gsj.1354
 • Kalasin, K., Strategic change: the impact of senior foreign managers, firm size and uncertainty avoidanceReview of International Business and Strategy, Volume: 31, Issue: 1, 2021, 38-61. https://doi.org/10.1108/RIBS-03-2020-0023
 • Quigley, T., & Hambrick, D., When The Former CEO Stays On as Board Chair: Effects On Successor Discretion, Strategic Change, And Performance. Strategic Management Journal, , Volume: 33, Issue: 7, 2012, 834-859. https://doi.org/10.1002/smj.1945
 • Golden, B. R., Zajac, E. J.,When Will Boards Influence Strategy? Inclination x Power = Strategic Change, Strategic Management Journal, Volume: 22, Issue: 12, 2001, 1087–1111. http://www.jstor.org/stable/3094466
 • Hillman, A. J., Dalziel, T, Boards of Directors and Firm Performance: Integrating Agency and Resource Dependence Perspectives, The Academy of Management Review, Volume: 28, Issue: 3, 2003, 383–396. https://doi.org/10.2307/30040728
 • Haynes, K., Hillman, A., The Effect of Board Capital and CEO Power On Strategic Change. Strategic Management Journal, Volume: 31, Issue: 11, 2010, 1145-1163. https://doi.org/10.1002/smj.859
 • Li, W., & Xu, J., Board independence, CEO succession and the scope of strategic change: Empirical research on the effectiveness of independent directors, Nankai Business Review International, Volume: 5, Issue: 3, 2014, 309-325. https://doi.org/10.1108/NBRI-05-2014-0023
 • Goodstein, J., Boeker, W., Turbulence at the Top: A New Perspective on Governance Structure Changes and Strategic Change, Academy of Management Journal, Volume: 34, Issue: 2, 1991, 306–330. https://doi.org/10.5465/256444
 • Westphal, J., & Fredrickson, J., Who Directs Strategic Change? Director Experience, the Selection of New CEOs, and Change in Corporate Strategy, Strategic Management Journal, Volume: 22, Issue: 12,2001, 1113-1137. https://doi.org/10.1002/smj.205  
 • Kelly, D., Amburgey, T., Organizational Inertia and Momentum: A Dynamic Model of Strategic Change, The Academy of Management Journal, Volume: 34, Issue: 3, 1991, 591-612. https://doi.org/10.2307/256407
 • Baker, D. D., Cullen, J. B., Administrative Reorganization and Configurational Context: The Contingent Effects of Age, Size, and Change in Size, The Academy of Management Journal, Volume: 36, Issue: 6, 1993, 1251–1277. https://doi.org/10.2307/256811
 • Zajac, J. , Kraatz, M. S., A diametric forces model of strategic change: Assessing the antecedents and consequences of restructuring in the higher education industry, Strategic Management Journal, Volume: 14, Issue: s1, 1993, 83-102. https://doi.org/10.1002/smj.4250140908
 • Baum, J. A. C., Organizational ecology. In S. R. Clegg, C. Hardy, & W. Nord (Eds.), Handbook of Organization Studies (pp. 77–114). Thousand Oaks, CA: Sage, 1996.
 • Zúñiga-Vicente, J.Á., Fuente-Sabaté, J.M., and Suárez-González, I., Facilitating and inhibiting factors behind strategic change: Evidence in the Spanish private banking industry, 1983–1997. Scandinavian Journal of Management, Volume:21, 2005, 235-265. https://doi.org/10.1016/J.SCAMAN.2004.04.002
 • Haveman, H. A., Organizational size and change: diversification in the savings and loan industry after deregulation, Administrative Science Quarterly, Volume: 38, Issue: 1, 1993, 20–50. https://doi.org/10.2307/2393253
 • Markides, C. C., Consequences of Corporate Refocusing: Ex Ante Evidence. The Academy of Management Journal, Volume: 35, Issue: 2,1992, 398–412. https://doi.org/10.2307/256379
 • Ross, J., & Staw, B. M., Organizational escalation and exit: Lessons from the Shoreham Nuclear Power Plant, Academy of Management Journal, Volume: 36, Issue: 4, 1993, 701–732.https://doi.org/10.2307/256756
 • Decker, S., Rowlinson, M., & Hassard, J., Research Strategies for Organizational History: A Dialogue Between Historical Theory and Organization Theory, The Academy of Management Review. Volume:2014. 10.5465/amr.2012.0203.
 • Kipping, M., Üsdiken , B., History in Organization and Management Theory: More Than Meets the Eye, The Academy of Management Annals, Volume: 8, Issue: 1,2014,  535-588.DOI: 1080/19416520.2014.911579
 • Vaara, E, Lamberg, J., Taking historical embeddedness seriously: Three historical approaches to advance strategy process and practice research, Academy of Management Review. Volume: 2016, 633-657.
 • Wadhwani, R. D., Suddaby, R., Mordhorst, M., Popp, A., History as Organizing: Uses of the Past in Organization Studies, Organization Studies, Volume: 39, Issue: 12, 2018, 1663–1683. doi:10.1177/0170840618814867 
 • Ricoeur, P., The just. Chicago: University of Chicago Press, 2012.
 • Nissley, N., Casey, A., The Politics of the Exhibition: Viewing Corporate Museums Through the Paradigmatic Lens of Organizational Memory, British Journal of Management. Volume:2003. 10.1111/1467-8551.13.s2.4.
 • Ravasi, D., Schultz, M., Responding to organizational identity threats: Exploring the role of organizational culture. Academy of Management Journal, Volume: 49, Issue: 3, 2006, 433–458.https://doi.org/10.5465/AMJ.2006.21794663
 • Hatch, M. J., Schultz, M., Toward a Theory of Using History Authentically: Historicizing in the Carlsberg Group, Administrative Science Quarterly, Volume: 62, Issue: 4, 2017, 657–697. https://doi.org/10.1177/0001839217692535
 • Nyberg, D., Mueller, F., Strategic cultural change and local discourses: The importance of being different. Scandinavian Journal of Management, Volume: 25, Issue: 2, 2009, 146–156. https://doi.org/10.1016/j.scaman.2009.02.002
 • Harris, S. G., Mossholder, K. W., The Affecfive Implications of Perceived Congruence with Culture Dimensions during Organizational Transformation. Journal of Management, Volume: 22, Issue: 4, 1996, 27-541. https://doi.org/10.1016/S0149-2063(96)90023-9
 • Alvessson, M., Ka¨rreman, D., Varieties of discourse: On the study of organizations through discourse analysis. Human Relations, Volume: 53, Issue: 9,2000, 1125—1149. https://doi.org/1177/0018726700539002
 • Grant, D., Hardy, C., Introduction: Struggles with organizational discourse. Organization Studies, Volume: 21, Issue: 1, 2004, 5—13. https://doi.org/10.1177%2F0170840604038173
 • Mantere, S., Vaara, E., On the problem of participation in strategy: A critical discursive perspective, Organization Science, Volume: 19, Issue: 2, 2008, 341—358. https://doi.org/1287/orsc.1070.0296
 • Palmer, I., Dunford, R., Managing discursive tension: The coexistence of individualist and collaborative discourses in flight centre, Journal of Management Studies, Volume: 39, Issue: 8, 2002, 1045—1069. https://doi.org/10.1111/1467-6486.00323
 • Johnson, , Managing strategic change— strategy, culture and action. Long Range Planning, Volume: 25, Issue: 1, 1992, 28-36. https://doi.org/10.1016/0024-6301(92)90307-N
 • Heracleous, L., Langham, B., Strategic Change and Organizational Culture at Hay Management Consultants, Long Range Planning, Volume: 29, Issue: 4, 1996, 485-494. https://doi.org/10.1016/0024-6301%2896%2900040-4
 • Montiel-Campos, H., Moderating role of entrepreneurial alertness on the relationship between entrepreneurial passion and strategic change, Journal of Organizational Change Management, Volume: 34, Issue: 5, 2021, 1107-1124. https://doi.org/10.1108/JOCM-12-2020-0386
 • Zhang, Y., Ayoko, O. B., & Liang, Q., The Joint Influence of CEO Succession Types and CEO-TMT Faultline On Firm’s Strategic Change, Journal of Business Research, Volume:126, 2021, 137-152. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.12.055
 • Helfat, C. E., Martin, J. A., Dynamic Managerial Capabilities: Review and Assessment of Managerial Impact on Strategic Change, Journal of Management, Volume:41, Issue: 5, 2015, 1281–1312. https://doi.org/10.1177/0149206314561301
 • Kim, Y. J., Toh, S. M., Baik, S., Culture Creation and Change: Making Sense of the Past to Inform Future Research Agendas, Journal of Management, Volume:46, Issue: 6, 2022, 1503–1547. https://doi.org/10.1177/01492063221081031
 • Mintzberg, Henry, Tracking Strategies: Toward A General Theory, Oxford University Press, New York, 2007.
 • Barron, J. M., Chulkov, D. V., Waddell, G. R., Top management team turnover, CEO succession type, and strategic change, Journal of Business Research, Volume:64, Issue: 8, 2011, 904–910. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.09.004
 • Nakauchi, M., Wiersema, M., Executive Succession and Strategic Change in Japan, Strategic Management Journal, Volume:36, Issue: 2, 2015, 298-306. https://doi.org/10.1002/smj.2255
 • Schepker, D. J., Kim, Y., Patel, P. C., Thatcher, S. M.B., Campion, M. C., CEO succession, strategic change, and post-succession performance: A meta-analysis, The Leadership Quarterly, Volume:28, Issue: 6, 2017, 701-720. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2017.03.001
 • Tarus, D., Aime, F., Board demographic diversity, firm performance and strategic change A test of moderation, Management Reserach Review, Volume:37, Issue: 12,2015, 111o-1136. https://doi.org/10.1108/MRR-03-2013-0056
 • Oehmichen, J., Schrapp, S., & Wolff, M., Who needs experts most? board industry expertise and strategic change- a contingency perspective, Strategic Management Journal, Volume:38, Issue: 3, 2017, 645-656. https://doi.org/10.1002/smj.2513
 • Whipp, R., Managing Strategic Change. In Campbell, A. and Faulkner, D.O., The Oxford Handbook of Strategy: A Strategy Overview and Competitive Strategy. Oxford: Oxford University Press, 2006, 648-758.