نویسنده = جواد بهنامیان
ارائه مدل مکان‌یابی سلسله مراتبی پوششی با حالت چند دوره‌ای در شرایط عدم قطعیت

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 25-53

سمانه بابایی مراد؛ حسن باقری؛ جواد بهنامیان


مسئله مسیریابی تولید رقابتی: مدل‌سازی، حل و ارائه نامعادلات معتبر

دوره 3، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 55-79

جواد بهنامیان؛ فرزانه ادبی