دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-288 
توسعه روش تصمیم گیری DANP براساس مجموعه های فازی تردیدی بازه مقدار

صفحه 123-145

مهدی دیوسالار؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ مهرداد مدهوشی