دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1397 
ارائه چارچوبی برای ارزیابی تاب‌آوری سازمانی در صنعت چرم ایران

صفحه 105-128

محمدعلی صالحی ابرقویی؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ کامران فیضی


مدلی جهت اولویت‌بندی پویای تجهیزات و حالات شکست بحرانی

صفحه 157-190

محمدرضا محمودی؛ احمد جعفرنژاد چقوشی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ حسین صفری